Nên báo hiếu cha mẹ như thế nào?
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Lòng hiếu ấy chính là đại bất hiếu!

“Sát sanh để phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, nếu cha mẹ đã mất thì sát sanh để cúng tế. Kẻ phàm tục coi vậy là hiếu, chứ thật ra lòng hiếu ấy chính là đại bất hiếu!” “Trần Vĩnh Dự gởi thư đến cho biết ông côi cút từ bé. Gần đây, do mẹ qua đời, cảm nhận xác thân…

Xem chi tiết

Phật nói Kinh Pháp Hoa Tam Muội - Nguyễn Hiển
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đương đời có thể thân chứng Niệm Phật Tam Muội

Bất luận là đi, đứng, nằm, ngồi đều quyết giữ chắc câu Phật hiệu nơi tâm. Phải gắng Niệm làm sao toàn tâm đều là Phật, đương thời có thể thân chứng niệm Phật tam muội. Phàm những người đối với pháp môn Tịnh Độ đã tin chắc rồi, thì cần phải phát nguyện xa lìa cõi Ta Bà như tù nhân…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư, HT Thích Thiền Tâm

Giác linh đường, nơi tôn thờ xá lợi và những trứ tác của Đại Sư Ấn Quang – Liên tông thập tam tổ

Giác linh đường, nơi tôn thờ xá lợi và những trứ tác của Đại Sư Ấn Quang – Liên tông thập tam tổ. “Năm Dân Quốc thứ 29, ngày 24 tháng 10, Đại sư dự biết kỳ vãng sinh, cho triệu tập chư Tăng và Cư sĩ về chùa Linh Nham. Trong buổi hội đàm, Ngài suy cử Diệu Chơn hòa thượng…

Xem chi tiết

Nên "vuốt đầu niệm Phật" cho trẻ trước khi chúng đi ngủ
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đại Sư Ấn Quang dạy chi tiết những điều tinh hoa, quan trọng cốt yếu cần phải nắm rõ để được Vãng Sanh Cực Lạc của Pháp môn Tịnh Độ

[THƯ 19]: Thư gởi cư sĩ Trần Tích Châu – Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao   Như Lai xuất thế, thuyết pháp độ sanh, vốn muốn cho hết thảy chúng sanh ngay đây được liễu sanh thoát tử, tự chứng vô thượng giác đạo mà thôi. Nhưng do căn cơ không bình đẳng, chẳng thể rốt ráo diễn giảng thông suốt…

Xem chi tiết

Tâm Bồ Đề kiên cố
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Bồ đề tâm chính là tâm tự lợi, lợi tha

Niệm Phật nên thường tưởng như mình sắp chết, sắp đọa địa ngục thì chẳng khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, chẳng tương ứng cũng tự tương ứng. Dùng tâm sợ khổ Niệm Phật chính là diệu pháp thoát khổ bậc nhất, cũng là diệu pháp tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Niệm Phật muốn được nhất tâm thì trước hết…

Xem chi tiết

Người Niệm Phật không nên mong cầu thấy Phật
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Cần siêng năng niệm Phật

Điều cốt yếu là hằng ngày cần siêng năng niệm Phật, lỡ không may có biến cố không có ai trợ niệm, con cháu lại không biết hộ niệm thì một mình mình cũng có thể tự sách tấn bản thân để ra đi tự tại trong chánh niệm. ▫️ Người không tu hành, không hiểu Phật pháp, không được hướng dẫn…

Xem chi tiết

Ấn Quang Pháp Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư – Thư trả lời cư sĩ Bách Linh

Học đường hiện thời đúng là hầm bẫy người. Chẳng hãm trong tà thuyết thì cũng hãm trong tự do luyến ái, mặc tình ăn chơi bừa bãi. Phải biết rằng con người chỉ là một động vật cao bốn năm thước mà cùng với trời đất xưng thành Tam Tài thì cái danh xưng Con Người tôn quý không chi bằng!…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Cõi đời có mẹ hiền thì mới có con hiền

Hiện nay muốn xương minh sự lý nhân quả và phương pháp thực hành [điều đó] thì trước hết phải thực hiện bằng sự giáo dục trong gia đình; nhưng giáo dục trong gia đình lại phải lấy phụ nữ làm chủ thể. Bởi lẽ, đời có mẹ hiền thì mới có con hiền. Noi theo bậc hiền mẫu thời cổ, thực…

Xem chi tiết

Cách trì chú Lăng Nghiêm và học cho mau thuộc - Địa Tạng Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư luận về Trì Chú

* Một pháp Trì Chú chỉ nên dùng làm Trợ Hạnh, chẳng nên lấy Trì Chú làm Chánh Hạnh, coi Niệm Phật là pháp tu phụ! Dù pháp môn Trì Chú cũng chẳng thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu được vãng sanh hoàn toàn nhờ vào lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, cũng như do đại thệ nguyện của A Di…

Xem chi tiết

Sống trong vô thường, đừng để ngũ dục rơi vào tam ác đạo
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống – chết tiếp nối

Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh gìn giữ, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc thử xem từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư khai thị - Lời Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư dạy cách thọ trì 5 giới

  Đối với việc thọ giới, nếu thiện nam tử xuất gia làm tăng thì phải vào chùa tập tành oai nghi mới biết quy củ chốn tùng lâm. Giữ đúng oai nghi của Tăng thì du phương hành cước trọn chẳng trở ngại gì. Nếu không, mười phương tùng lâm không trụ nơi nào được cả. Nếu người nữ tại gia,…

Xem chi tiết