Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm một tiếng Phật hiệu đó là tu phước, còn cao hơn cả việc bố thí tài vật

Không có hiếu đạo thì không có Phật pháp
Cúng Phật đây là Phước thù thắng nhất trong việc tu Phước Người muốn tu Phước báo đều cho rằng có tiền mới có thể tu Phước, không có tiền thì lấy cái gì để tu Phước đây? Đó là do họ không biết niệm một tiếng Phật hiệu là tu Phước còn cao hơn cả việc bố thí tài vật nữa. Dẫu có bố thí Của Cải khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng không so nổi với một câu A Di Đà Phật khi bạn dùng tâm chân thành cung kính niệm một câu A Di Đà Phật.
Cái này rất nhiều người biết vì sao thế ? Dùng tâm chân thành niệm một câu phật hiệu liền sẽ thông với A Di Đà Phật, bạn có được một tuyến đường thông trực tiếp rồi liền được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, hay nói cách khác một tiếng Phật hiệu trong câu Phật hiệu ấy hàm chứa trọn vẹn 48 nguyện cùng với kinh Vô Lượng Thọ và cả bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh nữa, mở rộng hơn chính là hết thảy kinh giáo được thuyết bởi tất cả chư Phật như lai đều chứa trọn trong câu Phật hiệu này. Vấn đề ở chỗ bạn có biết cách niệm hay không mà thôi.
Không biết niệm thì trong lúc niệm cứ xen tạp mong cầu trong đó : nào là cầu thăng quan, cầu phát tài… tuy cũng vẫn cầu được nhưng thế thì quá nhỏ bé rồi, cái tâm nhỏ hẹp đi rồi, tâm lượng của ta rất lớn, đã cầu thì cầu lớn một chút , nên cầu cho nó trọn vẹn. Trọn vẹn chính là khắp pháp giới hư không giới. Ví như Huệ Năng đại sư đã nói vậy ” nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp “ngờ đâu tự tánh có thể biến hiện ra toàn thể vũ trụ cơ chứ, vì vậy vũ trụ chính là tự tánh, tự tánh là chính mình, vậy cái gì là mình vậy? Toàn bộ vũ trụ là chính mình thế thì đúng rồi người như vậy gọi là thành Phật rồi, họ thật sự thông suốt, thật sự tường tận rồi, toàn thể vũ trụ này là chính mình không hề sanh diệc, không có tốt xấu, không có thị phi, không có nhân ngã, không tìm thấy sự đối lập trong đó đúng thật là một thể .
Chúng ta đọc qua một chút đoạn bên dưới. Đến cõi Tây Phương chúng ta được cúng dường rộng khắp mười phương ba đời hết thảy chư Phật chỉ cần một niệm thôi là làm được tất cả, muốn cúng dường thứ gì liền hiện đầy đủ cũng là vừa nghĩ đến liền có, loại trí huệ năng lực và thần túc này bạn đều đạt đến viên mãn, theo như kinh mà nói phải là từ Bồ Tát bát địa trở lên mới có thể làm được.
Còn kinh này thì nói “chúng sanh sanh sang cõi tôi” liền có thể đạt được, chúng ta phải chú ý cái điểm này trong này không hề nói là phải thượng phẩm thượng sanh hay nói cách khác chỉ cần sanh sang thế giới Cực Lạc dẫu hạ hạ phẩm vãng sanh cũng vẫn là như thế, cũng làm được như thường. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật liền đạt được địa vị của Bồ Tát bát địa, tuy chưa ở vào địa vị đó nhưng mà thọ dụng của địa vị đó thì chúng ta có rồi. Tất cả mọi thứ mà bát địa Bồ Tát có thể có chúng ta cũng hưởng được, bởi vậy rất nhiều Bồ Tát đều không tin có chuyện này bảo pháp này là pháp khó tin .
Pháp môn này thật sự là dễ dàng mà khó tin. Vậy chúng ta dựa vào cái gì để tin vậy ? Hoàn toàn nhờ vào thiện căn đã tích luỹ trong đời quá khứ mà có, dẫu cho người tu Tịnh Độ hay người có thể tu một cách bài bảng đi chăn nữa đều là do trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp đã từng tu pháp môn này, đời này lại gặp được nữa rồi mà lại vừa có thân người vừa gặp được Tịnh Độ.
Khó được nhất chính là chúng ta có thể gặp được Bản Hội Tập của Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật như hiện nay thì chúng ta có thể mang Kinh Vô Lượng Thọ mà đức Thích Ca Mâu Ni đã thuyết cả một đời, những phần kinh văn giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc để mọi người đều thấy được, chúng ta sẽ làm chuyện này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *