ĐỂ GIÚP ĐỠ TẤT CẢ CHÚNG SINH, DÙNG PHÁP MÔN NÀO
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Chúng ta không nên sợ người khác lừa gạt mình…

Người khác mắng chửi hay nhục mạ bạn, cứ xem như “gió thổi qua tai” – niệm “A Di Đà Phật” cám ơn họ đã tiêu tai, giải nạn cho bạn! TẤT CẢ PHÁP THẾ GIAN ĐỀU LÀ GIẢ, KHÔNG PHẢI THẬT, có gì đáng để tranh luận. Người khác tán thán ta là giả, đừng ưa thích. Người khác hủy báng…

Xem chi tiết

Dạy con làm phước từ thời niên thiếu - Tượng Đức Phật ngồi thiền
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Bạn phải biết, nhân cơ hội bây giờ vẫn còn thọ mạng, cố gắng tu thiện

Chúng ta muốn học Phật, đặc biệt là thật sự mong muốn Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc, Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc trên thực tế chính là di dân, chúng ta di dân đến Thế Giới Cực Lạc, chúng ta thân cận Đức Phật A Di Đà, thế thì bạn phải biết, không thể mang theo thứ gì ở thế…

Xem chi tiết

Ý nghĩa chú vãng sanh
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Thấy lợi quên nghĩa, không biết được ân đức, đó chính là tạo tác tội nghiệp

Từ những bậc thánh nhân thế xuất thế gian dạy bảo chúng ta, ở ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta phải nên chú ý điều gì? Khổng Lão Phu Tử nói: “Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức”, nhà Phật dạy chúng ta: “Đại từ đại bi, oán thân bình đẳng”, đó là ở ngay trong cuộc sống tu…

Xem chi tiết

Pháp sư Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Con niệm Phật không được nhất tâm, chẳng biết phải dùng phương tiện nào?

Con niệm Phật không được nhất tâm, chẳng biết phải dùng phương tiện nào? Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát trả lời: Ngươi nên ngồi yên lặng, dứt hết mọi tư tưởng, từ từ mà niệm. Điều cốt yếu phải làm sao cho tiếng hợp với tâm, tâm hòa cùng tiếng, niệm lâu như thế, tự nhiên sẽ thấy lòng mình trong…

Xem chi tiết

Tịnh Độ là "diệu môn" - A Mi Đà Phật
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Không có món quà gì tốt hơn Kinh Vô Lượng Thọ

1. Chúng ta vừa đúng lúc được thân người ở tại thế gian này, bởi vì trong lục đạo (trời, người, a tu la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục) chỉ có được thân người thì cơ duyên học Phật là dễ dàng nhất. Phước báo của người trời quá lớn, hưởng phước thì không chịu tu hành, còn ở tam ác…

Xem chi tiết

Quá khứ không cần thiết nhớ nhung - cô Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Giảng kinh

[Media] Bàn về việc hộ niệm vãng sanh

(Trích từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ hai – năm 2020 của cô Lưu Tố Vân – tập 13) Trói buộc khó cởi nhất là tình thân, ảnh hưởng tới việc lớn vãng sanh cũng là tình thân. Mỗi người chúng ta đều từng đối mặt với sinh ly tử biệt, hoặc là đang đối mặt, hoặc là sắp…

Xem chi tiết

[Media] Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao - Cương Lương Gia Xá - HT Thích Thiền Tâm dịch
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Địa ngục là hóa sanh

Nam Mô A Di Đà Phật! Trích PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH giảng giải (tập 103) Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Thời gian: Khởi giảng năm 1998 Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ Biên tập: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ

Niệm Phật biến người đồ tể thành Bồ Tát - A Mi Đà Phật
Giảng kinh, HT Thích Thông Phương

[Media][Khai Thị] Con người không thể không có nguyện – Có nguyện ắt thành

[Khai Thị]: Con người không thể không có nguyện – Có nguyện ắt thành. Nam Mô A Di Đà Phật Trích PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH giảng giải (tập 90) Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Thời gian: Khởi giảng năm 1998 Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ Biên tập: Ban…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi linh thú
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media][Khai Thị] Thế giới Cực Lạc không có khổ

Thế Giới Cực Lạc Không Có Khổ. Nam Mô A Di Đà Phật! Trích PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH giảng giải (tập 93) Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Thời gian: Khởi giảng năm 1998 Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ Biên tập: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ

Mặt trái của thần thông
Giảng kinh

[Media] Thời kỳ Mạt Pháp con người rất thống khổ, khổ ở chỗ nào vậy?

Pháp vận của Phật pháp chúng ta vẫn còn 9.000 năm, vẫn còn rất dài. Sau 9000 năm thì Phật pháp không còn. Thời kỳ Mạt Pháp con người rất thống khổ, khổ ở chỗ nào vậy? Khổ ở chỗ không có người dạy bảo. Loại tình hình khổ nạn này, người hiện đại chúng ta nếu như đầu óc bình lặng…

Xem chi tiết