Chư vị đồng học nếu thật sự yêu mến tôi, phải giữ trật tự! không cần đích thân đến gặp tôi một lần... - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tôi không nhắc đến một câu “A Di Đà Phật”, cũng không nói rằng Tịnh Độ Di Lặc không bằng Tịnh Độ Di Đà

Đọc kinh, nghe giảng có thể giúp chúng ta nhìn thấu, buông xả, giúp chúng ta hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, nói một cách khác, hiểu rõ chân tướng đời này của chính mình đến với thế gian này. Nếu có thể triệt để hiểu rõ đời sống một đời này của chúng ta cũng như hoàn cảnh xung quanh mà chúng ta gặp phải, tự nhiên liền sẽ buông xả

Đại lão HT.Thích Trí Tịnh
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Pháp môn Niệm Phật là phương tiện thù thắng của Như Lai

Tất cả chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ, đức tướng như Phật không khác. Chỉ vì giác tánh theo trần lao, nên toàn thể trí đức chuyển thành vô minh phiền não. Rồi thuận theo phiền não gây tạo những nghiệp hữu lậu, kết thành quả báo trong Tam giới. Từ quả báo sanh tử phiền não, rồi lại gây nghiệp hữu lậu…

Chuyển hóa nội tâm - Hòa thượng Thích Nhật Quang
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất tâm chẳng dễ hiểu, vì sao…?

“Có rất nhiều người đến chỗ tôi hỏi này hỏi nọ, tôi dùng một câu để trả lời chung: Đều chẳng phải là thật thà, đều chẳng phải nhất tâm, mà là đang loạn tâm niệm Phật”. Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không. Đại Thừa Phật Pháp thường nói đến Nhất tâm, Chân tâm, Bản tánh, Chân như, Pháp giới,…

Xem chi tiết

Sám Hối Tụng Kinh Niệm Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Siêu độ cho tổ tiên, siêu độ cho oán gia trái chủ

Bản thân chúng ta tu hành không có công phu, vậy nếu muốn siêu độ cho tổ tiên, siêu độ cho oán gia trái chủ thì phải dùng phương pháp gì? Chính là dùng phương pháp đọc Kinh, niệm Phật. Tuy nhiên phải nhớ là số lượng cần phải nhiều, chẳng thể chỉ đọc một bộ Kinh hay niệm mấy câu Phật…

Xem chi tiết

Tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế gian tu hành sợ nhất là xen tạp …

Thế gian tu hành sợ nhất là xen tạp, quyển Tây Phương Xác Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói, ngài dạy người tu hành kiêng kỵ nhất là xen tạp. Tụng kinh xen tạp, niệm chú xen tạp. Nếu tu Tịnh Độ, khóa tụng mỗi ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, rồi đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ… như vậy là xen tạp.

Khám phá lợi ích của 7 phương pháp thiền phổ biến nhất
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật Bồ Tát không giống chúng ta. Có những lúc tâm từ bi của chúng ta quá mức, quá khẩn thiết!

Chúng ta đã đọc qua rất nhiều kinh giáo, Phật Bồ Tát nhất định là tùy duyên chứ không phan duyên. Phan duyên thì sẽ mất đi tâm thanh tịnh. Nhất định phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Cho nên, có người chướng ngại thì Phật Bồ Tát mặc họ chướng ngại, có người phá hoại thì tùy…

Xem chi tiết

Ý nghĩa pháp khí Mật tông Tây Tạng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trong Kinh, đức Phật đã nói rất rõ ràng “thời kỳ Mạt Pháp, Tịnh nghiệp thành tựu”

Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều pháp môn, đấy cũng là phương pháp. Những phương pháp ấy có những thứ ta có thể chọn lấy, có những thứ ta không có cách gì chọn được, vì những phương pháp ấy đích xác là mỗi người mỗi khác, chẳng hề thấy mỗi thứ phương pháp đều sử dụng thích hợp cho mọi…

Xem chi tiết

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khai thị cho người chết và người bệnh

* Có nhiều người chủ trương khi lâm chung hoặc giả là đã siêu tiếng Vãng Sanh rồi phải nên khai thị. Khai thị cho người mất và oán thân trái chủ của họ, cũng có người chủ trương không cần phải khai thị chỉ cần một câu niệm Phật, niệm cho đến cùng. Xin hỏi cách nào đúng Pháp hơn? Người…

Xem chi tiết