Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ngủ gặp ác mộng là do nguyên nhân gì?

[Media] Bồ Tát Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa 1998 (28 tập) - HT Tịnh Không
Xin mời xem kinh văn:
Đây đều là cha mẹ, con cái, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ, còn đang đọa lạc trong ác đạo, chưa được thoát ra, lại không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới nói với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước để họ tạo phương tiện hòng thoát khỏi ác đạo.
Trong lúc ngủ mộng cảnh thường thường xuất hiện, nhìn thấy một số quỷ thần, đặc biệt là nhìn thấy người nhà thân quyến đã mất, hoặc mộng thấy những quỷ thần chẳng quen biết, nhìn thấy hình dáng của họ rất đáng thương: “buồn, khóc, sầu, than, hãi hùng, sợ sệt” trông thấy những hình tướng này. Người chẳng học Phật nhìn thấy cảnh giới hãi hùng, sợ sệt nhiều. Sau khi chúng ta học Phật, cảnh giới hãi hùng sợ sệt trong mộng dần ít đi, những thứ này thuộc về ác mộng, mộng có cảnh tượng khủng khiếp, dễ sợ ít đi, nhưng mộng thấy một số quỷ thần buồn, khóc, sầu, than nhiều, thường thường gặp cảnh giới này khởi lên. Gặp những chuyện này là do nguyên nhân gì?
Đức Phật trong Kinh nói với chúng ta: “ đây đều là cha mẹ, con cái, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc, từ một đời, mười đời, trăm đời, hay ngàn đời trong quá khứ, còn đang đọa lạc trong ác đạo, chưa được thoát ra, lại không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới nói với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước để họ tạo phương tiện hòng thoát khỏi ác đạo” Phải ghi nhớ họ đến cầu xin bạn giúp đỡ. Nếu bạn chẳng học Phật thì họ chẳng đến cầu bạn, tại sao ? Vì bạn chẳng có khả năng giúp đỡ họ. Hiện nay bạn học Phật, họ biết bạn có khả năng giúp đỡ họ nên họ tới xin bạn. Do đó phàm mộng thấy những cảnh giới này, chúng ta nên niệm Phật hồi hướng cho họ, niệm Kinh hồi hướng cho họ. Bạn niệm Kinh Địa Tạng cũng rất tốt, niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát cũng rất tốt. Niệm Kinh Vô Lượng Thọ, niệm Kinh A Di Đà, niệm danh hiệu A Di Đà Phật cũng rất tốt, đây là pháp môn của chính chúng ta, sức mạnh của pháp môn chính thù thắng phi thường. Tại sao vậy? Mỗi ngày tụng, mỗi ngày niệm, chúng ta đặc biệt hồi hướng cho họ. Họ đến xin giúp đỡ, cầu cứu. Thế nên chúng ta phải ghi nhớ đoạn kinh văn này, đây đều là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đời quá khứ có nhân duyên đến nhờ chúng ta giúp đỡ.
~ Trích: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Ký Phẩm Thứ 6
HT. Tịnh Không
A DI ĐÀ PHẬT
Hoan nghênh chia sẻ 🙏🏻.
——————
Nguyện đêm công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát lòng bồ đề.
Hết một báo thân này.
Đồng sanh Cực Lạc quốc.
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *