Buông là hạnh phúc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Họ thật sự vạn duyên buông xuống

Tín, Nguyện, Trì Danh”. Nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tiếu, mỗi mỗi đều có thể thành tựu, chỉ cần “Thật làm”. Người thật sự đầy đủ sáu chữ này, sáu chữ này là sáu chữ rất xuất sắc, sáu chữ này quyết định thành Phật, đó là “Thật thà, nghe lời, thật làm”. Đầy đủ sáu chữ này, không một…

Xem chi tiết

phat-thuyet-bo-tat-hanh-phuong-tien-canh-gioi-than-thong-bien-hoa
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Công phu niệm Phật chẳng thể nghi ngờ

“Ngô nhân quả năng y giáo tu hành, dĩ chân tín, thiết nguyện, đản niệm Di Đà, tắc vô luận thời chi cửu cận” (Chúng ta thật sự có thể tu hành đúng như lời dạy, dùng lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, chỉ niệm Di Đà, ắt chẳng cần bàn tới thời gian [niệm Phật] đã lâu hay mới đây).…

Xem chi tiết

Không có hiếu đạo thì không có Phật pháp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm một tiếng Phật hiệu đó là tu phước, còn cao hơn cả việc bố thí tài vật

Cúng Phật đây là Phước thù thắng nhất trong việc tu Phước Người muốn tu Phước báo đều cho rằng có tiền mới có thể tu Phước, không có tiền thì lấy cái gì để tu Phước đây? Đó là do họ không biết niệm một tiếng Phật hiệu là tu Phước còn cao hơn cả việc bố thí tài vật nữa.…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật tỏa sáng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mỗi câu A Di Đà Phật gieo vào A Lại Da Thức của đối phương

Còn người bố thí pháp, đừng nói bốn câu kệ, dù giảng hết một bộ kinh thì khi đi ra ngoài cũng không ai biết đến, không ai cung kính, xem trọng. Người thế gian chỉ xem sự tướng trước mắt, không hề thấy nhân quả về sau. Sự việc này, Phật rất tường tận, thông suốt. Lời Phật nói ngàn vạn…

Xem chi tiết

Thiền tập chánh niệm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu không còn tạp niệm thì quý vị niệm Phật làm gì?

Có rất nhiều người hỏi tôi thuật dưỡng sinh như thế nào để giữ gìn sức khoẻ và sống lâu? Đây là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, nếu sống bằng vọng tâm thì chính ta đã tàn phá sức khoẻ của mình, đang sống mà tàn phá thân thể của mình, đến khi mất sẽ tàn phá linh hồn…

Xem chi tiết

Một trăm câu hỏi đáp về pháp môn Niệm Phật
Tịnh Độ

Làm sao trước lúc tắt hơi thở niệm được 10 đây, không dễ đâu

Đức Phật nói: “chúng sinh lúc lâm chung niệm được 10 niệm thì sẽ được đức phật hiện ra trước người đó, tiếp dẫn về Cực Lạc”. Làm sao trước lúc tắt hơi thở niệm được 10 đây, không dễ đâu. Được mười niệm không loạn lúc sắp mãn phần, thật ra không phải chuyện dễ. Vì khi ấy có một sức…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thân ở thế giới Cực lạc là thân pháp tánh, không cần ăn uống

Người ở thế giới Cực lạc khác với thân thể chúng ta ở đây, chúng ta là thân thể máu thịt, mỗi ngày phải ăn uống để nuôi nó; thân ở thế giới Cực lạc là thân pháp tánh, không cần ăn uống, thành phần dinh dưỡng là đức năng trong tự tánh, tự tánh vốn có năng lượng công đức. Hiện…

Xem chi tiết

Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm - Điều then chốt là phải giác
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật cùng Ma chính tại một niệm ở trong tâm bạn, niệm giác thì Ma liền thành Phật, niệm mê thì Phật liền biến thành Ma – Niệm Phật Đường A Di Đà

Ba Tuần là ma vương, người này có phước báo, có thần thông, cũng có trí tuệ, tại sao hắn biến thành ma vậy? không buông bỏ tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, cho nên trở thành ma. Nơi nơi đều chướng ngại người tu hành chân chánh, nếu chúng ta đọc đến chỗ này, bản thân có tâm cảnh…

Xem chi tiết

Niệm Phật là một kỹ xảo tu hành vì không niệm Phật liền khởi vọng tưởng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thời gian mình niệm Phật nhất định nhiều hơn thời gian mình vọng tưởng, điều này rất quan trọng

Pháp môn niệm Phật có rất nhiều, quy nạp lại thành bốn loại: Là trì danh, quán tưởng, quán tượng và thật tướng. Trì danh nghĩa là chấp trì danh hiệu, dùng một câu danh hiệu A Di Đà Phật, thay thế cho vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp, bởi vì chúng ta không…

Xem chi tiết

Tranh Phật và hoa sen
Đạo Phật

Đừng hưởng hết phước báo

Có nhiều người họ có phước báo nên sinh ra được thân tướng tốt đẹp, trí tuệ thông minh lanh lợi. Lớn lên lại gặp nhiều điều may mắn, giàu có, thành đạt… Những người này, họ là những người đã có tu hành trong các đời trước nên nay nhận quả lành vậy. Khổ nỗi, ít có mấy ai hiểu được…

Xem chi tiết

Lão hòa thượng Hải Hiền và con mãng xà
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Lão hòa thượng và con mãng xà

Hòa thượng Hải Hiền một đời tùy duyên tùy phận, xưa nay chưa bao giờ làm cho đại chúng khởi một chút phiền não nào. Ngài từ tâm ái vật, chân thành thiện đãi tất cả chúng sanh. Ngài lúc nào cũng đem tiền cúng dường, dùng làm chi phí ấn tống kinh sách và phóng sanh, lão Hòa thượng một đời…

Xem chi tiết