Nương vào nguyện lực của Phật thì ai ai cũng được vãng sanh - A Di Đà Phật
Tịnh Độ

An vui Niệm Phật – Pháp Sư Huệ Tịnh

Chúng ta thường hay nói: “Có cơm ăn, có Phật để niệm, nghìn vạn đầy đủ” rồi. Ở thế giới này chẳng còn kỳ vọng điều gì lớn lao nữa, có một cái miệng để ăn cơm, có một câu Phật hiệu để niệm thì đời người viên mãn 100%. “Cảm ơn! Rất cảm ơn chúng sanh! Rất cảm ơn lòng từ…

Xem chi tiết

Câu hồng danh là âm thanh giải thoáy - Ấn Quang Đại Sư
Tịnh Độ

Thí Pháp là phương pháp thù thắng nhất

Có một công đoạn Ấn Tổ dạy trong Văn Sao: “Người tu Tịnh nghiệp cần phải nghiêm trì tịnh giới, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành cung kính, trì danh niệm Phật bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải nhiếp tai lắng nghe, thường nghe thấy tiếng niệm Phật, tâm sẽ tự quy nhất,…

Xem chi tiết

Thế giới cực lạc không có lão khổ
Tịnh Độ

Thế giới cực lạc không có lão khổ – Pháp Sư Huệ Tịnh

Người vãng sanh về thế giới Cực Lạc, vĩnh viễn giống người thanh niên cường tráng khoảng chừng hai mươi tuổi, không có già yếu. Chúng ta sống ở cõi Ta Bà thì có khổ già yếu, còn ở Cực Lạc thì không có khổ già yếu. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Chúng sanh vãng sanh về thế giới Cực Lạc, đều…

Xem chi tiết

Đức Phật Tịnh Độ
Tịnh Độ

Chỉ nương phật lực – Pháp sư Huệ Tịnh

Chúng sinh trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều được vãng sanh thế giới Cực Lạc, là hoàn toàn nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà. Nếu muốn nương vào sức của bản thân chúng sanh thì những chúng sanh này không thể vãng sanh được. Dù chúng ta có trí năng, nhưng trí năng này…

Xem chi tiết

Vì mỗi ngày Niệm Phật là để vun trồng cái nhân cuối đời - Thích Nhuận Đức
Tịnh Độ

Vì mỗi ngày Niệm Phật là để vun trồng cái nhân cuối đời – Thích Nhuận Đức

Chúng ta đọc sách người xưa, chúng ta kiểm nghiệm căn tính mình, quí vị chú ý nè: “Có những người, người ta không thích niệm Phật thì người ta sẽ đọc sách của Hòa Thượng Tuyên Hóa thì người ta sẽ không bao giờ thấy được những đoạn văn về “niệm Phật tinh hoa”.” Mà người ta muốn đi tìm, những…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật
Tịnh Độ

Danh tiếng vượt hơn mười phương, cứu độ chúng sanh – Pháp sư Huệ Tịnh

  Quang minh của Phật A Di Đà chiếu khắp mười phương thế giới, không có nơi nào mà không chiếu cả. Chư Phật trong mười phương đều khen ngợi, xưng dương danh hiệu Phật A Di Đà, không nơi nào mà không có danh hiệu của Phật A Di Đà đang hoằng truyền. Đây đều là nguyện lực của Phật A…

Xem chi tiết

Tầm quan trọng của nguyện thứ 18 - A Mi Đà Phật
Tịnh Độ

Tầm quan trọng của nguyện thứ 18

Trong 48 nguyện, nguyện quan trọng nhất đối với chúng ta là nguyện thứ 18, nguyện thứ 11 và nguyện thứ 22. Thật ra, mỗi nguyện mỗi nguyện đều vô cùng quan trọng, chẳng qua nói ba nguyện này rất là căn bản, đặc biệt nguyện thứ 18 là CHÁNH NHÂN VÃNG SANH. Bất luận thế giới Cực Lạc có thù thắng…

Xem chi tiết

Tịnh Độ là "diệu môn" - A Mi Đà Phật
Tịnh Độ

Không có điều thiện nào lớn hơn, không có điều ác nào ngăn cản được – Pháp Sư Huệ Tịnh

Không có điều thiện nào có thể vượt qua sự cứu độ của Di Đà. Không có tội ác nào có thể làm chướng ngại sự cứu độ của Di Đà. Cho dù chúng ta có hành thiện tích đức như thế nào đi chăng nữa, thật ra cũng là ít thiện căn ít phước đức, không thể sánh với công đức…

Xem chi tiết

Tượng Phật A Di Đà
Tịnh Độ

Cứu độ vô điều kiện

Nếu đối tượng cứu độ của Phật A Di Đà chỉ là người thiện, người hằng ngày niệm Phật, người niệm Phật nhiều thì chúng ta có thể vãng sanh được không? Không thể. Đối với vấn đề “người thiện”, ai dám tự xưng mình là người thiện? “Người hằng ngày niệm Phật”, rốt cuộc thì bắt đầu tính niệm Phật từ…

Xem chi tiết

Mười niệm vãng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Phương pháp tu trì để Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ

Nếu như có người hỏi, tại vì sao phải chọn lấy Tịnh Độ (Cực Lạc)? Chúng ta có thể nói với họ: chính là sợ luân hồi, sợ sanh tử, sợ dày vò, sợ chướng ngại, và vì để tự lợi, lợi người đạt đến viên mãn, cho nên mới quyết định cầu sanh Tịnh Độ. Sau khi sanh đến Tây Phương…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật tiếp dẫn người Vãng Sanh
Tịnh Độ

Làm người khó hơn vãng sanh – Pháp Sư Huệ Tịnh

Đời sau làm người, khó hơn lâm chung vãng sanh. Không sanh Tây Phương, tương lai chắc chắn sẽ đọa vào đường ác. Lợi ích mà vãng sanh đạt được to lớn hơn đắc đạo. Những câu này làm người kinh hãi, cũng làm người chấn động. Đời sau muốn làm người, càng khó hơn lâm chung vãng sanh về thế giới…

Xem chi tiết

TỊnh Độ - Phật A Di Đà
Tịnh Độ

Niệm Phật là chánh nhân vãng sanh Tịnh Độ – Pháp Sư Huệ Tịnh

Tông Tịnh Độ cũng gọi là “tông Niệm Phật” chứng tỏ niệm Phật chính là chánh nhân vãng sanh Tịnh độ. Có nhân như thế nào thì tự nhiên được quả như thế đó, không cần phải miễn cưỡng, cũng không cần phải làm thêm điều gì cả; nếu như cần phải cố gắng, tạo tác, thì đấy chẳng phải là tự…

Xem chi tiết