Ăn chay là chuyện khó làm
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Đại Sư Liên Trì khai thị: Phát tâm ăn chay, phóng sanh để giải thoát khỏi quả báo khổ đau sắp tới cho chúng sanh và nhân loại

Phát tâm ăn chay, phóng sanh để giải thoát khỏi quả báo khổ đau sắp tới cho chúng sanh và nhân loại – Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy: ”Ăn thịt đồng tội với giết hại”. Phần lớn chúng ta đều có thói quen ăn thịt. Mỗi ngày ăn thịt, chúng ta đã vô tình gián tiếp tạo nhiều việc sát hại…

Xem chi tiết

Lời dạy vàng ngọc của Bát tổ Liên Trì đại sư
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Khuyên khắp cả niệm Phật – Đại sư Liên Trì

Phàm người học Phật, không luận trang nghiêm dáng vẻ, chỉ quý chân thật tu hành. Cư sĩ tại gia không nhất định phải thế phát xuất gia, người còn tóc vẫn có thể thường niệm Phật. Không nhất định phải đánh chuông gõ mõ, người ưa yên tĩnh vẫn có thể lặng lẽ niệm Phật. Không nhất định phải nhóm họp…

Xem chi tiết

Vãng Sanh
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Đại Sư Liên Trì khai thị

Ai ai cũng yêu mạng, con vật nào cũng tham sống, lẽ đâu giết thân mạng chúng để no miệng mình. Hoặc mũi nhọn phanh bụng, hoặc dao sắc chọc tim, hoặc lột da, cạo vảy, hoặc cắt họng, bóc vỏ, hoặc nước sôi sùng sục nấu sống trạnh, lươn; hoặc muối, rượu muối sống cua, tôm. Ðáng thương thay! Ðau đớn…

Xem chi tiết

Chân thật tu hành
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Người học Phật, niệm Phật đừng quá chạy theo hình thức bên ngoài, chỉ quý là ở nơi “chân thật tu hành”

Người học Phật, niệm Phật đừng quá chạy theo hình thức bên ngoài, chỉ quý là ở nơi “chân thật tu hành”. – Cư sĩ Phật tử tại gia không cần cạo tóc, mặc áo đà. Có thể để tóc, mặc áo tràng mà niệm Phật cũng được. – Người thích thanh vắng không cần đánh chuông mõ. Tự yên lặng mà…

Xem chi tiết

Lời dạy vàng ngọc của Bát tổ Liên Trì đại sư
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Nay gặp được pháp môn Niệm Phật này là vô thượng Pháp Bảo

Chúng ta là hạng phàm phu sát đất, nếu tu theo những pháp môn thông thường thì quả thật phải tu vô lượng kiếp mới có thể thực sự đoạn Kiến Tư phiền não, đoạn Trần Sa phiền não, phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân, vượt thoát lục đạo, mười pháp giới, sanh về thế giới Hoa Tạng,…

Xem chi tiết

Rộng khuyên mọi người Niệm Phật 卍 - Đại sư Liên Trì
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Rộng khuyên mọi người Niệm Phật 卍 – Đại sư Liên Trì

Nếu người giàu sang, hiện được mọi sự thọ dụng, nhân đó rất nên niệm Phật. 卍 Nếu người nghèo khó, gia đình suy vi khổ lụy, nhân đó rất nên niệm Phật. 卍 Nếu người có con, tông đường đã có thể phó thác, nhân đó rất nên niệm Phật. 卍 Nếu người không con, sống cô độc không ràng buộc,…

Xem chi tiết