Đạo Phật

Giúp chúng sinh quy y Tam Bảo

A Mi Đà Phật - Tâm lượng lớn thì phước báo lớn; chịu thiệt là phước, bị lừa là trí huệ!
Khi bạn đi trên đường mà nhìn thấy xe chở loài vật, thì hãy âm thầm Quy y Tam bảo cho chúng. Ngay cả lúc vào chợ hay siêu thị, nếu nhìn thấy loài vật bị bày bán (dù chưa chết hay đã chết), thì nên niệm như thế này:
Nguyện những chúng sinh mà mắt tôi đang nhìn thấy: Dù đã chết, chưa chết hay chờ chết… và những loài đang bị giết hại, xin hãy nghe theo tôi, khởi 1 niệm Quy Y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng..
Con xin quy y Phật khỏi đọa địa ngục
Con xin quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ
Con xin quy y Tăng khỏi đọa súc sanh
(3 lần)
Tiếp đến hãy niệm “Nam Mô A Di Đà Phật!” vài lần, tụng thêm Chú vãng sinh:
Nam Mô A Di Đa Bà Dạ.
Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Địa Dạ Tha
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ
A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế
A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa
Dà Di Nị Dà Dà Na
Chỉ Đa Ca Lệ Sa Bà Ha
(từ 1 đến 3 biến, nhiều hơn càng tốt)
Như vậy sẽ có vô lượng chúng sinh quỳ tại hư không nghe thọ Tam quy, niệm Phật theo bạn. Sau khi chúng chết rồi được vãng sinh thiện đạo, do nhờ phát khởi một niệm lành này. Phải biết trong pháp giới: “Tất cả do tâm tạo”.
Phải hiểu công đức bái sám phi thường lớn, cần dùng lực công đức này, hồi hướng cho những chúng sinh đang thọ khổ, giúp chúng quy y Phật, Pháp, Tăng… khiến cho được lợi. Khi giúp chúng sinh thọ ích, tất nhiên bản thân cũng thọ ích, đồng thời phẩm vị cảnh giới cũng được tăng cao.
Trích: Nhân quả Phụ giải Lương Hoàng Sám (tập 2)
Biên giảng: Quả Khanh
Hạnh Đoan lược dịch…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
🙏🙏🙏
Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *