Cảm ân người đã thành tựu cho ta - Đức Phật tiếp dẫn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chân thành đến cực điểm thì liền thông đạt ngay!

Quan trọng nhất là tu dưỡng đức hạnh. Trong tu dưỡng đức hạnh, điều quan trọng nhất là chân thành, chỉ có chân thành thì mới có thể thông được. Pháp thế xuất thế gian chỉ cần thông rồi thì liền thành tựu viên mãn, tất cả chướng ngại đều không còn nữa. Chỉ sợ không thông. Cách thông như thế nào…

Xem chi tiết

A MI Đà Phật - Niệm 1 câu Phật hiệu liền có 1 một hóa Phật từ miệng bay ra
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta là phàm phu thấp kém, không thể thành tựu sáu Ba La Mật

Chúng ta là phàm phu thấp kém, không thể thành tựu sáu Ba La Mật, vì vậy không thể dựa vào công đức của mình hồi hướng cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà, chúng ta làm không được. Hối hướng của pháp môn Tịnh Độ, trước tiên chắc chắn phải tác nguyện cùng vãng sanh cõi nước Phật an lạc…

Xem chi tiết