Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cho nên chúng ta luôn là dùng cái tâm cảm kích, chăm chỉ nỗ lực, vui vẻ tiếp nhận giám sát của họ, tiếp nhận nhắc nhở của họ

Lão HT Tịnh Không
Ngày nay chúng ta ở địa vị phàm phu, tu học của chúng ta, giáo hóa của chúng ta nhất định phải được Phật lực gia trì. Không được Phật lực gia trì, không những giáo nghĩa của kinh giáo bạn không hiểu, người khác nói với bạn, bạn cũng không hiểu được, người nói người nghe đều phải được Phật lực gia trì. Đạo tràng này của chúng ta thù thắng, giảng đường thù thắng, Niệm Phật Đường thù thắng, ngay trong đồng tu chúng ta có một số người đều biết, chư Phật Như Lai thường ở nơi đây, Bồ Tát, Thánh chúng, Thiên long, Thiện thần rất nhiều. Lại nói với các vị, ma cũng không ít, cũng lẫn lộn ngay trong thiện thần hộ pháp. Thế nhưng chúng ta làm được rất đúng pháp, ma cũng tán thán, ma cũng gật đầu. Thế nhưng bạn phải nên biết, tuy là họ tán thán, tuy là gật đầu, tuyệt nhiên không phải là hảo ý thật, họ ở nơi đó quán sát, tìm tâm bệnh của bạn, chỉ cần có chỗ nào bạn không đúng pháp, bị họ nắm lấy rồi, họ liền tìm bạn gây phiền não. Thí dụ như nghe kinh, nghe kinh thời gian ngắn, chỉ có hai giờ, trong hai giờ đồng hồ, có một số người ngồi ở đây ngồi nghe được rất không thoải mái, đầu thì phát nóng, chân thì đau nhức, đó là gì vậy? Là ma chướng, ma đến nhiễu loạn. Thời gian ở Niệm Phật Đường thì càng nhiều, sự việc này thì thường hay có. Phàm hễ gặp những sự việc này phải sanh tâm sám hối. Cho nên ma ở ngay chỗ này với chúng ta không phải là không tốt, tôi cảm thấy cũng không tệ, vì việc này khiến cho chúng ta có tâm cảnh giác cao, không chỉ mọi thứ đều đúng pháp, mà mỗi niệm đều đúng pháp. Không đúng pháp thì sao? Không đúng pháp thì chúng liền đến gây phiền phức. Cho nên họ ở nơi đây xúc tiến chúng ta, họ ở nơi đây để cảnh sách chúng ta. Cho nên tôi không chán ghét họ, tôi cũng rất hoan nghênh họ, có họ ở đây chúng ta không dám giải đãi, không dám phóng túng. Đây là tình hình hiện thực của chúng ta, chúng ta luôn biết được. Hai câu phía sau, chúng ta phải học tập với Tỳ Kheo Pháp Tạng: Thứ ba: “Túng sử thân chỉ chư khổ trung” [Dẫu thân tôi trụ trong các khổ] Chính mình tu học khổ, bạn xem các vị đồng tu, học kinh phải viết bản thảo, buổi tối mỗi ngày phải viết đến hai ba giờ, sáng sớm thức dậy còn phải đi công phu sớm. Không công phu sớm, ma liền thắng thế, gây phiền phức, thần hộ pháp cũng không hộ. Do đây có thể biết, cũng không có biện pháp gì, thế nhưng chính mình rất là khổ cực, thậm chí đến ngủ nghỉ không đủ, nghe giảng, niệm Phật đều ngủ gật, cho nên chính mình tu hành rất khổ. Độ chúng sanh thì càng khổ, có lúc chúng sanh không những không tiếp nhận, hảo ý của bạn họ cũng xem thành là ác ý, còn đến tìm gây phiền phức, còn làm cho bạn sanh phiền não, thậm chí còn đến hủy báng, đố kỵ, chướng ngại, cho đến nhiều cách phá hoại. Những sự việc này đều là rất bình thường, rất thường. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, trong tăng đoàn của chính mình có Lục Quần Tỳ Kheo, học trò không nghe lời gây rối, bên ngoài có ngoại đạo, có ma vương Ba Tuần, đây là Phật thị hiện ra để cho chúng ta xem. Phật tự hành hóa tha Ngài đều có chướng ngại đến như vậy. Còn chúng ta muốn tự hành hóa tha mà không có chướng ngại, thì không làm được. Phật thì có phước báo lớn đến như vậy, còn gặp ma sự. Ngày nay chúng ta gặp ma sự, tâm liền rất bình hòa, bình thường. Nếu như không có ma sự, vậy khác thường, vậy thì rất kỳ lạ, việc bình thường. Đạo tràng xây dựng ở nơi đây, người đố kỵ nhiều, không chỉ người đố kỵ, quỷ cũng đố kỵ, nếu chúng ta không cố gắng mà làm, quỷ thần liền gây phiền phức, liền đến gây rối. Cho nên chúng ta luôn là dùng cái tâm cảm kích, chăm chỉ nỗ lực, vui vẻ tiếp nhận giám sát của họ, tiếp nhận nhắc nhở của họ. Cho dù thân ở ngay trong các khổ
TRÍCH “PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC TẬP 86” – PS TỊNH KHÔNG CHÚ GIẢI
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *