Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

[Media] Hộ niệm phải có lòng thành

Người Niệm Phật không nên mong cầu thấy Phật

Người hộ niệm nên nhớ, hộ niệm tiễn đưa một người vãng sanh là giúp một phàm phu thành bậc Chánh Giác, công đức này vô lượng vô biên, nếu đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì đạo nghiệp của chúng ta tự nhiên thành. Nếu người hộ niệm ý nguyện vãng sanh không thối chguyển, thì chúng ta cũng sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà Cụ bán bánh ú ở Sài Gòn, mười mấy năm trường chỉ biết bán bánh ú, rồi tối về niệm Phật hộ niệm trước người bệnh mà bà biết ngày giờ vãng sanh, khi ra đi Cụ vẫy tay chào từ biệt mọi người rồi theo Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Xin đừng khinh thường công đức niệm Phật hộ niệm bên người bệnh. Công đức này lớn vô lượng vô biên đấy.
Hộ niệm phải thành tâm thì chư vị mới có công đức viên mãn. Hộ niệm mà không có lòng thành, thì dẫu cho người đó được vãng sanh tốt đẹp nhưng chính người hộ niệm cũng không có công đức đâu. Xin nói thẳng thắn sự thực này. Vì nếu người hộ niệm có lòng thành tâm, tận sức, tận lực, làm đúng qui lệ, thì dẫu cho người được hộ niệm không được vãng sanh, nhưng chư vị vẫn hưởng trọn vẹn công đức của công phu đã nhiếp tâm niệm Phật trong suốt khoảng thời gian đó, vì lòng từ bi vô hạn, sự nhiếp tâm cao độ và tấm long tha thiết cứu người vãng sanh. Còn không thành tâm thì dù người đó có được vãng sanh chư vị cũng không hưởng công đức gì, vì giả như không có mình, thì có lẽ người đó vãng sanh còn tốt đẹp hơn đấy.

Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *