Quá khứ không cần thiết nhớ nhung - cô Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Lời dạy của đức phật

Chúng ta tu học pháp môn niệm Phật Tịnh Độ như thế nào?

1. Một lòng một dạ tu Tịnh Độ, hoàn toàn nương nhờ A Di Đà Phật, mặc kệ sóng to và gió lớn, sừng sững bất động về quê nhà (Cực Lạc). 2. Thành thật niệm câu A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, Di Đà niệm niệm niệm Di Đà, niệm đến khi tâm thanh…

Xem chi tiết

Các hạnh Vãng Sinh niệm Phật đệ nhất
Tịnh Độ

Chỉ biết niệm một câu Phật

Tôi học pháp môn Tịnh Độ, những pháp môn khác tôi đều không biết, chỉ biết niệm một câu Phật, câu Phật này niệm cũng không giỏi, có thể vẫn không có được sự tinh tấn như rất nhiều các vị lão Bồ Tát ngồi ở đây, nhưng cá nhân tôi rất hài lòng đối với pháp môn này, đối với câu…

Xem chi tiết

Phổ Hiền Bồ tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ngày nay chúng ta may mắn gặp được pháp môn niệm Phật, pháp môn niệm Phật là “đới nghiệp Vãng Sanh”

Nếu thật sự tu, y theo Kinh văn mà tiến bộ từng ngày, nâng cao từng ngày thì thật là vượt qua Phổ Hiền [Hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn (Hạnh hơn hạnh Phổ Hiền lên bờ giác)]. Phật không nói một câu giả nào, không nói một câu dối nào, từng câu từng chữ Phật dạy chúng ta đều là…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bình thường phải xem nhẹ mọi việc

Quan trọng nhất, không gì vượt qua pháp môn niệm Phật. Niệm Phật thật sự có được thọ dụng, niệm Phật được Phật lực gia trì. Chúng ta sinh ra trong thời đại này, không nương nhờ Phật lực, dựa vào chính mình chắc chắn không thể thành tựu; muốn thành tựu thì nhất định phải được Phật lực gia trì. Sự…

Xem chi tiết

Ăn chay là chuyện khó làm
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Sao con không phát tâm ăn chay? con thử nghĩ xem: thịt trên thân con mà cắt ra ăn thì có ăn được hay chăng?

Pháp môn Niệm Phật giống như Như Ý bảo châu, có thể tùy ý con người mà mưa hết thảy báu. Chỉ cần khẩn thiết chí thành niệm Phật, sẽ tự nhiên tội nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, siêu độ tiên vong (người đời trước đã khuất bóng) đều được vãng sanh Tây Phương, sao chẳng thể nói là “nương…

Xem chi tiết

Niệm Phật là một kỹ xảo tu hành vì không niệm Phật liền khởi vọng tưởng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thời gian mình niệm Phật nhất định nhiều hơn thời gian mình vọng tưởng, điều này rất quan trọng

Pháp môn niệm Phật có rất nhiều, quy nạp lại thành bốn loại: Là trì danh, quán tưởng, quán tượng và thật tướng. Trì danh nghĩa là chấp trì danh hiệu, dùng một câu danh hiệu A Di Đà Phật, thay thế cho vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp, bởi vì chúng ta không…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật - Pháp Môn Niệm Phật Thù Thắng
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Pháp Môn Niệm Phật Thù Thắng

Như Lai xuất thế, thuyết pháp độ sanh, vốn muốn cho hết thảy chúng sanh ngay đây được liễu sanh thoát tử, tự chứng vô thượng giác đạo mà thôi. Nhưng do căn cơ không bình đẳng, chẳng thể rốt ráo diễn giảng thông suốt bản hoài của Phật, chỉ đành tùy thuận cơ nghi, khéo dẫn dụ dần dần. Với kẻ…

Xem chi tiết

Chỉ Phật mới hiểu Phật
Tịnh Độ

Sự mầu nhiệm của niệm Phật

Người niệm Phật khi đạt tới bất niệm tự niệm sâu, vọng niệm ít khởi, thỉnh thoảng vẫn có khởi nhưng vừa khởi lên liền tự dứt, đây là điều vi diệu độc đáo nhất của Pháp môn niệm Phật. Người xưa nói: Một niệm lành niệm mãi trong tâm, tâm sẽ trọn lành. Kinh nói: niệm Phật một câu phước đức…

Xem chi tiết

Vì sao có người bị ung thư, niệm phật liền hết bệnh? - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chỉ duy nhất người niệm A Di Đà Phật mới được tất cả chư Phật gia hộ

Đức Phật bảo chúng ta nhất tâm trì danh sẽ Quyết Định Vãng Sanh, nghe điều tốt đẹp này người ấy bèn phát nguyện cầu sanh, đó là hạng Thiện căn sâu dày, chúng ta thường nói là bậc Thượng căn lợi trí. Vì sao ? từ địa vị phàm phu tu thành Phật quả Phải mất ba đại a-tăng-tỳ kiếp, bình…

Xem chi tiết

Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát Quang Mục cứu mẹ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật dùng pháp môn Niệm Phật để dạy cô Bà La Môn

Lần trước giảng tới đoạn đức Phật dạy cô Bà La Môn dùng pháp môn Niệm Phật sẽ biết được mẹ mình sau khi chết thần hồn thác sanh vào cõi nào. Chúng ta biết Phật pháp Ðại Thừa, Tiểu Thừa, pháp môn vô lượng vô biên, môn nào cũng có thể thành Vô Thượng Ðạo. Tại sao Phật chẳng dạy cô…

Xem chi tiết

Sư Ông Vạn Đức dạy về Pháp môn Niệm Phật
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Sư Ông Vạn Đức dạy về Pháp môn Niệm Phật

“Hồi xưa, tôi chuyên nắm giữ nơi pháp môn Niệm Phật là do có tâm ưa thích. Tâm ưa thích này, nghiệm lại là tập quán quen thuộc của mình nhiều đời nhiều kiếp chớ không phải mới đây. Kế đến, tôi nhận thấy pháp tu này chắc chắn, từ chỗ ứng dụng tu đến lúc được kết quả đều có mực…

Xem chi tiết