Quán Thế Âm Bồ Tát

Phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn” – Bạch hỏi sở nhơn

Quán Thế Âm Bồ Tát cầm dương liễu
📒 KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 📒
📗 PHẨM “QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN” 📗
📖 BẠCH HỎI SỞ NHƠN
🔹️ Lúc bấy giờ, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hương Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhơn duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?”
📖 THOÁT TÁM ĐIỀU NẠN
🔹️ Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tăm kia đều đặng giải thoát”.
🔹️ Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì do sức oai thần của Bồ Tát này vậy.
🔹️ Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ cạn.
🔹️ Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm các thứ châu báu như: vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu nên vào trong biển lớn.
🔹️ Giả sử gió bão thổi ghe thuyền của kẻ kia trôi tấp nơi nước quỷ La sát, trong đó nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn quỷ La sát, do nhơn duyên đó mà tên là Quán Thế Âm.
🔹️ Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của người kia cầm liền gãy từng khúc mà đặng thoát khỏi.
🔹️ Nếu quỷ Dạ xoa cũng La sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người, nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người huống lại làm hại đặng.
🔹️ Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thảy đều đứt rã, liền đặng thoát khỏi.
🔹️ Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dắt đoàn người buôn đem theo nhiều của báu, đi ngang qua đường hiểm trở. Trong đó có một người xướng rằng: “Các thiện nam tử, chớ có sợ sệt ! Các ông phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đó hay đem Pháp vô úy thí cho chúng sanh, nếu các ông xưng danh hiệu Ngài thời sẽ đặng thoát khỏi oán tặc nầy”.
🔹️ Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng xưng rằng: “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát!”, vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi.
🔹️ Vô Tận Ý ! Quán Thế Âm đại Bồ Tát có sức oai thần rộng lớn như thế.
🔹️ Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dâm, ý dục.
🔹️ Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng giận hờn.
🔹️ Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si.
🔹️ Vô Tận Ý ! Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức oai thần rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ đến Ngài.
📖 TOẠI HAI ĐIỀU CẦU.
🔸️ Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cội phước đức, mọi người đều kính mến.
🔸️ Vô Tận Ý ! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần như thế.
📖 SO SÁNH CÔNG ĐỨC LỄ NIỆM.
📚 Nếu có chúng sanh nào cung kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.
📚 Vô Tận Ý ! Nếu có người thọ trì danh tự của sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của người Thiện nam, người Thiện nữ đó có nhiều chăng?”.
📚 Vô Tận Ý thưa: “Bạch Thế Tôn! Rất nhiều”.
📚 Phật dạy: “Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phước đức của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận.
📚 Vô Tận Ý ! Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đặng vô lợi vô biên phước đức lợi ích như thế”.
📖 MƯỜI CHÍN LOẠI THUYẾT PHÁP.
🔸️ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn ! Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào? Vì chúng sanh nói pháp như thế nào? Sức phương tiện của Ngài như thế nào?”
🔸️ Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nam tử ! Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật vì đó mà nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Duyên Giác đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Duyên Giác vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đang dùng thân Thanh Văn đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Thanh Văn vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Phạm Vương đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Phạm Vương vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Đế Thích đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Đế Thích vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Tự Tại Thiên đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tự Tại Thiên vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Tỳ sa môn đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tỳ sa môn vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Tiểu Vương đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tiểu Vương vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Trưởng Giả đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Trưởng Giả vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Cư sĩ đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Cư sĩ vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Tể Quan đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tể Quan vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Bà la môn đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Bà la môn vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà la môn đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân đồng nam, đồng nữ vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Nhơn cùng Phi nhơn đặng độ thoát, Bồ Tát liền đều hiện ra vì đó nói pháp.
🔸️ Nơi đáng dùng thân thần Chấp Kim Cang đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân thần Chấp Kim Cang vì đó nói pháp.
🔸️ Vô Tận Ý ! Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh như thế, vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát.
🔸️ Quán Thế Âm đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban cho sự vô úy, cho nên cõi Ta Bà này đều gọi Ngài là vị “Thí Vô Úy”.
📖 CÚNG DƯỜNG.
📚 Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con nay xin cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát”.
📚 Ngài liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ, đem cúng dường cho ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mà nói rằng: “Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí nầy”.
📚 Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi.
📚 Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: “Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc nầy”.
📚 Bấy giờ, Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: “Ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát nầy và hàng Tứ chúng cùng Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na già, Ma hầu la già, nhơn và phi nhơn v.v… mà nhận chuỗi ngọc đó”.
📚 Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng Tứ chúng và Trời, Rồng, nhơn, phi nhơn v.v… mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần: một phần dâng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng vào tháp của Phật Đa Bửu.
📚 Vô Tận Ý ! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà.
📖 TỔNG KẾT NGHE KINH ĐẶNG CÔNG ĐỨC LỚN
🔸️ Bấy giờ, ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Đạo Nghiệp Tự Tại, Phổ Môn Thị Hiện Sức Thần Thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít”.
🔸️ Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn nầy, trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm Vô đẳng đẳng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
🙏Nam Mô A Di Đà Phật.
🙏Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
🙏Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
🙏Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
🚶ĐI🧍ĐỨNG🧎NẰM🧘NGỒI – Xin thường niệm 🙏NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏
🧡 HOAN HỶ CHIA SẺ – VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC BỐ THÍ PHÁP CHO CHÚNG SANH 🧡
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *