Mật Tông

Bài kệ trong Kinh Kim Cang

Đức Phật đã kết thúc kinh Kim Cang bằng bốn câu kệ rất sâu sắc như sau: “Nhất thiết hữu vi pháp, Như mộng, huyễn, bào, ảnh, Như lộ diệc như điện, Ưng tác như thị quán.” Dịch nghĩa: Tất cả pháp hữu vi, Như mộng, huyễn, bọt, bóng, Như sương, như chớp loé, Hãy quán chiếu như thế. Thật vậy, bài…

Xem chi tiết

Mật Tông

Câu chuyện về sự gia trì từ đạo sư

Đạo sư H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche có một học trò rất tin vào Đạo Sư, vị này thường xuyên cúng dường đến Đạo Sư, niềm tin của anh vào Đạo Sư rất mãnh liệt. Một lần, anh học trò này dẫn theo một cô bạn hiện đang làm về dịch vụ sắc đẹp, cô này là người mới lập nghiệp nên…

Xem chi tiết

Thân vi tế tuyệt vời
Mật Tông

Thân vi tế tuyệt vời

Con hãy xác quyết rằng Tâm con chính là Phật, bởi vì Phật Tánh luôn hiện hữu chưa từng sanh hay diệt. Con chưa thức tỉnh Phật Tánh bên trong con là vì con chưa nhận ra bản chất, con vẫn đang say giấc trong huyễn ảo mà Tâm tạo ra. Mặc dù con đã nhập vào các trạng thái thiền định,…

Xem chi tiết

Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara
Mật Tông

Phật quả tự nhiên

Đức Lục Độ Mẫu Tara đại diện cho thành tựu sự nghiệp, sự nghiệp mà ngài thành tựu không chỉ ở thế gian mà ngay tại xuất thế gian ngài cũng đạt thành tựu phi thường. Tất cả sự nghiệp được nhắc đến bao gồm 4 loại sự nghiệp: An Hoà – Tức Tai – Tăng Ích – Hàng Phục là 4…

Xem chi tiết

Lama Guru Jetsun Rinpoche
Mật Tông

Những lợi lạc thù thắng của thực hành Guru Puja

Từ Guru (Đạo Sư) xuất hiện vào thời kỳ Đức Phật thuyết giảng Mật thừa, để chỉ những bậc giác ngộ, tái sinh liên tục để bảo vệ chánh Pháp. Các Đạo Sư truyền thừa từ đời này sang đời khác để duy trì các quán đảnh và mật điển. Trong Kim Cương thừa, Đạo Sư chính là vị Phật trong hình…

Xem chi tiết

Ngài Bất Động Minh Vương
Đức Phật, Mật Tông

Bất Động Minh Vương

Ngài Bất Động Minh Vương – tên phạn là Acalanatha – Ngài là một trong 5 Đại Minh Vương của Mật giáo. Ngài Bất Động Minh Vương là hoá thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để hàng phục những chúng sinh quá cứng đầu và hộ trì tam bảo trongnhững đời vị lai. Tên gọi khác của Ngài là…

Xem chi tiết

Om Mani Pad Me Hum của Quan Thế Âm Bồ Tát
Mật Tông, Quán Thế Âm Bồ Tát

Om Mani Pad Me Hum của Quan Thế Âm Bồ Tát

Thần chú này vừa bảo hộ người trì, niệm (đặc biệt quan trọng với người mới hướng tâm tu hành) thoát khỏi ma sự, tà linh, tăng trưởng công đức, trí huệ, định lực tu hành đặc biệt loại trược khí trong thân giúp tâm thức sáng suốt,… Nói chung công đức và lợi ích trì niệm thần chú 6 âm là…

Xem chi tiết

Công năng của Chú Đại Bi - Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Mật Tông

Công năng của Chú Đại Bi – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Đại bi đại chú thông thiên địa Nhất bách nhất thiên thập vương hoan Đại từ đại bi năng khử bệnh Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền. Dịch Nghĩa: Thần chú Đại bi có công năng thông cả thiên đường, thấu cả địa phủ. Người nào thường trì niệm chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như thế thì…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Tây Phương
Mật Tông

Tâm từ bi là cội nguồn của hạnh phúc

Đức Phật đã dạy: “Trưởng dưỡng động cơ tâm Bồ đề thanh tịnh là con đường chân chính chứng ngộ Phật quả. Nếu không có tâm Bồ đề thì hành giả sẽ không bao giờ chứng được Phật quả”. Không có một Đức Phật nào trong quá khứ đã chứng quả giác ngộ mà không trưởng dưỡng Bồ đề tâm, vì vậy…

Xem chi tiết

Ngũ trí Phật hay Ngũ trí Như Lai
Mật Tông

Ngũ trí Phật hay Ngũ trí Như Lai

Ngũ Phật còn gọi là Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật, Ngũ Phương phật, hay còn được gọi Ngũ Thiền Định Phật; là tên gọi chỉ năm vị Phật trong Mật Tông, lấy Đại Nhật Như Lai (Tỳ Lô Giá Na Như Lai) làm chủ tôn, có sự khu biệt giữa Ngũ Phật giới Kim Cương và Ngũ Phật giới Thai…

Xem chi tiết

Hộ luân gia trì
Mật Tông

Ý nghĩa đồ Hộ luân gia trì

Hộ luân gia trì là những pháp khí mà nhiều người thường sử dụng để hộ thân, với mục đích tiêu trừ chướng ngại, hộ trì người dùng khỏi nỗi sợ hãi ma quỷ, Atula, các quỷ thần thế gian, dịch bệnh, hạn hán, chiến tranh, động đất, sấm sét, hỏa hoạn, tác động tiêu cực từ các hành tinh, sao xấu……

Xem chi tiết

Thangka Vòng luân hồi
Mật Tông

Ý nghĩa Thangka Vòng luân hồi

Bánh xe luân hồi là tác phẩm Phật giáo kinh điển giải thích các trạng thái tâm lý, tiến trình sinh tử, đặc điểm tồn tại của các cõi giới luân hồi cùng những triết lý sâu sắc về nhân sinh, vũ trụ theo quy luật biện chứng nhân quả. Sự mô tả các cảnh giới trong tác phẩm này giúp chúng…

Xem chi tiết