Tịnh Độ

Có Tình Độ vì có chúng sanh – Pháp Sư Huệ Tịnh

Có Tình Độ vì có chúng sanh - A Mi Đà Phật
Đại sư Ấn Quang nói: “Như Lai thương xót chúng ta chẳng thể tu nổi giới định huệ, nên Ngài đặc biệt dạy pháp môn Tịnh Độ”, nếu chúng sanh đều có khả năng tu trì giới định huệ, đều có thể thoát ly sanh tử, thì đức Phật cần gì phải mở cửa Tịnh Độ!
Mọi người nên biết, pháp môn Tịnh Độ có ra là vì chúng ta. Cho dù chúng ta tu hành tám vạn bốn nghìn pháp môn khác, nhưng đều chẳng thể thành tựu, người muốn được khai ngộ thì “thật sự là khó đạt ngộ”.
Không mở ra pháp môn Tịnh Độ thì không được hay sao? Đúng vậy! Bởi đức Thế Tôn thành Phật là vì Ngài muốn độ thoát cho tất cả chúng sanh, nếu như chỉ một số ít những người thuộc hạng thượng căn, lợi trí mới có thể tu hành tám vạn bốn nghìn pháp môn thuộc Thánh đạo môn để được giải thoát, còn đa số người đều phải rơi rớt lại, vậy thì chưa thỏa được bản hoài xuất thế của đức Thế Tôn. Vì vậy, đức Phật Thích-ca Mâu-ni cần phải nói ra pháp môn Tịnh Độ.
Pháp Sư Huệ Tịnh – 慧淨法師- Dharma Master Huijing
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Được gắn thẻ , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *