Đức Phật

Đức Bồ Tát Phổ Hiền

Đức Bồ Tát Phổ Hiền
Phổ Hiền là vị hiền rất gần bậc thánh hay giáo hóa khắp tất cả chỗ. Đức độ khắp tất cả pháp giới, khéo hay điều phục thuận thảo gọi là Phổ Hiền. Điều thiện vi diệu khắp tất cả chỗ gọi là Phổ Hiền.
Thuở xưa, Ngài là con thứ tư vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng Độ. Do cúng dường Đức Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sanh, Ngài được Phật thọ ký sau này tu hạnh Bồ Tát sẽ được tên là Kim Cương Trí Huệ Quang Minh Công Đức và sẽ thành Phật ở thế giới Bất Huyến phương Đông, hiệu là Phổ Hiền Như Lai
Bồ Tát Phổ Hiền có 10 hạnh nguyện lớn:
  1. Lễ kính chư Phật.
  2. Khen ngợi Như Lai.
  3. Cúng dường khắp cả.
  4. Sám hối nghiệp chướng.
  5. Tùy hỷ công đức.
  6. Thỉnh Phật chuyển pháp luân.
  7. Thỉnh Phật thường ở đời.
  8. Thường theo học Phật.
  9. Hằng tùy thuận chúng sanh.
  10. Hồi hướng khắp hết.
Lại, trong hội Lăng Nghiêm, Phật hỏi về căn viên thông, Ngài thuật: “Con đã từng làm con các vị Pháp Vương nhiều như số cát sông Hằng, chư Phật 10 phương dạy đệ tử có căn Bồ Tát đều tu hạnh Phổ Hiền, là do con mà đặt tên.
Bạch Thế Tôn! Con dùng tâm nghe và phân biệt những hiểu biết của chúng sanh, nếu ở phương khác ngoài số thế giới như cát sông Hằng, có một chúng sanh trong tâm phát minh hạnh Phổ Hiền, khi ấy con cởi voi trắng 6 ngà phân thân trăm ngàn đến khắp các chỗ kia. Dù người kia bị nghiệp chướng sâu nặng chưa thấy được con, con ở trong tối xoa đầu, an ủi ủng hộ, khiến người kia được thành tựu…”
Căn cứ vào tượng Thích Ca tam tôn, Bồ Tát Phổ Hiền hầu bên tả đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Văn Thù hầu bên hữu. Bồ Tát Phổ Hiền thờ riêng với hình thức người cư sĩ, cởi voi trắng 6 ngà, hai tay chắp lại.
Ngài tượng trưng cho chơn lý, Văn Thù tượng trưng chơn trí, lý trí dung thông. Hoặc Ngài tượng trưng cho tam muội, Văn Thù tượng trưng cho Bát Nhã. Hoặc Ngài tượng trưng cho hạnh, Văn Thù tượng trưng cho giải, hạnh giải viên dung.
Hoặc Ngài tượng trưng cho từ bi, Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Đức Phật dùng chơn trí thâm đạt chơn lý, vì thế biểu thị hai vị Bồ Tát phụ tá hai bên. Hoặc Đức Phật Bi, Trí viên mãn, nên hai Ngài thường có mặt bên trái, bên phải Đức Phật.
Riêng tượng Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên lưng voi trắng 6 ngà để biểu thị hạnh nguyện rộng lớn. Trong các loài thú, về sức mạnh chuyên chở, con voi là mạnh hơn cả. Nó hay chuyên chở người và vật từ chỗ này đến chỗ khác.
Bồ Tát Phổ Hiền cũng thế, dùng đại hạnh hóa độ chúng sanh, đưa họ từ bờ mê đến bến giác. Lại, con voi ấy trắng có 6 ngà, biểu thị Bồ Tát tuy còn lăn lộn trong trần để hóa độ chúng sanh, mà nghiệp chướng đã trong sạch. Sáu ngà là tượng trưng cho lục độ.
Chèo thuyền lục độ, Bồ Tát cứu vớt chúng sanh đang chìm đắm trong bể khổ. Mặc dù bể khổ mênh mông, chúng sanh vô lượng, Bồ Tát không nại hà mệt nhọc, vẫn say sưa cứu vớt không ngừng. Những chiếc chèo bố thí…, cánh buồm tinh tấn…, mục tiêu thiền định, tay lái trí tuệ mãi hoạt động luôn luôn tiến tới không bao giờ bị sóng gió khiến phải lui sụt.
Chúng ta thờ Bồ Tát Phổ Hiền là thờ chơn lý, hằng ngày kính lễ Ngài, chúng ta phải tự tỉnh ăn năn tránh xa mọi ảo vọng, trở về phối hợp với chơn lý. Còn gì đau buồn bằng, hằng ngày sống trong chơn lý mà chúng ta bị mờ mịt bởi vô minh, rồi lấy vọng làm chơn, lấy giả làm thiệt, càng ngày càng cách xa chơn lý. Chúng ta hãy mở mang trí tuệ, nhìn thẳng vào mặt chơn lý để được giác ngộ như chư Phật.
Có vậy mới xứng đáng là Điều Ngự Tử. Lại, thờ Bồ Tát Phổ Hiền cũng là thờ Đại hạnh vô biên của chư Bồ Tát. Kính lễ Ngài có nghĩa là chúng ta tôn trọng học đòi theo hạnh nguyện rộng lớn của Ngài. Hãy đập tan đi cái vỏ ích kỷ hẹp hòi của chúng ta để hòa mình trong hạnh nguyện mênh mông của Bồ Tát.
Còn đeo đẳng cái vỏ ích kỷ này là còn khổ đau, còn chìm đắm, phải gở nó bỏ đi, chúng ta sẽ nhẹ nhàng vượt khỏi muôn lớp trùng dương đến nơi bờ giác an vui. Lòng từ vô hạn, hạnh nguyện vô biên của Bồ Tát là những tiếng còi cảnh tỉnh, kêu gọi chúng ta hãy sống dậy trong đồng thể đại bi, trong chơn như vĩnh cửu. Bỏ đi cái vỏ nhỏ nhen, tạm bợ, mà con người đang vì nó tạo nghiệp khổ ngập trời.
HT. Thích Thanh Từ
https://www.facebook.com/Pháp-Môn-Tịnh-Độ-765132063524332/
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *