Tịnh Độ

Sợ chết thì phải làm sao?

Chúng ta ở thế giới ta bà này có sanh ắt có tử, nếu quý vị sợ chết thì niệm PHẬT cầu sanh Tây Phương, sanh đến tây phương rồi thì vĩnh viễn xa rời sáu đường Luân Hồi, khỏi chịu cái khổ sanh tử, đó mới là an lạc thật sự. Khi chưa thoát khỏi sanh tử thì tất cả chuyện sống chết của quý vị còn nằm trong tay Diêm Vương, vậy bản lĩnh của quý vị ở đâu, thế anh vui vẻ cái gì? Diêm Vương mà sợ quý vị sao? Có kẻ giàu sang nào mà có thể thoát khỏi tay Diêm Vương chứ ?
– Quý Vị Biết Báo Vật Nào Mới Thật Sự Vô Giá Không !
Thánh hiệu Di Đà đầy đủ vạn đức chính là báo vật vô giá .
– Quý Vị Biết Cái Gì Là Bổ Dưỡng Nhất Trên Thế Gian Này Không !
Niệm PHẬT là đồ bổ cao nhất, bởi vì một câu ” A DI ĐÀ PHẬT “đầy đủ vạn đức. Niệm PHẬT thì có tội chướng sẽ tiêu tội chướng, không có tội chướng thì tăng phước huệ, có sanh tử thì lìa thoát sanh tử, không còn sanh tử là được giải thoát, niệm A DI ĐÀ PHẬT khiến quý vị được thành PHẬT đạo. Đây mới là đồ bổ dưỡng cao cấp nhất .
– Quý Vị Một Câu Nói Viên Mãn Nhất Trong Thế Gian Này Là Cái Gì Không !
– Quý Vị Có Biết Chỉ Cần Dùng Một Câu Nói Là Có Thể Độ Hết Chúng Sanh Không !
Bất chấp người ta có tin PHẬT hay không? Hễ gặp người nào thì niệm câu “A DI ĐÀ PHẬT”.
PHẬT hiệu giống như Kim Cang có thể giảm nghiệp chướng và tăng phước huệ, hướng về họ niệm PHẬT tức là giúp họ gieo nhân giải thoát trong tương lai, có nhân tốt thì gặp quả lành .
– Quý Vị Có Biết Mình Ngày Nào Cũng Ngao Du Giữa Cực Lạc Và Địa Ngục Không !
Lúc tâm niệm PHẬT chính là lúc chạy về Cực Lạc, Lúc tâm nghĩ tới Tài – Sắc – Danh – Thực thì là chui đầu vào địa ngục.
– Người Như Thế Nào Thì Phước Báo Lớn Nhất !
Người niệm PHẬT phước báo lớn nhất, bởi vì niệm PHẬT thành PHẬT mà ! Phải tin nhận và làm theo như vậy .
– Quý Vị Có Biết Việc Nào Có Công Đức Lớn Nhất Không !
Mọi người có thể cùng nhau niệm PHẬT, và hồi hướng cho chúng sanh mười phương, cùng nhau thành PHẬT, đây là chuyện công đức lớn nhất. Đây tuy là công đức lớn nhất, nhưng không hề là quá khó, xin quý vị hãy phát tâm thành kính thì sẽ làm được, chỉ sợ người không có tâm muốn làm.
– Quý Vị Có Biết Không Chạy Nạn Thì Sẽ Chẳng Còn Kịp Nữa Không !
Tu hành giống như tị nạn, thừa lúc kẻ thù nghiệp chướng chưa bắt được bạn, cũng chính là quả báo chưa hiện ra trước mặt thì phải chạy trốn đi cho nhanh, chạy tới Tây Phương Cực Lạc cầu sinh PHẬT A DI ĐÀ, không kịp lại phải đi gặp Diêm Vương nữa rồi !
PHÁP NGỮ VÀ KHAI THỊ CỦA HT DIỆU LIÊN
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *