Phật A Di Đà
Đạo Phật

Niệm tiền, niệm sân, niệm Phật

Những vị năm nay đã ngoài 30, 40 hay 50, có ai đảm bảo rằng mình sẽ sống thêm nhiều năm nữa, có ai dám đảm bảo rằng cha mẹ ông bà của mình, có thể sống trường thọ, sống an vui, không ai có thể đảm bảo về thọ mạng của mình. Xin thưa chư vị đồng học, không có sự…

Xem chi tiết

3 bí quyết biến ước mơ thành sự thực & cách hồi hướng
Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Lời dạy của đức phật

Vì sao khi tụng Kinh, Niệm Phật chúng ta phải hồi hướng công đức?

Người tu hành bất luận là niệm Phật, hay niệm kinh, niệm xong, nhất định phải niệm kệ Hồi Hướng một lượt. Hồi Hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một nơi. Gom về nơi nào? Gom về việc cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới! Chẳng…

Xem chi tiết

Những cách Thay Đổi Vận Mệnh đời người - Sư cô Hương Nhũ
Đạo Phật

7 việc sau để tiêu trừ nghiệp chướng thay đổi vận mệnh

1. Niệm Phật Niệm phật một câu phước sinh vô lượng,vì chúng ta là người trần mắt thịt nên niệm phật không thấy phước sinh, nhớ áp dụng niệm phật tinh tấn trong vòng 3 năm “có thể ngắn hoặc dài hơn, tùy theo nghiệp phước của từng người” thì vận mệnh sẽ thay đổi. 2. Lạy Phật Lạy Phật một lạy…

Xem chi tiết

HT Thích Thiền Tâm, Tịnh Độ

Ma có thể giả được tất cả, nhưng không thể giả câu Phật hiệu…

Khi ngồi Thiền hay niệm Phật nếu chúng ta thấy Phật hay Bồ Tát hiện thân, có hào quang… thì chưa chắc là thật. Vì sao? Vì Ma đều có thể giả được hình ảnh Phật hay Bồ Tát với thân tướng và hào quang sáng chiếu rực rỡ, Ma có đủ năm thứ thần thông, trừ Lậu Tận Thông mà thôi.…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trong hết thảy nhân thiện “Niệm Phật” là việc thiện hạng nhất

Trong hết thảy nhân thiện, đức Phật nói với chúng ta niệm Phật là việc thiện hạng nhất, đặc biệt là niệm A Di Đà Phật, thiện nhất trong các việc thiện, chẳng có việc gì hơn việc này. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, quả báo này thù thắng vô cùng. Đây thật sự là một pháp môn đốn…

Xem chi tiết

Tuyên ngôn Niệm Phật - Đại sư Thiện Đạo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật càng tinh tấn càng thành khẩn thì hoa sen càng lớn

Nếu quý vị niệm Phật càng tinh tấn, tâm càng thành khẩn thì hoa sen của quý vị sẽ càng to lớn, càng rực rỡ. Điều này không cần ai nói, chính quý vị sẽ cảm nhận được một cách rõ ràng nhất. Vào khoảng mấy năm trước, khi tôi ở Cựu Kim Sơn giảng Kinh có 1 vị đồng tu đến…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mỗi ngày chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý 8 giờ, niệm Phật 8 giờ thì tự nhiên vọng tưởng của chúng ta liền ít thôi

Trong pháp thế xuất thế gian, chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, quyết định không có chuyện chiếm phần hơn. Ai có thể chiếm của ai được chứ! Nhất định cũng không có chuyện chịu thiệt. Ai chịu thiệt, ai bị lừa? Không có! Nhân quả thông ba đời. Đời này người ta chiếm phần hơn của chúng ta, chúng…

Xem chi tiết

PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đọc Kinh phải đọc như thế nào?

Dùng phương pháp đọc Kinh để chấm dứt vọng niệm. Không đọc Kinh, vọng niệm rất nhiều. Đọc Kinh nhằm tập trung cái tâm một chỗ, chế tâm nhất xứ. Cũng là nói Buông xuống tất cả ý niệm, cung kính niệm bộ Kinh này. Như Kinh Vô Lượng Thọ, tốc độ không nên quá nhanh, mà cũng đừng quá chậm, phải…

Xem chi tiết

Sức mạnh của sám hối
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào tu pháp sám hối có hiệu quả

Tôi lại nói với các vị một phương pháp rất đơn giản (hai mươi điều này thảy đều bao gồm trong đó), đó là “niệm Phật”, miệng niệm A Di Đà Phật, tâm tưởng A Di Đà Phật, thân lạy A Di Đà Phật, ba nghiệp của chúng ta đều cung kính A Di Đà Phật, vậy thì được rồi. Sáu giờ…

Xem chi tiết

Ý nghĩa của việc niệm Nam mô A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lợi ích của sự niệm Phật, lợi ích của sự vãng sanh

Hiện nay những thứ mà người trong thế gian này mong cầu không ngoài ba thứ : tiền tài, trí huệ và sức khỏe sống lâu ( hôm qua tôi ở “ Tuyết Lê “ ( New South Wales ) cũng có đề cập đến vấn đề này ). Ở Cực Lạc thế giới ba thứ này đều có đầy đủ. Tây…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đừng bao giờ nói là “tôi không thể”, mà hãy nói là “tôi có thể làm được, tôi nhất định cố gắng mà làm”

Muốn thấy Phật không hề khó, chỉ cần chúng ta siêng năng và chân thật niệm Phật – đúng như Đại Thế Chí Bồ Tát nói : ”Nhớ Phật, niệm Phật – hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật”! Đại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta – Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định…

Xem chi tiết

Lưu ý khi Niệm Phật
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật là đại pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp

Trong kinh Đại Tập, Phật dạy, thời mạt pháp ức triệu người tu hành, khó tìm ra được một người đắc đạo, chỉ nương theo Pháp Niệm Phật mới được thoát vòng sanh tử luân hồi. Niệm Phật là đại pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp này. Đây là lời Phật dạy, đây là lời chư Tổ khuyên. Hướng…

Xem chi tiết