HT Tịnh Không niệm Phật như thế nào
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hưu duyên là quý vị tin tưởng, có tín có nguyện thật sự niệm Phật

Trong Thập Lục Quán Kinh có cách quán tượng Phật, [tức là] Quán Tượng Niệm Phật; Quán Tưởng Niệm Phật, “tưởng” là trong tâm nghĩ tưởng y báo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ cần quý vị vừa tưởng, cảnh giới bèn hiện tiền; khi quý vị chẳng tưởng, cảnh giới không còn nữa! Lúc…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thân người là do Tứ Đại và Ngũ Uẩn giả hợp

Từ ngữ Tứ Đại chỉ tánh chất của vật chất cơ bản, bất cứ vật gì cũng đều do vật chất cơ bản kết hợp thành, hễ tụ thì thành hình, hễ tán bèn tiêu diệt. Chẳng hạn như viên phấn này do bột phấn hợp thành, nghiền vụn nó ra thì chẳng còn nữa, chỉ là bột phấn tụ hay tán…

Xem chi tiết

Quán Tưởng Niệm Phật
Tịnh Độ

Quán Tưởng Niệm Phật trong Pháp Môn Tịnh Độ

I. Các Kinh điển căn bản của pháp môn Tịnh Độ  Trước khi đi vào phần trình bày phương pháp quán tưởng Niệm Phật, chúng tôi sẽ giới thiệu vài nét về các kinh điển liên quan đến pháp môn niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là một trong những phương pháp niệm Phật mà người ta thường hành trì, tùy theo…

Xem chi tiết