Tịnh Độ

Chư Phật nhiều như cát sông Hằng đến Hộ niệm người Niệm Phật

Chư Phật nhiều như cát sông Hằng đến Hộ niệm người Niệm Phật
Người này thường được Hằng hà sa số chư Phật trong sáu phương cùng đến hộ niệm. Chúng sanh như thế, ngày đêm được Hằng hà sa số chư Phật ở phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, phương dưới, phương trên cùng đến hộ niệm. Có bao nhiêu đức Phật?
Trong kinh thường so sánh với “Hằng hà sa’, tức là cát sông Hằng. Sông Hằng là một con sông rất lớn ở Ấn Độ, trải dài mấy nghìn dặm, lòng sông rộng bốn mươi dặm, hai bên bờ đều có cát vàng rất nhỏ và mịn. Một nắm cát có bao nhiêu hạt chúng ta có đếm nổi không? Chắc chắn không thể đếm được. Hoặc ví dụ căn phòng lớn này đổ đầy cát, số cát ấy là bao nhiêu? Chúng ta cũng không thể đếm được. Vậy một con sông với chiều rộng bốn mươi dặm, trải dài mấy nghìn dặm như thế thì cát ở hai bên bờ là bao nhiêu hạt? Chúng ta vô phương đếm. Thế nên, trong kinh thường dùng cụm từ “Hằng hà sa’ để ví dụ và hình dung về một con số không thể tính đếm. Hằng hà sa số chư Phật đều đến hộ niệm, phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, phương dưới, phương trên, tất cả sáu phương đều có Hằng hà sa số chư Phật đến hộ niệm người niệm Phật.
Bọn phàm phu chúng ta chỉ cần xưng niệm sáu chữ “Nam-mô A Di Đà Phật’ là lập tức được nhiều đức Phật như thế đến hộ niệm, mà bạn vẫn còn chưa hài lòng thì bạn quả là người chẳng biết tốt xấu là gì. Bạn đã không biết được sự tôn quý của pháp môn niệm Phật, lại còn bắt chước người khác tu đủ các tạp hạnh cho nên mới không được chư Phật hộ niệm, quả thật bạn là người đáng thương vô cùng!
Vì vậy, bộ kinh này (kinh A Di Đà) còn gọi là kinh Hộ niệm. Trong kinh nói:
“Chúng sanh các ông nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này”.
Thế nào gọi là kinh Hộ niệm? Đại sư Thiện Đạo giải thích: “Người niệm Phật thường được Hằng hà sa số chư Phật trong sáu phương đến hộ niệm, nên gọi là kinh Hộ niệm”. Hàm nghĩa của kinh Hộ niệm là gì? Khiến cho các ác quỷ ác thần không có cơ hội đến quấy nhiễu, cũng không bị các ách nạn như bệnh tật đột ngột, tai nạn bất ngờ hay chết bất đắc kỳ tử, tất cả những chướng nạn tự nhiên tiêu tan, chỉ trừ người không chí tâm. Tóm lại, người niệm Phật thì thường được chư Phật và Bồ Tát đến hộ niệm, các ác quỷ ác thần đều phải lánh xa, không có cơ hội đến báo thù.
CHỈ NÓI NIỆM PHẬT
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *