Tổ thứ XXXII: Hoằng Nhẫn 第 三 十 二 祖 弘 忍 大 師 者 Tổ thứ V Thiền Tông Trung Hoa
33 vị tổ Ấn Hoa

32. Hoằng Nhẫn (602 675 T.L.) – Tổ thứ năm Trung Hoa

Sư họ Châu quê ở Châu Kỳ thuộc huyện Huỳnh Mai.Thuở nhỏ, Sư thông minh, xinh đẹp. Có ông thầy xem tướng khen rằng: “Đứa bé nầy có đầy đủ tướng tốt, chỉ thua Phật bảy tướng thôi”. Năm bảy tuổi, Sư gặp Tổ Đạo-Tín độ cho xuất gia. Từ đây về sau, Sư theo hầu Tổ đến khi được truyền tâm…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXVIII: Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma; bodhidharma) 第 二 十 八 祖 菩 提 達 磨 尊 者 Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa
33 vị tổ Ấn Hoa

28. Bồ-Đề-Đạt-Ma (Bodhidharma)

Đầu thế kỷ thứ mười một sau Phật Niết bàn Ngài dòng Sát Đế Lợi ở Nam Ấn, cha là Hương Chí vua nước nầy. Vua Hương Chí sanh được ba người con trai, Ngài Là Vương tử thứ ba. Thưở nhỏ, Ngài đã có chí siêu việt và đặc tài hùng biện. Nhơn vua Hương Chí thỉnh Tổ Bát Nhã Đa…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXVII: Bát Nhã Đa La (Prajnatara; prajñādhāra) 第 二 十 七 祖 般 若 多 羅 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

27. Tổ Bát-Nhã-Đa-La (Prajnatara)

Cuối thế kỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Bà la môn ở Đông Ấn. Cha mẹ mất sớm, Ngài đi theo xóm ăn xin qua ngày. Nếu có ai mượn làm việc gì, Ngài sẵn sàng làm tận lực mà không cần tiền. Hành động và ngôn ngữ của Ngài lạ thường, người đời không lường được. Khi gặp Tổ…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXVI: Bất Như Mật Đa (Punyamitra; puṇyamitra) 第 二 十 六 祖 不 如 蜜 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

26. Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra)

Giữa thế kỷ thứ mười sau Phật Niết bàn. Ngài dòng Sát Đế Lợi ở Nam Ấn, con vua Đức Thắng. Lúc bé, Ngài đã sùng mộ Phật giáo, tánh tình thuần lương, thông minh xuất chúng. Vì can thiệp với vua cha về việc hại Tổ Bà Xá Tư Đa, Ngài bị hạ ngục. Sau khi được thả, Ngài lấy cớ…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXV: Bà Xá Tư Đa (Basiasita; baśaṣita) 第 二 十 五 祖 婆 舍 斯 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

25. Tổ Bà-Xá-Tư-Đa (Basiasita)

Đầu thế kỷ thứ mười sau Phật Niết bàn Ngài dòng Bà-la-môn người nước Kế Tân, cha hiệu Tịch-Hạnh, mẹ là Thường An Lạc. Một hôm, bà Thường-An-Lạc nằm mộng thấy lượm được cây kiếm thần, sau đó có thai Ngài. Khi sanh ra, Ngài nắm chặt bàn tay trái mãi,cho đến gặp Tổ Sư Tử mới sè ra. Ngài được cha…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXIV: Sư Tử Bồ Đề (Aryasimha; siṃhabodhi) 第 二 十 四 祖 師 子 比 丘 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

24. Tổ Sư-Tử (Aryasimha)

Cuối thế kỷ thứ chín sau Phật Niết bàn Ngài dòng Bà-la-môn người Trung Ấn. Thuở nhỏ Ngài rất thông minh, tài hùng biện xuất chúng. Ngài có người em tên Long-Tử cũng thông minh như thế. Trước Ngài thọ giáo với thầy Bà-la-môn, em Ngài lại xuất gia tu theo Phật giáo. Khi Long Tử tịch, Ngài có cơ hội gặp…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXIII: Hạc Lặc Na (Haklena; haklenayaśa) 第 二 十 三 祖 鶴 勒 那 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

23. Tổ Hạc-Lặc-Na (Haklena)

Giữa thế kỷ thứ chín sau Phật Niết bàn Ngài dòng Bà la môn sanh tại nước Nguyệt Chi, cha hiệu Thiên Thắng, mẹ là Kim Quang. Ông Thiên Thắng đã lớn tuổi mà không con. Một hôm, ông đến trước Kim Tràng thờ bảy đức Phật dâng hương lễ bái cầu con. Một hôm, bà Kim Quang nằm mộng thấy một…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXII: Ma Noa La (Manorhita; manorata) 第 二 十 二 祖 摩 拏 羅 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

22. Tổ Ma-Noa-La (Manorhita)

Đầu thế kỷ thứ chín sau Phật Niết bàn. Ngài dòng Sát Đế Lợi ở nước Na Đề, cha là Thường Tự Tại vua nước nầy. Ngài là con thứ ba của vua, khi sanh ra có nhiều điềm lạ, nên vua không dám lấy việc thế tục ràng buộc. Khi gặp Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu, Ngài được 30 tuổi,vua cha cho phép xuất…

Xem chi tiết