Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ân sư khai thị ý nghĩa cúng dường hoa, quả, nước, thắp nhang, đèn trước tượng Phật

Pháp sư Tịnh Không
– HOA là đại biểu cho Nhân Hành, phía sau là Quả.
Do vì nở Hoa trước, kết quả sau nên nhìn thấy Hoa ta liền nghĩ phải tu Nhân Thiện thì tương lai về sau mới có Quả báo tốt
Nhìn thấy Hoa trước Phật đẹp nhắc nhở chính mình phải Tu Hoa Lục Độ: Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Bát Nhã, sau đó mới đạt được Quả Báo viên mãn.
– QUẢ là đại biểu Quả Báo là cái chúng ta mong cầu
Thiện Nhân có Thiện Quả
Ác Nhân có Ác Báo
Nhân tốt thì Quả tốt
Xuất thế gian và pháp thế gian không rời Nhân Quả nên Phật thường nói: “Vạn pháp giai không Nhân Quả bất không”
Thời thời khắc khắc phải nhắc nhở chính mình sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, niệm niệm giác mà không mê, tịnh mà không nhiễm.
– NƯỚC là đại biểu cho Tâm
Ly nước trong là phẩm vật cúng dường quan trọng nhất không thể thiếu.
Nước trong sạch biểu thị Tâm Thanh Tịnh.
Nước không nổi sóng là bình lặng biểu thị cho Tâm Bình Đẳng.
Khi chúng ta nhìn thấy ly nước cúng dường trước Phật liền nhắc nhở chính mình trong mọi cảnh duyên vật chất hay nhân sự phải giữ gìn tâm như nước, Tâm Thanh Tịnh, Tâm Bình Đẳng là Bồ Đề Tâm là Chân Tâm.
– HƯƠNG là đại biểu: “Giới Định Chân Hương ngũ phần Pháp Thân”
Đốt hương chính là nhắc nhở chính mình phải Tu Giới, phải Tu Định, phải Tu Huệ.
Giải thoát giải thoát tri kiến
– ĐÈN biểu tượng cho Trí Tuệ Quang Minh.
Đèn dầu, đèn cầy là đốt cháy chính mình để soi sáng người khác.
Chính là nhắc nhở chính mình cầu Trí Tuệ.
Nhắc nhở chính mình phải xả mình vì người
Lấy trí tuệ của chính mình, lấy năng lực của chính mình, lấy kỹ năng của chính mình phục vụ xã hội, giúp đỡ chúng sanh mà không cần báo đáp.
Cúng dường Phật Bồ Tát những đồ cúng dường đều là biểu pháp tuyệt đối không phải Các Ngài cần.
Nhìn vào những thứ này để nhắc nhở chính mình !
Ân Sư Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *