Ấn Quang Đại Sư - Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Tổ sư Ấn Quang khai thị – thi kệ toát yếu về giới sát sanh

Muốn tránh thiên tai, nhân họa, nên trừ nghiệp sát Nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ Tập ăn chay khiến sát khí tiêu trừ Trao qua đổi lại, vật người, người vật. Nhân và quả như hình với bóng Ác nghiệp hại thân mình, con cháu bị hại lây Cha mẹ thương con trọn vẹn là đây Dùng đạo lớn…

Xem chi tiết

Tổ Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Người niệm Phật ai nấy phải tận hết bổn phận của chính mình, chẳng trái nghịch luân lý thế gian

Hơn nữa, người niệm Phật ai nấy phải tận hết bổn phận của chính mình, chẳng trái nghịch luân lý thế gian, như thường nói là “giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, ngăn cấm điều tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành”. Nếu bất hiếu với cha mẹ, chẳng dạy dỗ con cái…

Xem chi tiết

Khai thị về ăn chay, phóng sanh, niệm Phật và dứt trừ nghiệp sát hại của Ấn Quang đại sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật, ăn chay và phóng sanh – Ấn Quang Đại Sư

Xã hội ngày nay, lòng người ác độc; cho nên bị thiên tai, nhân họa thường xuyên giáng xuống. Khi tai họa ập đến không ai lường trước được, không thể trốn tránh và đề phòng không kịp. 1. Bệnh dịch, tai nạn, bệnh nan y đều từ nghiệp sát hại. Kiếp vận của thế giới ngày nay, chúng ta đang chịu…

Xem chi tiết

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Thế giới động loạn nên đối mặt như thế nào?

* “Gặp tai nạn mà sợ, càng ra sức tu hành, ấy chính là đại nhân duyên siêu phàm nhập thánh. Nếu hễ gặp cảnh chẳng thuận tâm liền sanh oán hờn, ấy chính là đại nhân duyên vĩnh viễn đọa tam đồ ác đạo.” (Ấn Quang Đại Sư khai thị) * Nhìn vào thời cuộc hiện tại, nguy hiểm muôn phần,…

Xem chi tiết

Bị chủ ép thái quá người tớ tự vẫn hóa thành khối u trong bụng để trả hận
Ấn Quang Đại Sư, Đệ Tử Quy – Phép tắc người con

Bảo vệ cuộc sống của khắp hết thảy các loài

Giữa khoảng trời đất hoàn toàn là một khối nguyên khí thái hòa. Vì thế mưa gió đúng thời, lúa thóc chín rộ, các loài động thực vật đều được sanh trưởng. Nếu con người thấu hiểu, hành theo điều này cố nhiên chẳng thẹn đứng chung với trời đất thành ba ngôi, xưng là Tam Tài. Từ đấy, sẽ tự bảo…

Xem chi tiết

Tại sao con người không thể thành Phật?
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Chẳng chịu nghiêm túc chuyên tu Tịnh nghiệp

Cổ nhân nói: “Thân người khó được, khó sanh vào chính giữa đất nước, Phật pháp khó nghe, sanh tử khó giải quyết xong”. Chúng ta may được thân người, sanh chính giữa đất nước, được nghe Phật pháp. Điều bất hạnh là tự thẹn nghiệp chướng sâu nặng, không sức đoạn Hoặc để mau thoát tam giới, liễu sanh thoát tử.…

Xem chi tiết

4 điều người có gia đình nên nghe
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Cái gốc của thiên hạ là gia đình. Cái gốc của gia đình là tấm thân

Quảng Tây là nơi Phật pháp không lưu thông, bà mang thân nữ, lại tự tìm được thầy, tu trì Tịnh nghiệp, thật là khó có! Hôm Mười Bảy tháng Bảy, Quang xuống núi, Mười Chín đến Thượng Hải, Hai Mươi Tám đến Hàng Châu. Hôm Ba Mươi tháng Tám trở về Thượng Hải. Thư từ, văn kiện người khác sai viết…

Xem chi tiết

Trẻ khoẻ không nỗ lực, già lớn luống buồn thương!
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Người ăn thịt đã thôi không ăn thịt nữa, người đánh bắt vật mạng ắt cũng phải tự nhiên chấm dứt

Lại hỏi rằng: “Số lượng vật loại không thể tính đếm, liệu khả năng chúng ta cứu được bao nhiêu?” Đáp: “Nên biết rằng, việc phóng sinh đó là để làm phát khởi nơi những người đồng cảm với ta cái thiện tâm tối thắng, biết bảo vệ sinh mạng muôn loài, mong cho mọi người nhận hiểu được ý nghĩa sâu…

Xem chi tiết

Chánh Pháp Minh Như Lai
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Tâm hiếu thuận cha mẹ phù hợp với chánh nhân tịnh nghiệp do Đức Phật đã lập

Thư của Trí Thượng chắc đã giao tới nơi rồi! Lệnh tổ mẫu [tiếng gọi tỏ vẻ tôn trọng bà nội của người khác] túc nhân sâu dầy, nên vừa được khuyên liền hành ngay. Xét đến cảnh tượng lúc cụ lâm chung, thật đáng an ủi cho bọn ông. Nếu lời lẽ “đảnh đầu lạnh đi sau cùng” chẳng phải là…

Xem chi tiết

Trẻ khoẻ không nỗ lực, già lớn luống buồn thương!
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Trẻ khoẻ không nỗ lực, già lớn luống buồn thương!

Con người một đời thành hay bại đều do lúc niên thiếu nhiều phen tài bồi mà ra. Ngươi đã thành đồng, phải biết tốt – xấu, trọn chẳng được học đòi những thói thời thượng, hãy nên học Hiếu, học Đễ, học Trung Hậu, Thành Thật. Trong lúc tuổi trẻ này, tinh lực cường tráng, nên nỗ lực đọc sách. Phàm…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đem tiền dụ kẻ ăn mày, hắn chịu niệm Phật là cũng đã gieo thiện căn không chi lớn bằng

Năm Quang Tự 18 (1892), Quang sống tại chùa Viên Quảng ở ngoài cửa Phụ Thành của thành phố Bắc Kinh. Một hôm cùng một vị Tăng từ phía ngoài [cửa thành] Tây Trực đi về chùa Viên Quảng. Một đứa ăn mày mười lăm, mười sáu tuổi, chẳng thấy có vẻ đói khát, đi theo xin tiền. Quang bảo nó: “Niệm…

Xem chi tiết

Đại Thế Chí Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Nhẫn được những điều người khác chẳng thể nhẫn, hành được những điều người khác chẳng thể hành

Đối với pháp tắc tu trì, hãy nên thường như con nhớ mẹ, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, qua lại, một câu Phật hiệu miên miên mật mật! Dẫu gặp bất cứ sự duyên nào cũng chẳng để cho gián đoạn, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Người làm được như thế chắc chắn vãng sanh! Lại…

Xem chi tiết