Tịnh Độ

A Di Đà Phật – Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương – Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là vua trong các pháp

Phật A Di Đà
✨✨ Này Xá lợi phất! Nếu có chúng sanh nghe nói đến Đức Phật A Di Đà, vui mừng hớn hở chí tâm xưng niệm, tin sâu không giải đãi, sẽ được công đức bất khả tư nghị. Hiện đời được niềm vui không gì sánh bằng; hoặc chuyển nghèo cùng thành giàu sang, hoặc thoát được các khổ bệnh hoạn do nghiệp báo đời trước bức bách, hoặc chuyển đoản mệnh thành trường thọ, hoặc hóa giải được oan gia, được con cháu đông vui, thân tâm an lạc, đầy đủ như ý, các công đức này không thể kể hết được.
Nên biết, một câu Nam mô A Di Đà Phật là vua trong các Đức Phật, vua trong các pháp, vua trong các thần chú, vua trong mọi công đức.
Chuyên niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật, tức là trì hết, niệm hết tất cả chư Phật, chư Bồ tát, các kinh chú, các hạnh môn.
Sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật nhiếp trọn tám vạn bốn nghìn pháp môn, cũng có nghĩa là “bao gồm tám giáo, nhiếp trọn năm tông”, hiện đời thân tâm an lạc, khi lâm chung được vãng sanh Tịnh độ.
✨Kinh Đại bi ghi:
Một phen xưng danh hiệu Phật, nếu dùng thiện căn này nhập vào cõi Niết bàn thì không thể cùng tận.
✨Trong Quán kinh ghi:
Khi tâm nhớ đến Phật, thì tâm ấy tức là ba mươi hai đại nhân tướng và tám mươi tùy hình hảo.
✨Trong kinh Kim Cang ghi:
Nếu có người dùng bảy báu trong bốn châu thiên hạ đem cúng dường chư Phật và các bậc Bồ tát, Duyên giác, Thanh văn thì được phước rất nhiều; nhưng không bằng người khuyên người khác niệm Phật một tiếng, thì phước của người này thù thắng hơn người kia.
✨Trong kinh Niết bàn ghi:
Đức Phật bảo Đại vương:
Giả sử mở kho lớn bố thí cho tất cả chúng sanh trong một tháng, nhưng công đức cũng không bằng có người xưng niệm một câu danh hiệu Phật, công đức của người trước không thể sánh bằng.
✨Kinh Tăng nhất A hàm ghi:
Nếu có người đem tứ sự cúng dường cho tất cả chúng sanh trong cõi Diêm phù đề, so với người xưng danh hiệu Phật bằng khoảng thời gian vắt sữa bò, thì công đức của người này vượt hơn người trước không thể nghĩ bàn.
A Di Đà Phật 🙏
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *