Đạo Phật

Tượng Phật hư, bể thì phải làm sao

Dựng tượng Phật A Di Đà
Thân thể của Phật là sự hiện diện của những gì đẹp đẽ, quang minh, sạch sẽ và trang nghiêm. Cho nên, quý vị không nên để hình ảnh của Ngài có sự sứt mẻ không nguyên vẹn mất đi sự trang nghiêm vốn có.
❓ Vậy khi thấy tượng Phật bị hư hoại, vỡ nát chúng ta đem tâm từ bi hỷ xả và trí tuệ Phật để xem xét tìm cách phục dựng lại thì công Đức rất lớn. Nếu tượng bị bể nhẹ có thể tự mình xử lý, nếu bị bể nhiều có thể liên hệ lại với bên gieo duyên hoặc người có tay nghề xử lý. Trong trường hợp không thể phục dựng lại chúng ta hãy niệm Phật và xin phép được hoá hoặc tái chế mà không sợ bị mang tội.
🌺 Tạo tượng Phật có mười một thứ công đức :
1. Đời đời kiếp kiếp quý vị có mắt sáng suốt thấy rõ.
2. Quý vị không sanh vào nơi ác. Bạn bè và láng giềng đều là người tốt. Quý vị sẽ chẳng gặp người ác hay thú dữ.
3. Quý vị luôn sanh trong nhà giàu sang. Sanh vào nhà giàu có được tôn kính.
4. Thân thể quý vị màu hoàng kim.
5. Quý vị giàu có dồi dào.
6. Quý vị sanh vào nhà hiền lành.
7. Quý vị có thể được sanh làm vua. . Ngày nay không có Hoàng Đế, nhưng quý vị có thể làm Tổng Thống. Điều đó cũng giống nhau. Hoặc nếu quý vị cứ nhất định muốn làm Hoàng Đế thì quý vị có thể tìm một nước quân chủ và sanh về nước đó.
8. Quý vị có thể làm Chuyển luân vương. Làm Chuyển luân vương còn cao hơn tổng Thống. Khi là Chuyển luân vương nếu quý vị tu hành thì quý vị có thể thành Phật.
9. Quý vị có thể sanh về cõi trời Phạm thiên và sống lâu đến một kiếp. Quý vị có thể làm vua thiên nhân.
10. Quý vị sẽ không đoạ vào đường ác. Những người làm tượng Phật thì sẽ không đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ.
11. Đời đời kiếp kiếp trong tương lai quý vị đều tôn kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, chẳng đọa lạc.
✅ Nghe được mười một thứ công đức tạo tượng Phật này, nếu chúng ta có khả năng, thì nên tạo thêm nhiều tượng Phật nữa. Nếu quý vị tạo tượng Phật thỉ tướng mạo của quý vị rất viên mãn. Tại sao tướng mạo của Phật viên mãn như thế ? Vì trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp, Ngài đã tạo vô số tượng Phật. A Tăng Kỳ kiếp thứ nhất Đức Phật gặp hơn 75 ngàn vị Phật, A Tăng Kỳ kiếp thứ hai gặp hơn 76 ngàn vị Phật, A Tăng Kỳ kiếp thứ ba gặp hơn 77 ngàn vị Phật. Ngài gặp nhiều vị Phật như vậy thì tất nhiên Ngài đã tạo tượng Phật càng nhiều hơn số đó, Ai có thể biết được ngài đã tạo bao nhiêu tượng Phật? Cho nên tướng mạo của Ngài viên mãn phi thường. Nhưng khi tạo tượng Phật, chúng ta không nên nghĩ rằng: “Tôi sẽ tạo một tượng Phật và rồi tôi sẽ đẹp đẽ, và mọi người sẽ yêu thương tôi.” Đó không phải là động lực chính đáng. Chúng ta nên tu phước huệ để tương lai thành Phật Đạo. Những người tạo tượng Phật tất cả đều đã thành Phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *