Quán Thế Âm Bồ Tát

Tăng trưởng tài lộc, tiêu trừ oán nghiệp trong nhà Phật

Bồ Tát cưỡi Phượng trắng
🌺 Đối với người tu tại gia không gì phiền não hơn là việc cơm áo gạo tiền. Phật pháp có 84.000 pháp môn tùy duyên mà hóa độ chúng sanh.
Vậy trong nhà Phật có cách nào để tăng trưởng tài lộc, bệnh tật sức khỏe gia đinh được an khang?
Thật ra tu đúng như Pháp như Lý thì tự nhiên Phước Huệ tăng trưởng Oán Nghiệp sẽ được tiêu trừ , nhưng ở đây tôi sẽ nói một số điều cụ thể để giúp cư sĩ tại gia thêm phần an ổn về Gia Đạo Phước Lộc.
🌿 1. Hãy hướng về Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và niệm danh hiệu ngài. Tất cả các vấn đề về Tài Lộc, Phước Thọ, Bệnh Tật ngài sẽ giúp chúng ta giải quyết.
– Như Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có viêt : “Trong mười ngày trai trên đây nếu có thể mỗi ngày tụng một biến Kinh nầy, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mắc phải bịnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật.”
– Hay: “Về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều tật bịnh, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ.
Những người như thế đó, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Địa-Tạng Bồ Tát nên chí tâm cung kính niệm đủ một 10.000 biến (1 vạn) – “CÓ THỂ CHIA RA TRONG NHIỀU NGÀY ĐỂ NIỆM CHO ĐỦ”, thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thẩy đều an ổn vui vẻ.
-Hay: “Nếu người đó lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát 1000 biến, luôn đến 1000 ngày, thì người đó sẽ được Bồ Tát sai các Quỷ Thần và Thổ Địa sở tại hộ vệ trọn đời, hiện đời y phục thức ăn dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các hoạnh sự còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân! Người đó rốt ráo sẽ được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho.”
“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm! Vào đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm ngàn vạn ức điều nguyện, trăm ngàn vạn ức sự việc về hiện tại cùng vị lai, thì nên chỉ quy y, chiêm lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng; thì các điều sở nguyện sở cầu như thế tất đều thành tựu cả.
🌿 2. Hãy niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát từ bi luôn luôn lắng nghe dõi theo chúng sinh trong cõi Ta Bà.
-Phẩm Phổ Môn có nói rõ “Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh tự của sáu mươi hai ức hằng-hà-sa Bồ-Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục, giường nằm, thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn đó có nhiều chăng?
Vô-Tận-Ý thưa: “Bạch Thế-Tôn! Rất nhiều”. Phật nói: “Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thì phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn ức kiếp không thể cùng tận.
Vô-Tận-Ý! Thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế.”
🌿 3. Hãy Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” , các cổ Đức cũng đã nói rõ. Người tu tịnh độ ngày ngày niệm thánh hiệu ” A Di Đà Phật” tuy chẳng cầu phước báo hữu vi nhưng bao Phước Đức về tài lộc sức khỏe gia đạo con cái đều sẽ tự nhiên mà thành tựu.
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện
Kinh Phổ Môn
– NGUỒN: Đặng Thu Hương
🌺 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🌿 NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
🌺 NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
🌿 NAM MÔ VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁP VƯƠNG TỬ
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *