HT Thích Thiền Tâm, Tịnh Độ

Ma có thể giả được tất cả, nhưng không thể giả câu Phật hiệu…

Ma chướng khi tu tập - Đức Phật
Khi ngồi Thiền hay niệm Phật nếu chúng ta thấy Phật hay Bồ Tát hiện thân, có hào quang… thì chưa chắc là thật. Vì sao? Vì Ma đều có thể giả được hình ảnh Phật hay Bồ Tát với thân tướng và hào quang sáng chiếu rực rỡ, Ma có đủ năm thứ thần thông, trừ Lậu Tận Thông mà thôi. Vậy làm sao phân biệt được đâu là Phật đâu là do Ma giả dạng, thì có hai cách:
Thứ nhất hãy xem xét xem khi gặp hình tượng Phật và Bồ Tát có hào quang đó tâm ta thấy mát mẻ hay là bất an, nếu thấy hào quang đó làm ta bất an, sợ hãi,… thì đó chắc chắn là do Ma giả. Vì ánh quang minh của Phật và Bồ Tát làm thân ta mát mẻ, thanh tịnh, an tâm..
Cách thứ hai phân biệt Phật hiện thân thật hay Ma giả dạng, đó chính là câu Phật hiệu: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (hay A DI ĐÀ PHẬT đều được) niệm một lúc chí thành, nếu là Phật Bồ Tát hiện thân thật thì càng niệm câu Phật hiệu hào quang càng rực rỡ thanh tịnh và an vui. Nếu là Ma giả dạng Phật thì càng niệm Phật dần dần cảnh đó biến mất, nhất tâm niệm Phật tướng đó sẽ tan. Vì sao? Vì Ma có thể giả hình tượng các Ngài với đầy đủ tướng tốt, nhưng không thể nào giả được câu Phật hiệu. Nếu chúng có thể và biết niệm câu Phật hiệu thì chúng đã dần thành Phật, dần được Về Cực Lạc luôn rồi.
Các loại Ma gồm có: Ma ngũ ấm( hay còn gọi là nội Ma, phiền não Ma, loại này nguy hiểm nhất), thứ hai là ngoại Ma ( những thứ quỷ mị yêu tinh…), thứ ba là Thiên Ma ( loài Ma thuộc cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, cõi Trời cao nhất của Dục Giới).
Với công phu của hành giả thời nay phần nhiều là do ngũ ấm Ma và các loài ngoại Ma bình thường phá. Còn Thiên Ma thì chỉ xuất hiện với những vị tu hành công phu cực cao, với người tu hành thời nay thì chưa đủ công phu để Thiên Ma ra tay vì các loài Ma bình thường cũng đủ làm họ đảo điên rồi, nếu Thiên Ma quyết phá thì những vị công phu bình thường khó thoát khỏi.
Người hành thiền cũng nên đọc 50 cảnh giới ngũ ấm Ma trong Kinh Lăng Nghiêm để phân biệt. Người hành thiền các vị Tôn Túc thường khuyên là nên trì thêm Chú để hộ thân, vì trong quá trình tu tập thiền do chỉ có tự lực sẽ gặp Ma cảnh nhiều hơn tu Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ thì ngoài tự lực của bản thân còn có tha lực của đức Phật nên dễ vào chánh định, gặp Ma cảnh cũng ít hơn. Do vậy mới nói thiền dành cho bậc lợi căn thượng trí, con người thời nay là hạ căn, nếu như không nương pháp môn niệm Phật mà muốn một đời thoát ly sinh tử là chuyện rất khó.
• Trích trong Niệm Phật Thập Yếu.
Hoà Thượng Thích Thiền Tâm.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Được gắn thẻ , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *