Muốn độ chúng sinh phải biết bố thí - Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật muốn giúp cho hết thảy tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, giúp như thế nào?

“Chư Phật, Bồ Tát dùng phương pháp gì để giúp đỡ hết thảy chúng sanh…? chỉ cần quý vị có thể buông chấp trước xuống… tự tư, tự lợi, tiếng tăm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, tham, sân, si, mạn đều là nhiễm ô…” “Thân – Ngữ – Ý nghiệp, tức Tam Nghiệp của Phật, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ,…

Xem chi tiết

Lão HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cho nên chúng ta luôn là dùng cái tâm cảm kích, chăm chỉ nỗ lực, vui vẻ tiếp nhận giám sát của họ, tiếp nhận nhắc nhở của họ

Ngày nay chúng ta ở địa vị phàm phu, tu học của chúng ta, giáo hóa của chúng ta nhất định phải được Phật lực gia trì. Không được Phật lực gia trì, không những giáo nghĩa của kinh giáo bạn không hiểu, người khác nói với bạn, bạn cũng không hiểu được, người nói người nghe đều phải được Phật lực…

Xem chi tiết