Ấn Quang Đại Sư
Lời dạy của đức phật

Các Bồ Tát không bao giờ lộ diện họ là Bồ Tát tái thế

Hiện nay, có một số người tự nhận mình là Bồ tát, là Phật tái thế là lừa bịp. Các bạn nên cẩn thận. Vì sao? Trong kinh Phật có nói rất rõ, chư Phật và Bồ tát ứng hóa ở tại thế gian này rất nhiều. Nhất là khi chúng sinh gặp hoàn cảnh tột cùng khổ nạn, chư Phật, chư…

Xem chi tiết

Niệm Phật thuộc về định thiện hay là tán thiện?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đạo Tràng của chúng ta có chúng Quỷ Thần không?

Đạo Tràng của chúng ta có chúng Quỷ Thần không? Dĩ nhiên là có ! Niệm Phật Đường của chúng ta có trời Dục Giới, trời Sắc Giới, “Chư Thiên Phạm Chúng” ở đây niệm Phật hay không ? Có ! Không những có, mà còn chư đại Bồ Tát của mười phương đến cũng đang niệm Phật ở Niệm Phật Đường.…

Xem chi tiết

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bồ Tát làm hết thảy sự việc đều vì chúng sanh

Bồ Tát làm hết thảy sự việc đều vì chúng sanh, Địa Tạng Bồ Tát nói: “Chỉ cần chúng sanh được độ thì vào địa ngục tôi cũng cam tâm”, đây là tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát. Chẳng chấp trước cứng chắc vào những chi tiết nhỏ nhoi này, làm vậy thì đúng như pháp. Trong Phật pháp, giới luật…

Xem chi tiết

Chúng sanh trong khắp hư không pháp giới đều tạo vô biên tội nghiệp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người hiện nay tạo tội nghiệp có thể nói là rất phổ biến

Người hiện nay tạo tội nghiệp có thể nói là rất phổ biến, tất cả đều đem việc này coi thành việc thông thường, cho nên riết rồi không ai để ý và quan tâm đến, mà không biết quả báo rất đáng sợ! Không kể xuất gia hay tại gia, có mấy người học Phật đã thiệt giác ngộ, thiệt hối…

Xem chi tiết

Giễu cợt khinh thường Tượng Phật, Bồ Tát bị quả báo chết tức thì hồn bị đọa nơi Địa Phủ
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Giễu cợt khinh thường Tượng Phật, Bồ Tát bị quả báo chết tức thì hồn bị đọa nơi Địa Phủ

Ở Ma Thành tỉnh Hồ Bắc có hai người đã đỗ cử nhân, một người hết lòng tin Phật, một người thì chê bai báng bổ. Một hôm, cả hai cùng đọc sách trong điện thờ Bồ Tát Địa Tạng, bỗng có một người mang thịt chó đến biếu. Người tin Phật liền xua tay bảo đi nơi khác, không cho vào…

Xem chi tiết

Trì chú Đại bi thoát tà thuật
Mật Tông

Trì chú Đại bi thoát tà thuật

Vấn đề tâm linh mầu nhiệm vốn khó có thể giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, đó là những hiện tượng có thật trong đời sống. Có điều chúng ta cần thận trọng, nếu dễ dãi chấp nhận, thiếu cân nhắc, xem xét thật hư sẽ rơi vào tà kiến mê tín dị đoan; còn nếu phủ nhận, chối bỏ hết cũng…

Xem chi tiết

Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát Quang Mục cứu mẹ
Phim Phật Giáo

[Phim Hoạt Hình] Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát (6 tập)

Hoạt Hình: Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát Bồ tát Đại Tạng được đức Thế Tôn giới thiệu khá chi tiết trong kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện. Ngài có oai đức không thể nghĩ bàn, trí tuệ rộng lớn không thể nghĩ bàn, biện tài không thể nghĩ bàn, nguyện lực cũng không thể nghĩ bàn… Khi còn tu…

Xem chi tiết

Ý nghĩa nhiệm mầu của sự cúng dường
Đạo Phật

Ý nghĩa nhiệm mầu của sự cúng dường

Thông thường thì chúng ta vẫn hiểu cúng dường là cung cấp vật thực, đồ quý báu hoặc hương, đăng, hoa quả cúng dường để tỏ lòng quý kính, sùng mộ Phât, Bồ Tát và các hàng Thánh hiền. Nhưng trên thực tế, cúng dường cũng có nhiều thể thức và được xem với các ý nghĩa và lợi ích khác nhau.…

Xem chi tiết

Hoa Sen

Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát

Trên bước đường tu, chúng ta cần nỗ lực đi lên, đừng để lui sụt; vì lui sụt rồi thì tu lại rất khó. Lui sụt nghĩa là để cho nghiệp và phiền não phát sanh. Nghiệp dễ sanh ra và đáng sợ nhất là nghiệp tự mãn. Con người thường ưa tự mãn, tự cao, tự đại, tự thấy mình giỏi…

Xem chi tiết

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng - HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng – HT Tịnh Không

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (Nguyên văn: Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký) Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không Cư sĩ Truyền Tịnh chỉnh lý. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Đọc online trực tiếp ebook: Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Download Phát Khởi Bồ…

Xem chi tiết

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng - HT Tịnh Không

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng – HT Tịnh Không

(Nguyên văn: Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký) Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không Cư sĩ Truyền Tịnh chỉnh lý. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. GIẢNG KINH DUYÊN KHỞI Chư vị đại đức đồng tu! Ngày hôm nay nhân duyên thù thắng phi thường: Nghi thức xuất gia của nhà Phật được cử…

Xem chi tiết