Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người trợ niệm với Tâm Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác mới có Công Đức

Đức Phật trợ niệm
Cảnh giới Bình Đẳng trên đề Kinh Vô Lượng Thọ, Bình Đẳng từ đâu mà có, Bình Đẳng đến từ Thanh Tịnh. Do đó chúng ta hiểu được, ngày nay chúng ta học Phật, lựa chọn Pháp môn Tịnh Độ phương pháp là chấp trì danh hiệu, nên chấp trì như thế nào ? Từ sáng đến tối trong mười hai tiếng đồng hồ, từ mùng một đến rằm,ba mươi, ngày này qua ngày khác, năm này đến năm nọ trong Tâm chỉ có danh hiệu Phật A Di Đà, như vậy sẽ được thanh tịnh. Ngoài Phật A Di Đà ra thì không có bất cứ thứ gì, Tâm như vậy gọi là Chánh Tâm, Ý như vậy gọi là Chánh Ý, Niệm như vậy gọi là Chánh Niệm. Nếu còn có gì khác đều gọi là Tà Tư, đều gọi là Tà Ngôn, Tà Hạnh. Vì sao vậy ? Vì câu Phật hiệu này bảo đảm quý vị vãng sanh.
Vãng sanh không thể dựa vào người khác, dựa vào người khác không chắc chắn. Hiện nay đến trợ niệm đều không an toàn, tâm người trợ niệm không thanh tịnh, họ quá gấp gáp rút cục quý vị có vãng sanh hay không ? Nghe nói vãng sanh trên đỉnh đầu nóng nên một chút đến sờ, chốc lát lại đến sờ, để kiểm tra xem, quý vị nghĩ xem có phiền não hay không ? Người trợ niệm, nếu trợ niệm với Tâm Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác mới có Công Đức, trợ niệm trong lúc Tâm nông nổi, tôi tin rằng từ trường đó không phải những gì người vãng sanh hy vọng. Từ trường của Tâm trôi nổi cực kỳ không ổn định, ở trong từ trường đó làm sao họ đạt được Tâm Thanh Tịnh ! Những đạo lý này quý vị cần phải hiểu, vạn sự đều không rời lý, phải nắm bắt được lý.
Bởi vậy trong Văn Sao ấn Quang Đại Sư thường khuyên người khác :Trợ niệm cho người lâm chung không nên đụng đến họ, để họ ra đi một cách an tường như vậy là đúng, thậm chí Tổ Sư đề xuất ít nhất là sau khi tắt thở tám tiếng, nhưng an toàn nhất là mười hai tiếng, tốt nhất là mười bốn tiếng. Đây là phán đoán khoảng thời gian sau khi chết thần thức đã rời thân thể, có thể vãng sanh chăng ? Phải chăng là thực sự vãng sanh ? Có hai tin tức đáng tin cậy nhất :
Thứ nhất là trước khi họ đi khi chưa tắt thở nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn, họ nói với đại chúng xung quanh “Phật đến tiếp dẫn tôi phải ra đi.” Đây là thật hoàn toàn không phải giả.
Thứ hai quý vị thật tâm yêu cầu họ báo mộng cho quý vị, nếu họ thật sự vãng sanh, họ sẽ có năng lực báo mộng họ đã đến thế giới Cực Lạc, nếu họ không báo mộng tức là chưa được vãng sanh.
Người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc họ có năng lực này, cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Chúng ta cầu họ báo mộng đây là cảm họ liền có ứng. Tuy không có ứng, nhưng họ đi rất tốt, đi một cách an tường, đi một cách rất trang nghiêm, nhất định họ không đoạ vào ba đường ác. Điều này đáng tin cậy, không có vấn đề gì, nên phải nương vào Kinh giáo, y theo khai thị của chư vị Tổ Sư để làm tham khảo.
Thực tế mà nói, người ra đi có vãng sanh hay không ? Đối với chúng ta mà nói là không quan trọng, quan trọng nhất là gì ? Ngay trong đời này, bản thân chúng ta có vãng sanh hay không mới là quan trọng nhất. Họ đến thế giới Cực Lạc, chúng ta vãng sanh không phải đã gặp được rồi sao ? Chúng ta xem chuyện ký của Ngài Huệ Viễn, khi Ngài Huệ Viễn vãng sanh Phật đến tiếp dẫn Ngài thấy những người ở Liên Xã vãng sanh trước, đều cùng đến tiếp dẫn Ngài cùng với Phật A Di Đà đều gặp mặt, người không vãng sanh không đến, người vãng sanh đều đến. Đây là thật không phải giả, chúng ta mong muốn điều này, không mong gì khác, tuyệt đối không nhiễu loạn Tâm Thanh Tịnh của chúng ta. Người trợ niệm không thể không biết điều này, đừng nên cho rằng tôi từng trợ niệm cho rất nhiều người, tôi có rất nhiều Công Đức, quý vị vẫn còn tham luyến Công Đức, vẫn chưa đoạn Tâm Tham, chưa buông bỏ danh lợi, chưa buông bỏ ngạo mạn, toàn là tập khí phiền não, đây là điểm phiền phức của chính mình không thể không biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *