HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Thế giới Cực Lạc là do Tâm hiện ra!

Đến thế giới cực lạc hưởng phước của A Di Đà Phật
Thế giới Cực Lạc là do Tâm hiện ra! Tự tánh của ta là Tịnh Độ, tự tánh của ta là Đức A Di Đà. Khi không có vọng tưởng, thì Tâm đó chính là Tịnh Độ, khi không có phiền não, thì Tâm ấy chính là A Di Đà.
Thế Giới Cực Lạc là thành tựu cho chính mình. Chúng ta bây giờ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” chính là mỗi người tự tạo thế giới cực lạc cho chính mình, mỗi người tự trang nghiêm thế giới cực lạc cho chính mình, mỗi người thành tựu thế giới cực lạc cho chính mình. Thế giới cực lạc này không cách xa mười vạn ức cõi Phật, tuy xa như thế nhưng không có cách xa một Tâm niệm hiện tiền này của bạn và tôi, bởi vì Nó không ra khỏi Tâm niệm của bạn và tôi, cho nên cũng không có cách xa mười vạn ức cõi Phật. Thế giới cực lạc chính là ở trong Tâm của chúng ta.
Thế giới cực lạc chính là Chân Tâm vốn có xưa nay của chúng ta, bạn nhận được chân tâm xưa nay của bạn thì sanh ở thế giới cực lạc ở đây rồi. Bạn không rõ chân tâm xưa nay của mình thì không sanh về thế giới cực lạc. A Di Đà Phật và chúng sanh chẳng phải là hai. Cho nên chúng ta nói thế giới cực lạc là không xa là thế. Nhất niệm hồi quang biết cội gốc xưa nay là Phật, xưa nay chính là Thế Giới Cực Lạc.
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân dạy :
Người niệm Phật phải hiểu rõ chương Bồ Tát Đại Thế Chí “Niệm Phật Viên Thông” và cũng phải hiểu rõ “Tịnh Độ là xuất phát từ Tự Tánh”, xả bỏ vọng tưởng quay về nguồn chân chớ hướng ngoại tìm cầu.
Pháp Môn Niệm Phật có bốn môn như sau :
1- Trì Danh Niệm Phật.
2- Quán Tượng Niệm Phật.
3- Quán Tưởng Niệm Phật.
4- Thật Tướng Niệm Phật.
(TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN Khai Thị )
Được gắn thẻ , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *