HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Căn cứ để nhận biết người đắc quả A La Hán

Hòa thượng Tuyên Hóa giảng Căn cứ vào đâu để biết được đó là một bậc Thánh nhân đã chứng đắc quả vị thứ tư của hàng A La Hán? Cách để nhận biết người đắc quả A La Hán Khi bậc Thánh nhân hàng Tứ quả bước đi, chân không hề chạm đất. Bàn chân ngài thường ở cách mặt đất…

Xem chi tiết

Đức Phật
Đức Phật

Vua 7 ngày cúng dường Phật, phát Bồ Đề nguyện sau thành Phật tối thắng

  Lúc ấy, đức Phật đang ở gần thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc. Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc và vua nước Ma-kiệt-đề là A-xà-thế đang đánh nhau. Khi ấy, cả hai vua đều có đủ bốn loại quân là: quân cưỡi voi, quân cưỡi ngựa, quân dùng xe và quân đánh bộ. Vua Ba-tư-nặc ra quân thất bại,…

Xem chi tiết

Đức Phật

Duy Ma Cật & Lý tưởng người cư sĩ

Ngài Duy Ma Cật (Vimalakirti) Với sự khởi dậy của phong trào Ðại thừa vào khoảng năm trăm năm sau Phật nhập diệt, Phật giáo trải qua một tiến trình trẻ trung hóa. Những người giữ vai trò then chốt trong tiến trình này là những vị lãnh đạo trong cộng đồng cư sĩ. Ngài Duy Ma Cật là một hình ảnh…

Xem chi tiết

Nam mô Quan Âm Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tất cả những vị thần trong các tôn giáo chỉ có một vị biến hiện ra

Bạn thấy trong Kinh Lăng Nghiêm Phật có nói: “Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng”, bạn thấy trong phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quán Thế Âm muốn dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó, thật tự tại biết bao. Cho nên Quán Thế Âm được gọi là Quán Tự Tại, muốn dùng thân Phật để…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cái gì là công đức chân thật?

Bạn xem câu: “Tu chư công đức, nguyện sanh Tịnh Độ”. Cái gì gọi là công? Cái gì gọi là đức? Điều này bạn không thể không biết. Nói một cách đơn giản, công là công phu, đức chính là thứ bạn thu hoạch. Người Trung Hoa thường nói: “Một phần cày cấy, được một phần thu hoạch”, bạn đã hạ công…

Xem chi tiết

Làm sao để biết chính mình niệm Phật đã đạt được công phu thành phiến hay chưa
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một vạn (10 ngàn) người niệm Phật, thật sự có thể vãng sanh chỉ vài ba người

à ế à để ầ ị Ðộ? ô ượ ọ ó ấ õ: “á ồ Ðề â, ấ ướ ệ ậ”. Nếu quý vị không phát Bồ Ðề tâm, chỉ nương vào nhất hướng chuyên niệm, kết quả không thể vãng sanh, xin quý vị nên thận trọng. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: “Một vạn (10 ngàn) người niệm Phật, thật sự…

Xem chi tiết