Muốn độ chúng sinh phải biết bố thí - Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật muốn giúp cho hết thảy tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, giúp như thế nào?

“Chư Phật, Bồ Tát dùng phương pháp gì để giúp đỡ hết thảy chúng sanh…? chỉ cần quý vị có thể buông chấp trước xuống… tự tư, tự lợi, tiếng tăm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, tham, sân, si, mạn đều là nhiễm ô…” “Thân – Ngữ – Ý nghiệp, tức Tam Nghiệp của Phật, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ,…

Xem chi tiết

Lão HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cho nên chúng ta luôn là dùng cái tâm cảm kích, chăm chỉ nỗ lực, vui vẻ tiếp nhận giám sát của họ, tiếp nhận nhắc nhở của họ

Ngày nay chúng ta ở địa vị phàm phu, tu học của chúng ta, giáo hóa của chúng ta nhất định phải được Phật lực gia trì. Không được Phật lực gia trì, không những giáo nghĩa của kinh giáo bạn không hiểu, người khác nói với bạn, bạn cũng không hiểu được, người nói người nghe đều phải được Phật lực…

Xem chi tiết

Vãng sanh cực lạc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một đời cần khổ, chỉ như khoảnh khắc

“Một đời cần khổ, chỉ như khoảnh khắc”, cần khổ tức là tinh cần phấn đấu tu hành. Tu hành là việc rất khổ, nhưng thời gian ngắn, không dài. “Đời sau sanh về Cực Lạc, niềm vui này không có cùng tận”, tương lai sanh về Cực Lạc, khổ không còn, thật sự đã ly khổ đắc lạc. Ở thế gian…

Xem chi tiết

PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bố thí phải bắt đầu từ gần đến xa

Quí vị thấy trong kinh điển, mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát, thậm chí Thanh văn, Duyên giác, tất cả những việc làm của họ đều là ba thứ bố thí này. Phật A Di Đà, xây dựng thế giới Cực lạc là bố thí của cải, thế giới Cực lạc dùng để làm gì? Tiếp dẫn chúng sinh trong tam…

Xem chi tiết

Cảnh địa ngục đáng sợ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cô độc địa ngục – mỗi ngày chết đi sống lại 8 vạn 4000 lần, làm sao chịu nổi ???

Cô Độc địa ngục. “Cô độc địa ngục, tại sơn gian, khoáng dã, thụ hạ, không trung. Kỳ loại vô số, thọ khổ vô lượng. Địa ngục khổ quả, kỳ tối trọng xứ, nhất nhật chi trung bát vạn tứ thiên sanh tử, kinh kiếp vô lượng” (Cô Độc địa ngục ở giữa núi, đồng hoang, dưới cội cây, hoặc không trung.…

Xem chi tiết

Tây Phương tiếp dẫn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người phát nguyện về Tây Phương, trong đời có 2 cơ hội vãng sanh Cực Lạc!

. Cơ hội thứ nhất: Là ngay trong lúc vẫn còn khoẻ mạnh đạt được tầng công phu thấp nhất là CÔNG PHU THÀNH KHỐI (Công Phu Thành Phiến) thì được vãng sanh tự tại, muốn đi lúc nào đi lúc đó. Thế nào là công phu thanh khối? Bất luận gặp phải hoàn cảnh nào thì mọi ý niệm trong tâm…

Xem chi tiết

Ân sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phi nhân duyên, phi tự nhiên, pháp nhĩ như thị

Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: “Phi nhân duyên, phi tự nhiên, pháp nhĩ như thị” (Chẳng phải là nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, pháp vốn sẵn như vậy). Chẳng rớt vào hai bên, bất đắc dĩ gọi là “diệu tánh”. Nó chẳng phải do tu mà có được, nó là sẵn có. Hiện thời quý vị có [diệu tánh ấy]…

Xem chi tiết

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế giới Cực Lạc là chân thật nhất

Mỗi ngày Niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới, tăng thêm cổ phiếu. Bởi vì thế gian này ta không mang theo bất cứ một vật gì, tất cả đều là giả thành trụ hoại không, không có gì là chân. Thế giới Cực Lạc là chân thật nhất. Trong khi giảng kinh, tôi đã lấy thí dụ về vấn đề này,…

Xem chi tiết

Bố thí Pháp là phước báu lớn nhất - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bố thí không quan trọng tiền nhiều hay tiền ít, tâm bạn chân thành thì công đức liền viên mãn

Lão sư dạy tôi tu ba loại bố thí: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Ba loại bố thí đều cần đến tiền, tôi làm gì có tiền. Lão sư dạy tôi, nếu tận hết sức bố thí một đồng tiền, bố thí một xu tiền mà bản thân bạn có được thì sự bố thí tài đó của bạn liền viên mãn.

Nếu không buông xuống được hãy coi những mục cáo phó suốt nữa năm, xem thử có buông xuống được hay không?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lúc lâm chung A Di Đà Phật đến tiếp dẫn “bạn vẫn còn những chuyện vụn vặt của gia đình chưa buống xuống”, A Di Đà Phật sẽ không đợi bạn

Cho nên nhất định là phải buông xuống, tuy thân ở tại gia nhưng tâm đã buông bỏ nhà cửa, đối với nhà tuyệt đối không có một chút lưu luyến nào. Không còn một chút lưu luyến, hoàn toàn không phải là nói đối với gia đình bạn không có trách nhiệm, vậy là bạn sai rồi.

Một câu "Nam Mô A Di Đà Phật" công đức không thể nghĩ bàn!
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một câu “Nam Mô A Di Đà Phật” công đức không thể nghĩ bàn!

Trong một đời Phật Thích Ca Mâu Ni, đem so sánh hết thảy pháp mà Phật đã nói trong bốn mươi chín năm thì bộ kinh nào bậc nhất? Mọi người công nhận kinh Hoa Nghiêm bậc nhất. Lại nói nếu so sánh kinh Hoa Nghiêm và kinh Vô Lượng Thọ thì mọi người thừa nhận kinh Vô Lượng Thọ bậc nhất, kinh Vô Lượng Thọ vượt trỗi kinh Hoa Nghiêm.