Lời dạy của đức phật

Tuyên ngôn Niệm Phật – Đại sư Thiện Đạo

Tuyên ngôn Niệm Phật - Đại sư Thiện Đạo
Tôi tuyệt đối tin tưởng có thế giới Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn có đức Phật A Di Đà hiện hữu.
Tôi tuyệt đối tin mình là một phàm phu đầy tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, chìm đắm trong luân hồi sinh tử, nếu dựa vào tự lực mà tu hành thì bất luận dùng phương pháp nào cũng tuyệt đối không thành tựu cả.
Tôi tuyệt đối tin tưởng chỉ có nương vào sức Phật A Di Đà, nhờ Ngài cứu giúp mới có thể liễu thoát sinh tử, giải quyết sự thống khổ trong sinh tử luân hồi.
Tôi tuyệt đối tin tưởng vào thệ nguyện cứu độ của đức Phật A Di Đà. Tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, chẳng luận thiện hay ác, chẳng bàn trí hay ngu, chẳng kể sang hay hèn chỉ cần muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu xưng danh hiệu Phật A Di Đà, thì nhất định đức Phật A Di Đà đích thân sẽ đến tiếp dẫn, cứu độ họ được vãng sinh.
Tôi tuyệt đối tin tưởng vào Phật lực của đức Phật A Di Đà hoàn toàn không có chướng ngại. Tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dù cho chúng sinh trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh chỉ cần chịu tin, chịu nguyện, nếu xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì nhất định có thể nương vào Phật lực vượt thoát sinh tử, vĩnh viễn đoạn luân hồi.
Tôi tuyệt đối tin tưởng tín nguyện niệm Phật thì chắc chắn vãng sinh thành Phật, đức Phật A Di Đà tuyệt đối cứu độ tôi.
Tôi tuyệt đối tin vào sức Phật, tin tưởng đức Phật A Di Đà, tiếp nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà.
Tôi rất mong mỏi sớm được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, sớm ngày nào tốt ngày đó, nhanh chừng nào mừng chừng đó. Lòng tôi tràn ngập sự hân hoan, mong kỳ hạn vãng sinh đó đến sớm một chút.
Tôi không sợ chết, tôi vui lòng chết, chết sớm một chút thì càng đến thế giới Cực Lạc sớm một chút, sớm lìa khổ được vui. Tôi chẳng sợ chết, thậm chí toàn tâm toàn ý mong ngày chết kia đến sớm một chút. Mỗi ngày đều là ngày chết của tôi, tôi mỗi lúc đều là lúc tôi vãng sinh, đều là lúc tôi nhàm chán Ta-bà, thích cầu Cực Lạc. Tôi mỗi giờ mỗi phút, mọi thứ mọi việc đều đã chuẩn bị xong rồi, buông bỏ tất cả, đợi chết đến, đợi đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh. Dù cho ngay bây giờ, đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn tôi, cũng có nghĩa là ngay lập tức tôi phải chết, lập tức phải bỏ vợ con, quyến thuộc, địa vị, tài sản đang có, tôi cũng chẳng mảy may do dự, đi ngay tức khắc, chẳng sợ chết một chút nào cả, cũng không một chút lưu luyến.
Tôi tin tưởng đức Phật A Di Đà, tôi mong mỏi đến thế giới Cực Lạc, tôi biết mình nhất định vãng sinh về Tây Phương. Nếu như duyên trần chưa mãn, tôi sẽ cố gắng xem mình là con của đức Phật A Di Đà, là dân của nước Cực Lạc, chân thật thành tâm làm tròn bổn phận, cố gắng hiếu dưỡng cha mẹ, giáo dục vợ con, hết lòng làm tròn cương vị công tác, làm thiện sửa lỗi, chở che người cố thế, cưu mang kẻ khốn cùng, phóng sinh hộ sinh, chay lạt sám hối. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để nêu lên tấm gương tốt của người niệm Phật cho những người ở thế gian noi theo.
Trong tận đáy lòng, tôi luôn tâm niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật”, đức Phật A Di Đà là cha tôi, đức Phật A Di Đà là mạng sống của tôi, cõi nước của đức Phật A Di Đà là chỗ tôi phải quay về, cho nên tôi chấp trì danh hiệu, nhớ nghĩ về Ngài, lòng chẳng quàng xiên, một môn thâm nhập, mỗi ngày đều nhớ nghĩ đến người cha lành A Di Đà của tôi; mỗi lúc luôn nhớ nghĩ đến quê cũ Cực Lạc của tôi.
Một câu “Nam Mô A Di Đà Phật” chính là tất cả sự tu hành của tôi, cho đến tất cả sinh mạng của tôi.
Đại sư Thiện Đạo
XIN THƯỜNG NHỚ PHẬT NIỆM PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *