Quán Thế Âm Bồ Tát

Cách sám hối kết hợp Chú Đại Bi – tiêu trừ nghiệp chướng mạnh mẽ

Lợi ích của Chú Đại Bi
Bạn đang muốn thường xuyên sám hối để bớt đi nghiệp chướng, nhưng lại không có nhiều thời gian ?
Trong bài viết này, Quang Tử xin giới thiệu một nghi thức sám hối ngắn gọn, kết hợp giữa chú Đại Bi – phẩm Sám Hối trong kinh Kim Quang Minh cùng phát nguyện, tất cả chỉ khoảng 5-10 phút là có thể đọc xong. nhưng công năng làm tiêu trừ nghiệp chướng rất mạnh mẽ và đầy đủ, phù hợp với những người ít thời gian.
Tất nhiên Nghi thức này hiệu quả không thể so với những bộ sám hối dầy như Lương Hoàng Sám, chi tiết như Từ Bi Thủy Sám, nhưng không phải ai cũng đủ kiên trì mà mỗi ngày sám hối với 2 bộ trên, nên Nghi thức này có thể sẽ phù hợp với rất nhiều người đang bận rộn xong vẫn muốn sám hối tiêu trừ bớt nghiệp chướng cho cuộc sống bớt đau khổ.
Vì sao nên đọc trì chú Đại Bi khi sám hối ?
Nếu bạn để ý thì hầu hết trong các cuốn Nghi thức Sám hối, hay các cuốn kinh, người biên soạn đều có đặt chú Đại Bi ở đầu. Đó là vì trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Quán Thế Âm Bồ Tát có dạy :
“…Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ, sẽ mang tội rất nặng. Do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối mười phương Đạo Sư sám hối, mới có thể tiêu trừ.
Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi Tâm Đà ra ni, mười phương Đạo Sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt.
Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác, ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ , làm nhơ phạm hạnh , bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết.
Duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng? Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân Bồ Đề về kiếp xa sau…”
Như vậy, khi tụng chú Đại Bi, sẽ có mười phương Đạo sư – tức là mười phương các Đức Phật hiện thân về chứng mình cho sự hành trì, hiệu lực sám hối sẽ tăng hơn nhiều.
Bản thân chú Đại Bi cũng đã là một thần chú tiêu trừ nghiệp chướng cực mạnh, nổi tiếng linh ứng từ ngàn xưa đến nay, với hàng ngàn câu chuyện linh ứng người thật việc thật, nên khắp nơi mọi người thường trì tụng.
Thế nên trước khi sám hối bạn nên đọc chú Đại Bi trước, đọc 1 lần cũng được, 7 lần, 21 lần càng tốt, nhiều hơn thì còn tốt hơn nữa, nghiệp càng tiêu đi nhiều.
Còn về phần Sám hối trích từ kinh Kim Quang Minh do chính Đức Phật Thích Ca chỉ dạy, chỉ cần đọc qua một lượt là bạn sẽ thấy ngay, nội dung ngắn nhưng cực kỳ súc tích, thâu tóm mọi loại tội thân khẩu ý mà sám hối cả, không sót loại tội nào, hiệu lực mạnh mẽ vô vàn.
Lại thêm phần phát nguyện cho những kiếp về sau chúng ta không còn gây ác nghiệp nữa – ngăn chặn tội lỗi từ khi còn manh nha chưa khởi, để nó không thể khởi. Mà đã không khởi hành vi tạo ác nghiệp, thì các kiếp tiếp nữa đâu có quả báo mà phải chịu ?
Còn về thời gian, không gian và cách thức đọc sám hối ?
Quỳ trước tượng Phật trang nghiêm, đầy đủ hương khói hoa đèn thì tốt nhất. Nhưng đó không phải bắt buộc, tùy thời hãy linh hoạt, không có bàn thờ Phật thì ta cứ ngồi đâu đó yên tĩnh mà sám hối, thậm chí bạn có thể đứng ngoài đường mà đọc sám hối cũng được, miễn là trang phục đàng hoàng một chút. Thời gian thì khi nào cũng được, ngày nào cũng được, ngày bao nhiêu lần cũng được, chẳng đọc lần nào … cũng được luôn. Bạn đừng máy móc về vấn đề thời gian, vì nó không quan trọng.
Phương pháp đọc các bài sám hối, để gọi là đọc đúng, đó là không quá chú trọng việc đọc, mà tập trung vào việc hiểu.
Đọc chậm cũng được, đọc vấp cũng được, đọc đi đọc lại một câu, một đoạn cũng được…. cốt yếu là để hiểu thật kĩ nghĩa của những lời sám hối đó.
Sám hối không chú trọng đọc cho hay, cho liền mạch, không sai không vấp từ nào, đọc cho hết quyển tính công đức, mà nếu đầu không hiểu, tâm không nhận ra từng lời từng chữ là đang moi móc lỗi lầm trong tâm mình mà khởi tâm ăn năn, hối hận theo. Đọc sám hối mà không thấy liên quan gì đến cuộc sống của mình, nghĩ là chuyện của người khác thì chưa đạt yêu cầu, công đức được ít
Đọc mà mỗi câu, mỗi đoạn, mình lại liên hệ : “À, trước kia mình từng phạm lỗi này ( có thể dừng lại để nhớ- hồi tưởng lại) giờ mình đã nhận ra. Thật là áy náy, thật là hối hận vì đã làm như thế. Từ nay quyết sửa đổi, không làm như thế nữa” rồi đọc tiếp… Như vậy mới viên mãn công đức của bài sám hối này, cũng như mọi bài sám hối khác.
Nếu bạn đã nắm được cách thức, mời bạn bắt đầu phần Nghi thức Sám hối :
_______________________________
NGHI THỨC SÁM HỐI
Cúi đầu lạy Đức Như Lai
Mười phương Pháp giới không ai sánh bằng.
Pháp thân thường trụ vĩnh hằng.
Hóa thân vô lượng nhọc nhằn độ sinh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
( 3 lạy)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
(1 lạy)
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
(1 lạy)
Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương
Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương
Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Đa Bảo Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đương Lai Thế Tôn Di Lặc Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy)
Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn Ngôn:
ÔM TU RÊ, TU RÊ, MA HA TU RÊ, TU TU RÊ, XOA HA (3 lần)
Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn :
ÔM PRA MA NI ĐA NI XOA HA (3 lần)
Kết Đàn Chân Ngôn:
ÔM VĂC RA CHĂC C’RA HUM, RĂC HUM, VAM HÔC (3 lần)
Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:
ÔM RAM (3 lần)
CHÚ ĐẠI BI
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được mắt trí huệ.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau độ các chúng sanh,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được phương tiện khéo.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau lên thuyền bát nhã.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được qua biển khổ,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau được đạo giới định.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm lên non Niết Bàn.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau về nhà vô vi.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nếu con hướng về nơi non đao,
non đao tức thời liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa, nước sôi,
nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi địa ngục,
địa ngục liền mau tự tiêu diệt,
Nếu con hướng về loài ngạ quỷ.
Ngạ quỷ liền được tự no đủ,
Nếu con hướng về chúng Tu La,
Tu la tâm ác tự điều phục,
Nếu con hướng về các súc sanh,
súc sanh tự được trí huệ lớn.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !
( 7 lần)
*******************
Nam Mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
(3 lần)
THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI
NAM MÔ HẮC RA ĐÁT NA, ĐA RA DẠ DA. NAM MÔ A RỊ DA, BÀ LÔ YẾT ĐẾ, THƯỚC BÁT RA DA,
BỒ ĐỀ TÁT ĐỎA BÀ DA, MA HA TÁT ĐỎA BÀ DA, MA HA CA LÔ NI CA DA. ÁN, TÁT BÀN RA PHẠT DUỆ SỐ ĐÁT NA ĐÁT TỎA.
NAM MÔ TẤT KIẾT LẬT ĐỎA Y MÔNG A RỊ DA, BÀ LÔ KIẾT ĐẾ THẤT PHẬT RA LĂNG ĐÀ BÀ.
NAM MÔ NA RA CẨN TRÌ HÊ RỊ MA HA BÀN ĐA SA MẾ, TÁT BÀ A THA ĐẬU DU BẰNG,
A THỆ DỰNG, TÁT BÀ TÁT ĐA. NA MA BÀ TÁT ĐA ,NA MA BÀ GIÀ, MA PHẠT ĐẠT ĐẬU, ĐÁT ĐIỆT THA.
ÁN A BÀ LÔ HÊ, LÔ CA ĐẾ, CA RA ĐẾ, DI HÊ RỊ, MA HA BỒ ĐỀ TÁT ĐỎA, TÁT BÀ TÁT BÀ, MA RA MA RA, MA HÊ MA HÊ, RỊ ĐÀ DỰNG,
CU LÔ CU LÔ KIẾT MÔNG, ĐỘ LÔ ĐỘ LÔ, PHẠT XÀ DA ĐẾ, MA HA PHẠT XÀ DA ĐẾ, ĐÀ RA ĐÀ RA, ĐỊA RỊ NI, THẤT PHẬT RA DA, DÁ RA DÁ RA.
MẠ MẠ PHẠT MA RA, MỤC ĐẾ LỆ, Y HÊ Y HÊ, THẤT NA THẤT NA. A RA SÂM PHẬT RA XÁ-LỢI, PHẠT SA PHẠT SÂM, PHẬT RA XÁ DA.
HÔ LÔ HÔ LÔ MA RA, HÔ LÔ HÔ LÔ HÊ RỊ, TA RA TA RA, TẤT RỊ TẤT RỊ, TÔ RÔ TÔ RÔ, BỒ ĐỀ DẠ,
BỒ ĐỀ DẠ, BỒ ĐÀ DẠ, BỒ ĐÀ DẠ, DI ĐẾ RỊ DẠ, NA RA CẨN TRÌ ĐỊA RỊ SẮC NI NA,
BA DẠ MA NA, TA BÀ HA.
TẤT ĐÀ DẠ, TA BÀ HA.
MA HA TẤT ĐÀ DẠ, TA BÀ HA.
TẤT ĐÀ DU NGHỆ THẤT BÀN RA DẠ, TA BÀ HA.
NA RA CẨN TRÌ, TA BÀ HA.
MA RA NA RA, TA BÀ HA.
TẤT RA TĂNG A MỤC KHÊ DA, TA BÀ HA.
TA BÀ MA HA, A TẤT ĐÀ DẠ, TA BÀ HA.
GIẢ KIẾT RA A TẤT ĐÀ DẠ, TA BÀ HA.
BA ĐÀ MA KIẾT TẤT ĐÀ DẠ, TA BÀ HA.
NA RA CẨN TRÌ BÀN ĐÀ RA DẠ, TA BÀ HA.
MA BÀ RỊ THẮNG YẾT RA DẠ, TA BÀ HA.
NAM MÔ HẮC RA ĐÁT NA, ĐA RA DẠ DA. NAM MÔ A RỊ DA, BÀ LÔ YẾT ĐẾ, THƯỚC BÀN RA DẠ, TA BÀ HA.
ÁN TẤT ĐIỆN ĐÔ, MẠN ĐA RA, BẠT ĐÀ DẠ, TA BÀ HA. (3 lần)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !
(Đọc chú Đại Bi ít nhất 7 lần, hoặc 21, 49… lần hoặc nhiều hơn tùy tâm)
__________________________________
SÁM HỐI
(Trích kinh Kim Quang Minh, phẩm Diệt Trừ Nghiệp Chướng – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ bày phương thức sám hối)
“…Con xin quy mạng kính lạy chư vị Thế Tôn hiện tại mười phương, những đấng đã chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp nhiệm mầu, bánh xe chánh pháp chói sáng, mưa nước Pháp vĩ Đại, gióng trống Pháp vĩ Đại, thổi loa Pháp vĩ Đại, dựng cờ Pháp vĩ Đại, cầm đuốc Pháp vĩ Đại, vì lợi ích yên vui cho chúng sinh mà thường thực thi pháp thí, dạy dỗ cho những kẻ mê mờ bước tới, làm cho họ được quả báo vĩ đại, thường lạc.
Chư vị Thế Tôn như vậy, con xin đem cả thân miệng ý mà cúi đầu quy mạng kính lạy. Chư vị Thế Tôn như vậy đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết, thấy hết thiện nghiệp, ác nghiệp của chúng sinh.
Từ vô thủy đến giờ, con xuôi theo dòng nước tội ác mà cùng chúng sinh tạo ra nghiệp chướng, bị tham sân si buộc chặt. Khi chưa biết Phật, khi chưa biết Pháp, khi chưa biết Tăng, khi chưa biết thiện – ác, thì con do thân miệng ý mà làm năm tội vô gián: là ác tâm làm chảy máu thân Phật, phỉ báng Phật Pháp, phá Tăng hòa hợp, hại A la hán, hại cha hại mẹ.
