Người Niệm Phật không nên mong cầu thấy Phật
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Cần siêng năng niệm Phật

Điều cốt yếu là hằng ngày cần siêng năng niệm Phật, lỡ không may có biến cố không có ai trợ niệm, con cháu lại không biết hộ niệm thì một mình mình cũng có thể tự sách tấn bản thân để ra đi tự tại trong chánh niệm. ▫️ Người không tu hành, không hiểu Phật pháp, không được hướng dẫn…

Xem chi tiết

Ấn Quang Pháp Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư – Thư trả lời cư sĩ Bách Linh

Học đường hiện thời đúng là hầm bẫy người. Chẳng hãm trong tà thuyết thì cũng hãm trong tự do luyến ái, mặc tình ăn chơi bừa bãi. Phải biết rằng con người chỉ là một động vật cao bốn năm thước mà cùng với trời đất xưng thành Tam Tài thì cái danh xưng Con Người tôn quý không chi bằng!…

Xem chi tiết

Cõi đời có mẹ hiền thì mới có con hiền
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Cõi đời có mẹ hiền thì mới có con hiền

Hiện nay muốn xương minh sự lý nhân quả và phương pháp thực hành [điều đó] thì trước hết phải thực hiện bằng sự giáo dục trong gia đình; nhưng giáo dục trong gia đình lại phải lấy phụ nữ làm chủ thể. Bởi lẽ, đời có mẹ hiền thì mới có con hiền. Noi theo bậc hiền mẫu thời cổ, thực…

Xem chi tiết

Cách trì chú Lăng Nghiêm và học cho mau thuộc - Địa Tạng Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư luận về Trì Chú

* Một pháp Trì Chú chỉ nên dùng làm Trợ Hạnh, chẳng nên lấy Trì Chú làm Chánh Hạnh, coi Niệm Phật là pháp tu phụ! Dù pháp môn Trì Chú cũng chẳng thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu được vãng sanh hoàn toàn nhờ vào lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, cũng như do đại thệ nguyện của A Di…

Xem chi tiết

Sống trong vô thường, đừng để ngũ dục rơi vào tam ác đạo
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống – chết tiếp nối

Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh gìn giữ, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc thử xem từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư khai thị - Lời Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư dạy cách thọ trì 5 giới

  Đối với việc thọ giới, nếu thiện nam tử xuất gia làm tăng thì phải vào chùa tập tành oai nghi mới biết quy củ chốn tùng lâm. Giữ đúng oai nghi của Tăng thì du phương hành cước trọn chẳng trở ngại gì. Nếu không, mười phương tùng lâm không trụ nơi nào được cả. Nếu người nữ tại gia,…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Lời khai thị lúc lâm chung – Ấn Quang Đại Sư

Người Lâm Chung (chết), Thần Thức (linh hồn) của họ không tập trung. Mỗi người mỗi khác, trong tiềm thức của họ khơi lại những hành vi Thiện Ác mà khi sống họ huân tập từ lâu nay. Hình bóng tàng thức sẽ dẫn thần thức của họ đi ra ngoài, lúc này họ bị bất lực vì thần thức hoàn toàn…

Xem chi tiết

Lưu ý khi Niệm Phật
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Thức ăn trọng như trời, sao dám phung phí?

Ông vốn là Hồi giáo, tín phụng Phật pháp, quy y Tam Bảo, đáng gọi là “bậc hào kiệt”. Nhưng phải gắng sức giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận của chính mình, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều này để tự hành, lại…

Xem chi tiết

Ý nghiệp dừng thì sanh tử mới dứt
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư có đôi lời khai thị về tâm sanh tử tha thiết

Niệm Phật [phải niệm] như mình đang bị rơi vào nước, đang bị lửa cháy, như cứu đầu đang bị thiêu đốt thì chẳng có nghiệp chướng và ma chướng gì mà không bị tiêu diệt. Yếu quyết muốn cầu thoát khổ chỉ là mỗi niệm phải sợ chết, khi chết liền bị đọa vào tam đồ ác đạo, được vậy thì…

Xem chi tiết

Lời Phật Dạy về công ơn cha mẹ
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất

Những điều đã nói trong thư gởi đến thật là thiết yếu, nhưng điều cần phải chú ý từ đầu đến cuối là nhân quả, luân hồi và giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất. Nếu lúc con cái vừa mới hiểu biết, mẹ liền đem nhân quả báo ứng và…

Xem chi tiết

Thập Tam Tổ Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Lời Phật dạy nếu không tin nhận, còn ai đáng tin hơn?

Hồn phách dù đã về âm giới, thi hài còn nằm giữa áo quan. Hoặc giữ lại qua ba ngày, năm bữa; hoặc kéo dài sáu, bảy tháng ròng. Da thịt thối rữa sinh bao giòi bọ, máu mủ rỉ ra, mùi hôi thối tận trời khắp đất. Nhà nghèo khó, vùi xác dưới một gò nơi đồng nội. Kẻ giàu sang,…

Xem chi tiết