Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Siêu độ cho tổ tiên, siêu độ cho oán gia trái chủ

Sám Hối Tụng Kinh Niệm Phật
Bản thân chúng ta tu hành không có công phu, vậy nếu muốn siêu độ cho tổ tiên, siêu độ cho oán gia trái chủ thì phải dùng phương pháp gì?
Chính là dùng phương pháp đọc Kinh, niệm Phật. Tuy nhiên phải nhớ là số lượng cần phải nhiều, chẳng thể chỉ đọc một bộ Kinh hay niệm mấy câu Phật hiệu thì liền có thể siêu độ được.
Vì sao cần phải nhiều?
Vì bản thân ta tu hành không có công phu, nay nếu chỉ đọc một bộ Kinh hoặc niệm một vài câu Phật hiệu thì cái sức mạnh này quá nhỏ, quá mỏng manh không thể giúp người mất được siêu thoát.
Cho nên, nếu chúng ta muốn siêu độ cho tổ tiên, siêu độ cho oan thân trái chủ thì chính mình cần phải phát nguyện.
Phát nguyện như thế nào vậy?
” Kể từ hôm nay tôi nguyện sẽ đọc cho anh 100 bộ Kinh”,
hoặc là
“Tôi nguyện sẽ đọc cho anh 1000 bộ Kinh”…
Đây thì là có công đức, cái sức mạnh này là rất lớn, có thể siêu độ cho người đã mất thoát khỏi ác đạo mà sanh Nhân-Thiên.
Trong Kinh Địa Tạng đã nói:
“Trong 7 phần công đức, họ được 1 phần, còn bản thân người niệm thì được 6 phần”.
Đây cũng tức là qua việc đọc Kinh siêu độ có được 7 phần công đức thì người mất hưởng được 1 phần, còn lại 6 phần là của người đọc Kinh siêu độ.
Giống như cư sĩ Lưu vậy 8 năm lặng lẽ đọc Lăng Nghiêm, ông có được cái Định công này nên chỉ cần đọc một bộ Kinh, niệm vài tiếng Phật hiệu hoặc chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ông chịu đồng ý siêu độ thì liền có thể giúp cho người khác được siêu độ.
Còn chúng ta nếu so với cư sĩ Lưu thì không bằng, chúng ta không có được cái sức mạnh này, do đó chỉ có thể đọc 100 bộ Kinh, đọc 200 bộ Kinh, đọc 1000 bộ Kinh cho người ta muốn siêu độ.
Tuy nhiên chúng ta cần phải ghi nhớ loại vì siêu độ mà phát tâm tụng Kinh niệm Phật này nhất định phải có thời hạn.
Ví dụ như :
1000 bộ Kinh này ta cần phải trong thời hạn 100 ngày phải đọc cho xong.
Tức là 1 ngày đọc 10 bộ Kinh, như vậy thì mới được.
Không thể nói tôi phát nguyện đọc cho anh 1000 bộ Kinh nhưng bản thân lại không biết đến khi nào mới đọc xong, khi nào nhớ đến thì đọc, còn không nhớ đến thì không đọc, cách này thì không có được hiệu quả gì cả.
Cho nên, việc siêu độ nhất định phải có thời hạn, ở trong cái thời hạn đó ta nhất định phải niệm xong Kinh Chú này, thế thì mới có được hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *