Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật cùng Ma chính tại một niệm ở trong tâm bạn, niệm giác thì Ma liền thành Phật, niệm mê thì Phật liền biến thành Ma – Niệm Phật Đường A Di Đà

Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm - Điều then chốt là phải giác
Ba Tuần là ma vương, người này có phước báo, có thần thông, cũng có trí tuệ, tại sao hắn biến thành ma vậy? không buông bỏ tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, cho nên trở thành ma. Nơi nơi đều chướng ngại người tu hành chân chánh, nếu chúng ta đọc đến chỗ này, bản thân có tâm cảnh giác, ta hôm nay hoc Phật ở nơi này, tương lai ta rốt cuộc là đệ tử Phật hay là đệ tử ma?
Nếu như ta giảng kinh thuyết pháp giảng cũng rất giỏi, nhìn thấy người khác còn giỏi hơn ta thì liền đố kỵ họ, ta liền tìm phương pháp để hại họ để chướng ngại họ, thì ta đã biến thành ma rồi, đó thì không phải là Phật, Phật thì quyết định không có tâm đố kỵ, đó thì không phải là Phật. Phật Bồ Tát nhìn thấy người khác giỏi thì sanh tâm hoan hỷ, nhìn thấy người khác còn giỏi hơn mình, thì sanh tâm cung kính, toàn tâm toàn lực thành tựu cho người khác, thì đây là Phật Bồ Tát. Nếu như chúng ta còn có đố kỵ, còn muốn chướng ngại người, nhiễu loạn người, tự mình nhất định phải biết là đã biến chất thành ma rồi, vậy thì bạn chính là con cháu của Ma Vương Ba Tuần. Bạn đến cái thế gian này để làm gì? Bạn là đến để tiêu diệt Phật Pháp, quả báo của bạn là ở đâu?
Nhất định là ở A Tỳ Địa Ngục, trong một cuộc đời ngắn ngủi mấy mươi năm này, nhờ vào phước báu của bạn, bạn tận sức để chướng ngại, sau khi mấy mươi năm này qua đi, thì A Tỳ Địa Ngục sẽ chờ bạn. Phật cùng Ma chính tại một niệm ở trong tâm của bạn, một niệm giác thì Ma liền thành Phật, một niệm mê thì Phật liền biến thành Ma, nói lời thật với bạn là không có Phật, cũng không có ma. Chỉ là một niệm giác hay mê mà thôi, câu nói này vô cùng quan trọng, hy vọng chúng ta phải thường thường giác ngộ, điều đầu tiên trong tam quy y, giác mà không mê, ngày đêm thường niệm, tư duy, quán sát thiện Pháp, thì bạn không mê, không bị đọa lạc vào Ma Đạo.
Một niệm không giác, một niệm liền đọa rồi, một niệm giác lại quay đầu trở lại xoay chuyển trở lại. Chúng ta học Phật, các đồng tu xuất gia, mỗi ngày vẫn chính là chuyển qua chuyển lại giữa ma và Phật, một lúc là Phật một lúc lại là ma, cái việc này cần phải tính toán cho kỹ, rốt cuộc ngày hôm nay ta làm ma thời gian dài hơn, hay là làm Phật thời gian dài hơn? Nếu như thời gian làm ma dài hơn thời gian làm Phật, thì tiền đồ rất nguy hiểm, thời gian làm Phật mà dài hơn thời gian làm ma, bạn còn có thể cứu, sự tu hành của bạn có nắm chắc được hay không? Không đáng tin, vì sao vậy? Đến lúc lâm chung một ác niệm khởi lên thì biến thành ma, nên không đáng tin, chúng ta phải luôn ghi nhớ.
Trích : Giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác.
Chủ Giảng : HT Thượng Tịnh Hạ Không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *