Nhục thân lão HT Hải Hiền
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Chăm chỉ Niệm Phật, chỉ cần chăm chỉ Niệm Phật, mới có thể lìa khổ, mới có thể được vui, mới có thể đi đến nơi tốt được!

Niệm Phật vãng sanh Thế giới Cực Lạc thì thành Phật rồi, đây là sự thật, còn lại đều là giả, không có gì là thật cả. Đại sư Vĩnh Gia triều Đường nói: “Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên.” “Mộng” đại diện cho mê, “giác” đại diện cho ngộ, ý nghĩa của câu…

Xem chi tiết

Lão Hòa thượng Hải Hiền
Hòa Thượng Tịnh Không, HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Lão Hòa thượng Hải Hiền

“Nhặt củi gánh nước, không gì chẳng phải đạo Cơm canh đạm bạc đều là tu hành”. … Pháp môn Tịnh Độ là Pháp môn chủ yếu giúp chúng sanh thời mạt pháp được độ thoát, nhưng lại vi diệu và khó nghĩ bàn, nên rất dễ hành mà lại khó tin. Nhờ cao Tăng đại Đức các đời xuất hiện ở…

Xem chi tiết

Hải Hiền Bồ Tát
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Chúng ta là người xuất gia nhất định phải độ lượng lớn, có thể khoan dung người khác, mãi mãi ghi nhớ: “nhẫn giả tự an”

Bồ Tát lục độ, đơn giản mà nói, là Pháp môn lục chủng hạnh có thể từ bờ bên này của sanh tử khổ não đắc độ đến bờ bên kia Niết Bàn an lạc, tức bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Bố thí có thể độ tham lam keo kiệt, trì giới có thể độ…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Hải Hiền
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Hoàn thành lần biểu pháp cuối cùng!

Ngày 13 tháng giêng năm 2013, tức ba ngày trước khi lão hòa thượng vãng sanh, chúng tôi mang theo quyển sách “Nhược yếu Phật pháp hưng, duy hữu tăng tán tăng” đến thăm ông, khi ông nghe đến tên quyển sách thì rất hoan hỷ, chủ động lấy áo cà-sa trân quý của mình mà nói: “Tôi mặc vào bộ y…

Xem chi tiết

Trì giới tinh nghiêm - HT Hải Hiền
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Trì giới tinh nghiêm

Giới luật của nhà Phật vô cùng quan trọng. Đại đức cổ xưa đã đem tất cả kinh mà cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng, phân làm tam học giới – định – tuệ, giới là quy củ, giữ quy củ là đắc thiền định. Đạo Phật dẫn dắt chúng ta, không có việc khác, đều là tu thiền định;…

Xem chi tiết

Câu chuyện giữa lão HT Hải Hiền và sói
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Câu chuyện giữa lão Hòa thượng và sói

Lão Hòa thượng Hải Hiền xuất gia 92 năm, gặp phải sự việc chỉ là một câu Phật hiệu, không có niệm thứ hai. Ngài gặp qua không ít chướng ngại và tai nạn, trong đó một lần nguy hiểm nhất chính là gặp sói ở trên núi. Câu chuyện này là Pháp sư Ấn Sanh kể trong pháp hội lập bia…

Xem chi tiết

Lão hòa thượng Hải Hiền và con mãng xà
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Lão hòa thượng và con mãng xà

Hòa thượng Hải Hiền một đời tùy duyên tùy phận, xưa nay chưa bao giờ làm cho đại chúng khởi một chút phiền não nào. Ngài từ tâm ái vật, chân thành thiện đãi tất cả chúng sanh. Ngài lúc nào cũng đem tiền cúng dường, dùng làm chi phí ấn tống kinh sách và phóng sanh, lão Hòa thượng một đời…

Xem chi tiết

Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm nông canh
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Lão hòa thượng Hải Hiền tâm lượng lớn, ngài thích làm việc thiện…

Công việc của Hòa thượng Hải Hiền chính là nông canh, Ngài là một nông phu mẫu mực, cũng là một nông phu mô phạm, Ngài có thể lực, thích làm việc; đồng thời, Ngài có thể dụng công phu niệm Phật của Ngài vào trong công việc, như thế, trong công việc Ngài sẽ không cảm thấy mệt, cũng không có…

Xem chi tiết

Bồ Tát Hải Hiền chẻ củi
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Cuộc sống của giới định tuệ

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai.” “Đức” là chỉ năng lực, tài nghệ, kỹ thuật mà hiện tại chúng ta nói; “Tướng” là tướng hảo, chính là phước báu. Tất cả chúng sanh đều là trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, phước báu viên mãn. Nói một cách khác, toàn…

Xem chi tiết

Để người khác trợ niệm, không chắc chắn, không đáng tin - HT Hải Hiền
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Để người khác trợ niệm, không chắc chắn, không đáng tin

Lão Hòa thượng Hải Hiền đối với việc bản thân vãng sanh Thế giới Cực Lạc rất chắc chắn, Ngài nói: “Khi tôi vãng sanh, không cần trợ niệm, bản thân tự niệm Phật; để người khác trợ niệm, không chắc chắn, không đáng tin.” Lão cư sĩ Yên ở Phật đường Lục Phương ở Nam Dương thường đến nói với lão…

Xem chi tiết

Lão hòa thượng thường quan tâm học trò đệ tử - HT Hải Hiền
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Lão hòa thượng thường quan tâm học trò đệ tử

Năm 2007, Sau một lần Phật thất viên mãn Pháp sư Ấn Vinh người đã học Phật nhưng chưa xuất gia, đảnh lễ đức tướng của lão Pháp sư Tịnh Không, khi Ngài lạy đến lạy thứ hai, trong tâm phát nguyện: cầu sư phụ thượng nhân gia trì con có thể tìm được một vị minh sư và một đạo tràng…

Xem chi tiết

Lời dặn dò cuối cùng của lão Hòa thượng Hải Hiền
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Lão thật niệm Phật, trì giới niệm Phật

Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh là dùng thân giáo, dùng ngôn giáo, lão Hòa thượng Hải Hiền vô cùng từ bi, Ngài hiện thân thuyết pháp cho chúng ta, cũng là thân hành, ngôn giáo. Thân giáo của Ngài là quan trọng nhất, để làm cho mọi người thấy; ngôn giáo của Ngài chính là dạy người phải…

Xem chi tiết