No Image Available

A Di Đà Kinh Hợp Giải – Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa

 Tác giả: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa  Category: Kinh A Di Đà  Tags: a di đàa di đà phậtPhật A Di Đà |
 Mô tả:

Trong các kinh điển Ðại Thừa được lưu truyền rộng rãi, xét về mức độ được giảng giải, trì tụng, có lẽ kinh Di Đà chỉ kém Tâm Kinh Bát Nhã. Từ trước đến nay, trong các tùng lâm, kinh Di Đà vẫn thường được tụng vào mỗi thời công phu tối và hầu như bất cứ vị Tăng Ni thuộc truyền thống Bắc Tông nào cũng đều thuộc lòng kinh Di Đà.


 Trở lại