Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đại sư Ấn Quang khai thị

Con người sống ở thế gian, ai cũng không sao tránh khỏi cái khổ của bệnh tật và chết. Khi những thứ khổ ấy xuất hiện, chỉ có buông bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nếu thấy hụt hơi thì chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, nhất tâm cầu Phật từ bi tiếp dẫn bạn vãng sanh về Tây Phương. Ngoài một niệm ấy ra, trong tâm không nên khởi thêm một niệm nào khác nữa, cũng không mong mau khỏi bệnh, cũng không nên khởi tưởng niệm cầu thần, cầu trời phù hộ. Nếu như có loại tưởng niệm đó thì đã cách xa với tâm A Di Đà Phật rồi, vì thế sẽ không tiếp nhận được sức gia trì của Phật từ. Bạn phải hiểu rằng, cha mẹ hay trời đất đều không thể làm cho bạn ra khỏi sanh tử luân hồi, chỉ có Phật A Di Đà mới có thể làm cho bạn ra khỏi sanh tử luân hồi được thôi. Nếu bạn chịu buông xả tất cả, nhất tâm niệm Phật, nếu như thọ mạng chưa hết thì sẽ mau khỏi bệnh, nếu như thọ mạng đã hết thì tức khắc vãng sanh Tây Phương. Vậy không nên cầu cho bệnh mau khỏi, mà chỉ nên cầu cho mau vãng sanh. Cầu cho bệnh khỏi, mà nếu thọ mạng hết thì sẽ không được vãng sanh. Cầu vãng sanh, nếu thọ mạng chưa hết thì sẽ mau khỏi bệnh. Vãng sanh Tây Phương, lợi ích không sao nói hết, lợi ích vượt hơn gấp vô số vô lượng muôn muôn lần so với sanh về cõi trời làm thiên đế thiên vương. Bạn nhất thiết không được mê muội mà sợ chết, có tâm sợ chết thì sẽ không được vãng sanh. Chúng ta ở trong thế gian này, giống như con dòi ở trong hầm phân vậy, bị giam hãm trong ngục tù, khổ không sao tả hết. Vãng sanh Tây Phương giống như ra khỏi nhà giam hầm phân vậy, được trở về quê hương thanh tịnh an lạc tiêu dao tự tại, cớ sao lại sợ chết. Nếu sớm có tâm sợ chết thì vĩnh viễn ở trong sanh tử luân hồi chịu khổ, mãi mãi không có ngày ra khỏi biển khổ. Nếu bạn có thể niệm ra tiếng, thì niệm nhỏ tiếng. Không thể niệm ra tiếng, thì niệm thầm trong tâm cũng được. Tai nghe người khác niệm, thì trong tâm cũng thầm niệm như thế. Đồng thời mắt nhìn vào Phật A Di Đà (tức tranh hay tượng thờ ở trong phòng) trong tâm nghĩ đến Phật A Di Đà. Có loại niệm khởi nào khác thì ngay đó phải tự trách rằng: “Ta phải nương theo Phật lực để sanh về Tây Phương, sao có thể khởi lên những ý niệm ấy, làm hư chuyện đại sự của ta”. Nếu bạn chịu niệm y như lời của tôi đã nói, thì chắc chắn sẽ được vãng sanh về Tây Phương, liễu thoát sanh tử, siêu phàm nhập Thánh, vĩnh viễn thường được an vui, hoàn toàn không còn thấy nghe một tí nào về những việc khổ nữa. Thế thì làm gì có những thứ bệnh tật khổ não này nữa chứ. Nếu như khi trong tâm có khởi phiền não, thì nên biết rằng đây là ác nghiệp nhiều đời đến xúi giục vậy, nó muốn phá hoại con đường vãng sanh của ta, muốn khiến ta phải vĩnh viễn chịu khổ trong sanh tử luân hồi. Nhưng nay ta biết được nó muốn hại ta nên ta không đi theo nó nữa. Ngoài câu niệm Phật ra thì không còn nghĩ gì khác. Thế thì có thể cùng với Phật tâm tâm tương ưng, được Phật tiếp dẫn, thẳng đường mà vãng sanh vậy. Nhớ kỹ lời tôi thì tự bạn sẽ mau chóng được lợi ích không gì sánh bằng.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
ẤN QUANG ĐẠI SƯ.
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *