Hãy sống trong thế giới biết ơn - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Khai thị Niệm Phật của Pháp Sư Tịnh Không

1. Học Phật thì phải dùng cái tâm bình thường để học, phải gìn giữ sự bình thường. Nói thật ra, tựa đề kinh Vô Lượng Thọ đã nêu ra rất hay: “thanh tịnh, bình đẳng”. Trong tâm khởi niệm là cuộn sóng, là chẳng thanh tịnh, là bất bình đẳng. Kẻ ấy có vọng niệm, một niệm là một nhiễm ô,…

Xem chi tiết

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ ĐƯỢC CẢM ỨNG
Tịnh Độ

Niệm nhất Phật hiệu công đức vô lượng vô biên

Trong kinh Văn Thù Bát Nhã nói: “Niệm nhất Phật hiệu công đức vô lượng vô biên, bằng với công đức của vô lượng chư Phật không khác”. Thế mới tin tưởng rằng thế nào gọi là “Vạn Đức Hồng Danh”, công đức này thật là viên viên mãn mãn. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Một là tất cả, tất cả là một”.…

Xem chi tiết

Tây Phương tam Thánh
Tịnh Độ

Làm cách nào để có tướng mạo xinh đẹp phúc hậu

Nhiều người trải nghiệm rằng, nếu tinh tấn trong niệm Phật sẽ thay đổi tướng mạo, làm cho người niệm Phật xinh đẹp, phúc hậu hơn. Tướng tùy tâm sinh, từ mặt biết tâm, từ tâm biết mệnh Khuôn mặt xinh đẹp là một loại phúc báo. Dù là phúc báo gì đều có căn nguyên của nó, giống như tài phú…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không giải thích nguyên nhân Niệm Phật bị nhức đầu, trong người thấy khó an
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Tu hành của Tịnh Độ là “nhất tâm niệm Phật”!

“Do nhất tâm mà đắc ba trí”: Ba Trí là Nhất Thiết Trí, Đạo Chủng Trí, và Nhất Thiết Chủng Trí. Nhất Thiết Trí là chứng đắc của A La Hán, Đạo Chủng Trí là chứng đắc của Bồ Tát, Nhất Thiết Chủng Trí là sự chứng đắc nơi quả địa Như Lai. Nhất Thiết Trí là biết bản thể của hết…

Xem chi tiết

Phật thuyết pháp
Hòa Thượng Tịnh Không, Tịnh Độ

Mắt thấy trọn khắp – đâu đâu chẳng là cõi Phật

Trong Phật đường chúng ta thờ một tượng A Di Đà Phật to, trong mỗi góc bày một tượng A Di Đà nhỏ. Chúng ta cũng in ra rất nhiều hình A Di Đà nhỏ, để bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, cũng đều có thể thờ phượng. Chung quanh bốn phía của một Niệm Phật Đường thật sự đều…

Xem chi tiết

Vì sao có người bị ung thư, niệm phật liền hết bệnh? - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Nên dùng phương tiện khoa học kỹ thuật để niệm Phật không bị gián đoạn!

Mở mắt, nhắm mắt, ban ngày, buổi tối, thời thời khắc khắc chẳng lìa A Di Đà Phật. Vì sao? Nếu chẳng tưởng A Di Đà Phật, nhất định sẽ suy nghĩ loạn xạ; chúng ta dùng phương pháp này để xóa sạch hết thảy vọng tưởng, chấp trước. Do đó, đây là một phương pháp để khôi phục tự tánh thanh…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Hồi hướng – Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên

Phàm tụng kinh, trì chú, lễ bái, sám hối và cứu tai nạn, giúp kẻ nghèo, mọi thứ công đức từ thiện đều phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương, chớ nên cầu phước báo nhân – thiên trong đời sau. Hễ có tâm ấy (tức tâm cầu phước báo nhân thiên), sẽ chẳng có phần vãng sanh! Hễ sanh tử chưa…

Xem chi tiết

12 Hạnh nguyện của Đức Phật Thích Ca
Đức Phật, Tịnh Độ

Tịnh Độ của Phật Thích Ca Mâu Ni ở đâu?

Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, chúng ta biết trong chúng đệ tử đích thực có không ít vị đã thành Phật rồi, họ trở lại. Đây là những điều mà Giáo môn đã nói: “nhất Phật xuất thế, thiên Phật ủng hộ”, giống như diễn một vở kịch vậy, một vị Phật xuất thế, họ đóng vai chính,…

Xem chi tiết

Pháp môn Niệm Phật thù thắng hơn các Pháp môn khác
Tịnh Độ

A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?

Hiện nay, vẫn còn nhiều Phật tử tỏ ra hoang mang, băn khoăn không biết nên niệm A DI ĐÀ PHẬT hay A MI ĐÀ PHẬT. Bên cạnh đó, nếu thay “Di” thành “Mi” thì không chỉ riêng Phật hiệu A Di Đà Phật mà cả mật chú như Vãng Sanh Chơn Ngôn, hay Phật hiệu Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc…

Xem chi tiết

Tiểu bổn vân bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc
Lời dạy của đức phật, Ngẫu Ích Ðại Sư, Tịnh Độ

Tiểu bổn vân, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc

“Tiểu bổn vân, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc”. Đây là điều kiện quan trọng để được vãng sanh thế giới Cực Lạc. “Bất khả dĩ thiểu thiện căn” tức là không thể có ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên, ba việc này. Thiện căn là gì? Phước đức là gì?…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Tông
Tịnh Độ

Khai thị Tịnh Độ – Diệu Không Đại Sư

Phép quán không dễ thành tựu, giới luật cũng chưa dễ giữ tròn, tu phước chẳng phải hôm sớm có thể thành công, sự diệu ngộ chẳng phải kẻ độn căn có thể làm được. Còn đại nguyện bền chắc lại càng ít có người! Nếu không do nơi chỗ chân thật trì danh tìm nẻo thoát ly, tất phải chìm trong…

Xem chi tiết

Ngàn dặm dâng hương cũng không bằng ở nhà Niệm Phật
Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Ngàn dặm dâng hương cũng không bằng ở nhà Niệm Phật

Đại sư Ấn Quang đã nhắc đi nhắc lại: lão thật niệm Phật (là thành thật niệm Phật), đừng đổi đề mục (có nghĩa là đừng đổi pháp tu). Nhưng có rất nhiều người không lão thật, có rất nhiều người vẫn chạy đôn chạy đáo, để tìm cao tăng, tìm đại sư, tìm pháp sư nổi tiếng, tìm những pháp huyền…

Xem chi tiết