Con do thân ba ( sát sinh, trộm cắp, tà dâm ), miệng bốn ( nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác), ý ba ( tham, sân, si) mà làm mười ác nghiệp, bằng cách tự làm, bảo người làm, thấy người làm mà mừng theo.
Đối với người hiền, con phỉ báng ngang ngược, dụng cụ cân lường thì dối trá, cho tà là chánh, đem ẩm thực phẩm xấu mà cho người; đối với cha mẹ nhiều đời ở trong sáu đường thì con tàn hại; đối với tài vật của Tháp, của Tăng bốn phương, của Tăng hiện diện, con trộm cướp, tự do sử dụng; đối với giới pháp và giáo pháp của đức Thế Tôn, con không thích tuân thủ phụng hành, sư trưởng huấn dụ cũng không thuận theo, thấy ai đi theo cỗ xe Thanh Văn, cỗ xe Độc Giác, cỗ xe Đại Thừa, thì con nhục mạ, quấy phá.
Thấy ai hơn mình, con liền ganh ghét, pháp thí, tài thí con tiếc lẫn cả, con để vô minh ngăn che, tà kiến mê hoặc, con không tu nhân lành mà lại tăng thêm nhân ác. Con phỉ báng đến cả chư vị Thế Tôn, pháp thì con nói là phi pháp, phi pháp thì con nói là pháp .v.v…
Bao nhiêu tội lỗi như vậy, chư vị Thế Tôn đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết, thấy hết, nên ngày nay con xin quy mạng kính lạy. Đối trước chư vị Thế Tôn, con không dám che giấu.
Tội chưa làm thì con không dám làm, tội đã làm thì con xin sám hối. Những nghiệp chướng đáng sa vào sáu đường tám nạn mà con đã làm, những nghiệp chướng mà hiện con đang làm, con nguyện được tiêu diệt cả. Những báo chướng của những nghiệp chướng ấy, con nguyện vị lai khỏi phải lãnh chịu.
Tựa như các vị Đại Bồ Tát quá khứ tu hành Bồ Đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa.
Tựa như các vị Đại Bồ Tát vị lai tu hành Bồ Đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều sám hối cả, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa.
Tựa như các vị Đại Bồ Tát hiện tại tu hành Bồ Đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa…”
(chân thành quỳ lạy sám hối)
PHÁT NGUYỆN GIỮ GIỚI HẠNH THANH TỊNH
” Con nguyện từ nay đến vô lượng kiếp sau, dù sinh về cảnh giới nào đều dốc lòng đem thân- khẩu- ý về nương nơi giới luật của Phật dạy, từ giới cư sĩ cho đến giới Bồ Tát, tâm tâm niệm niệm nối nhau quyết không chiều theo tập khí xấu ác, phiền não tham, sân , si, mạn, nghi, tà kiến… chỉ thuần khao khát sống trong giới hạnh thanh tịnh của Phật, như người sắp chết khát mong đến được dòng suối mát, như kẻ sắp chết rét khao khát ở bên bếp lửa ấm áp.
Nguyện cho mọi thân – khẩu – ý con luôn thanh tịnh trong giới hạnh của Phật một cách tự nhiên, thuần thục như hơi thở, kiên định không gì ngăn trở được, không gì phá hoại được.
Nguyện cho hễ tâm con móng khởi bất cứ niệm bất thiện nào, miệng định nói lời bất thiện, thân định làm điều bất thiện, trái với giới hạnh của Phật dạy, liền đó toàn thân con đều đau nhức khổ sở, cho đến khi nhổ bỏ được những ý niệm bất thiện ấy, con mới được an lành trở lại.
Nguyện kiếp kiếp nối nhau như thế cho đến khi thành Phật, con luôn viên mãn được Trì Giới Ba La Mật, niệm niệm nhiếp trong giới hạnh của Phật mà không thấy có người trì giới, không thấy giới, vì tất cả hư huyễn, bất khả đắc vậy.”
Bổ Khuyết Chân Ngôn :
ÔM HU RU HU RU GIA GIA MU KHÊ XOA HA (7 lần)
TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát Vô thượng tâm.
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại-chúng, nhất thiết vô ngại.
Nam Mô A Di Đà Phật🙏🙏🙏
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏🙏🙏
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát🙏🙏🙏
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát🙏🙏🙏
Được gắn thẻ , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *