Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Lời khai thị vàng ngọc của các vị Tổ

LỜI DẠY VÀNG NGỌC CỦA CÁC VỊ TỔ:
Những lời khuyên vàng ngọc của các vị tổ truyền lại cho người đời sau.
 1. NGÀI ẤN QUANG ĐẠI SƯ dạy: Người tu hành mà không nguyện vãng sanh, thì dù cho tu hành có giỏi cho mấy thì thời nay cũng không thể thoát ly sanh tử luân hồi.
 2. NGÀI TĨNH AM ĐẠI SƯ dạy: Người lo tu hạnh làm phước, dù cho phước báu lớn tới đâu thì việc thoát ly sanh tử cũng không thể thực hiện. Ngài nói: Việc thiện càng lớn, sanh tử càng nặng, khi chết một niệm luyến ái nổi lên nhất định bị vạn kiếp trầm luân.
 3. NGÀI THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ dạy: Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì vạn người tu vạn người vãng sanh, gọi là muôn người tu muôn người chứng. Ngài nói, dù niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng nếu tổ chức Hộ Niệm cẩn thận thì người nào cũng được vãng sanh.
 4. NGÀI TRUNG PHONG THIỀN SƯ dạy: Người niệm Phật mà không cầu vãng sanh, thì dù công phu có cao cho mấy cũng chỉ là hư vọng, vì đã làm sai lời Phật dạy.
 5. NGÀI LIÊN TRÌ ĐẠI SƯ dạy: Ba tạng kinh, mười hai phần giáo ai muốn nghiên cứu cho ngộ đạo thì cứ việc nghiên cứu, tám vạn bốn ngàn pháp môn ai muốn tu trì thì cứ việc tu trì, riêng Ngài chỉ niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ.
 6. NGÀI QUÁN ĐẢNH ĐẠI SƯ dạy: Thời Mạt pháp này tất cả kinh sám không còn có khả năng cứu độ nổi chúng sanh, chỉ còn câu Phật hiệu A Di Đà Phật mới làm nổi.
 7. NGÀI LÝ BỈNH NAM dạy: Người thời này mà không chịu niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì nếu không phải ngu si cũng là cuồng vọng!
 8. HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG nói: Thời này người nào không chịu niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, nếu không phải là kẻ ngu si thì cũng là người cuồng vọng! Nhưng xét cho cùng, cuồng vọng cũng là ngu si…
Vì thiếu trí huệ mới nghi lời Phật. Vì ngạo mạn mới làm ngược lời Phật. Người không theo pháp Phật làm sao xứng danh là Phật tử? Nếu không muốn một đời này thành đạo thì muốn nói sao nói, muốn làm sao làm, muốn đọa lạc nơi nào mà chẳng được! Trong những đạo tràng của Ngài, ngoài việc niệm Phật cầu vãng sanh, Ngài không cho phép những hình thức tu hành đa tạp. Trong những năm qua, rất nhiều người niệm Phật vãng sanh ở khắp nơi, truy cho cùng đều tu theo lời pháp của Ngài.
Tất cả Tổ Sư đều dạy chúng sanh trong thời Mạt pháp này hãy niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc để vãng sanh một đời thành đạo. Chúng ta nên thành tâm nghe theo lời chư Tổ Sư dạy để tu hành là an ổn nhất.
Thực ra, không phải chỉ có chư Tổ Sư dạy, mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy rất nhiều trong kinh điển.
•• Kinh A Di Đà, bốn lần Phật dạy rằng, phải phát tâm nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào nghe Ngài thuyết về cõi Tây Phương mà tin tưởng, phát nguyện vãng sanh, rồi chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật niệm từ một ngày đến bảy ngày chuyên lòng nhất tâm thì khi lâm chung A Di Đà Phật và chư Thánh Chúng sẽ hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc quốc.
Phật dạy rõ ràng, tại sao người đệ tử Phật không tin theo? Phật không bao giờ vọng ngữ, tại sao người học Phật lại nghi ngờ lời Phật dạy?
•• Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói không biết bao nhiêu lần, Phật dạy chúng sanh phải một lòng niệm câu Phật hiệu cầu vãng sanh. Nếu người nào tin tưởng, phát nguyện vãng sanh, và chuyên nhất niệm câu Phật hiệu thì dẫu mười niệm (trước phút lâm chung) mà không được vãng sanh thì A Di Đà Phật thề không thành Phật. Tại sao ta không y giáo phụng hành để vãng sanh thành Phật, mà lại chạy theo người thế tục nói?
•• Kinh Đại Tập Phật dạy, thời Mạt pháp này (dù cho) vạn ức người tu hành, khó tìm thấy một người chứng đắc (nghĩa là khó vượt sanh tử luân hồi). Nhưng Phật lại nói, chỉ có người nào trì giữ pháp niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì được thoát luân hồi.
•• Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã chứng đắc Pháp Thân, người thầy căn bản là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy niệm Phật. Thiện Hữu Tri Thức mà Ngài đi tham phỏng, thì vị đầu tiên là Ngài Đức Vân dạy niệm Phật, vị cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát dạy mười đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương Cực Lạc (nghĩa là cũng niệm Phật cầu vãng sanh). Bậc Bồ Tát Minh Tâm Kiến Tánh mà còn phải niệm Phật, tại sao chúng ta không niệm Phật?

1 bình luận trong “Lời khai thị vàng ngọc của các vị Tổ

 1. NAM Mô A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG
  Lời nói cuối đời của ÂN SƯ TỊNH KHÔNG
  “Đời người có học nhiều hơn đi nữa, cuối cùng cũng phải niệm Phật, điều gì cũng là giả, chỉ có niệm Phật là thật, thứ gì cũng không thể mang theo, chỉ có niệm Phật thành Phật !”. Lời nói cuối đời của ÂN SƯ TỊNH KHÔNG !
  LÝ THUYẾT NHIỀU LÂM CHUNG KHÔNG DÙNG ĐƯỢC
  NGUYỆN CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH LÚC NÀO CŨNG NIỆM PHẬT NHỚ PHẬT VÃNH SANH THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC, THÀNH TỰU SINH MỆNH VĨNH HẰNG, VĨNH BẤT THỐI CHUYỂN!
  Chuyển Tất Cả Ý Niệm Thành Câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật niệm đến cùng!
  Những lời khuyên vàng ngọc của các vị tổ truyền lại cho người đời sau

  NGÀI ẤN QUANG ĐẠI SƯ dạy: Người tu hành mà không nguyện vãng sanh, thì dù cho tu hành có giỏi cho mấy thì thời nay cũng không thể thoát ly sanh tử luân hồi.
  NGÀI TĨNH AM ĐẠI SƯ dạy: Người lo tu hạnh làm phước, dù cho phước báu lớn tới đâu thì việc thoát ly sanh tử cũng không thể thực hiện. Ngài nói: Việc thiện càng lớn, sanh tử càng nặng, khi chết một niệm luyến ái nổi lên nhất định bị vạn kiếp trầm luân.
  NGÀI THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ dạy: Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì vạn người tu vạn người vãng sanh, gọi là muôn người tu muôn người chứng. Ngài nói, dù niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng nếu tổ chức Hộ Niệm cẩn thận thì người nào cũng được vãng sanh.
  NGÀI TRUNG PHONG THIỀN SƯ dạy: Người niệm Phật mà không cầu vãng sanh, thì dù công phu có cao cho mấy cũng chỉ là hư vọng, vì đã làm sai lời Phật dạy.
  NGÀI LIÊN TRÌ ĐẠI SƯ dạy: Ba tạng kinh, mười hai phần giáo ai muốn nghiên cứu cho ngộ đạo thì cứ việc nghiên cứu, tám vạn bốn ngàn pháp môn ai muốn tu trì thì cứ việc tu trì, riêng Ngài chỉ niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ.
  NGÀI QUÁN ĐẢNH ĐẠI SƯ dạy: Thời Mạt pháp này tất cả kinh sám không còn có khả năng cứu độ nổi chúng sanh, chỉ còn câu Phật hiệu A Di Đà Phật mới làm nổi.
  NGÀI LÝ BỈNH NAM dạy: Người thời này mà không chịu niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì nếu không phải ngu si cũng là cuồng vọng!
  HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG nói: Thời này người nào không chịu niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, nếu không phải là kẻ ngu si thì cũng là người cuồng vọng! Nhưng xét cho cùng, cuồng vọng cũng là ngu si…
  Vì thiếu trí huệ mới nghi lời Phật. Vì ngạo mạn mới làm ngược lời Phật. Người không theo pháp Phật làm sao xứng danh là Phật tử? Nếu không muốn một đời này thành đạo thì muốn nói sao nói, muốn làm sao làm, muốn đọa lạc nơi nào mà chẳng được! Trong những đạo tràng của Ngài, ngoài việc niệm Phật cầu vãng sanh, Ngài không cho phép những hình thức tu hành đa tạp. Trong những năm qua, rất nhiều người niệm Phật vãng sanh ở khắp nơi, truy cho cùng đều tu theo lời pháp của Ngài.
  Tất cả Tổ Sư đều dạy chúng sanh trong thời Mạt pháp này hãy niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc để vãng sanh một đời thành đạo. Chúng ta nên thành tâm nghe theo lời chư Tổ Sư dạy để tu hành là an ổn nhất.
  Thực ra, không phải chỉ có chư Tổ Sư dạy, mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy rất nhiều trong kinh điển.
  •• Kinh A Di Đà, bốn lần Phật dạy rằng, phải phát tâm nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào nghe Ngài thuyết về cõi Tây Phương mà tin tưởng, phát nguyện vãng sanh, rồi chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật niệm từ một ngày đến bảy ngày chuyên lòng nhất tâm thì khi lâm chung A Di Đà Phật và chư Thánh Chúng sẽ hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc quốc.
  Phật dạy rõ ràng, tại sao người đệ tử Phật không tin theo? Phật không bao giờ vọng ngữ, tại sao người học Phật lại nghi ngờ lời Phật dạy?
  •• Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói không biết bao nhiêu lần, Phật dạy chúng sanh phải một lòng niệm câu Phật hiệu cầu vãng sanh. Nếu người nào tin tưởng, phát nguyện vãng sanh, và chuyên nhất niệm câu Phật hiệu thì dẫu mười niệm (trước phút lâm chung) mà không được vãng sanh thì A Di Đà Phật thề không thành Phật. Tại sao ta không y giáo phụng hành để vãng sanh thành Phật, mà lại chạy theo người thế tục nói?
  •• Kinh Đại Tập Phật dạy, thời Mạt pháp này (dù cho) vạn ức người tu hành, khó tìm thấy một người chứng đắc (nghĩa là khó vượt sanh tử luân hồi). Nhưng Phật lại nói, chỉ có người nào trì giữ pháp niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì được thoát luân hồi.
  •• Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã chứng đắc Pháp Thân, người thầy căn bản là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy niệm Phật. Thiện Hữu Tri Thức mà Ngài đi tham phỏng, thì vị đầu tiên là Ngài Đức Vân dạy niệm Phật, vị cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát dạy mười đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương Cực Lạc (nghĩa là cũng niệm Phật cầu vãng sanh). Bậc Bồ Tát Minh Tâm Kiến Tánh mà còn phải niệm Phật, tại sao chúng ta không niệm Phật?
  Sanh tử việc lớn, mạng người vô thường, phải tinh tấn niệm Phật để cầu được vãng sanh Tịnh Độ. CHUYỂN TẤT CẢ Ý NIỆM THÀNH CÂU PHẬT HIỆU NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *