Quán Thế Âm Bồ Tát

Sử dụng tròn đầy bản tâm của bạn

Sử dụng tròn đầy bản tâm của bạn - Quán Thế Âm Bồ Tát
Khi có việc xảy ra trong gia đình các bạn, các bạn, con cái, cha mẹ và ngay cả những sinh vật bên trong thân của các bạn, tất cả nên trở thành một qua bản thể của các bạn. Nếu tất cả trở thành một tâm, những tia năng lượng phóng ra và giúp chăm sóc tâm của mọi người. Một cách để giải thích nó, một khi tất cả những tâm ấy trở thành một qua bản thể, thì như thể tất cả họ bị hút chặt đến bản thể. Khi bản thể bị hút chặt này bùng vỡ từ lãnh vực phi vật chất đến lãnh vực vật chất, nó mang hình tướng của năng lượng vật chất có thể vận hành và ảnh hưởng trong lãnh vực này. Đôi khi, có những vấn đề gay go đến nỗi ngay cả làm việc qua bản thể, một hay hai người đơn độc không thể chăm sóc chúng. Vào những lúc ấy, tất cả phải giao phó hoàn cảnh đến bản thể của họ; rồi những vấn đề đó có thể được giải quyết.
Nếu hoàn cảnh cần đến Bồ tát của Lòng Từ Bi, năng lượng này trở thành Bồ tát Quán Âm. Nếu cần Bồ tát của Sự Thị Uy, nó sẽ trở thành Bồ tát Địa Tạng. Khi người ta cần thần Thất Tinh, Long thần, hay Địa thần, bản thể của chúng ta hiển thị như thế. Bản thể của các bạn tự do, biểu hiện trong bất cứ hình tướng và cách thức nào là cần thiết. Tất cả năng lượng đó không có hình dạng hay “độ dài sóng” như nhau. Tùy theo sự cần thiết, nó thay đổi và chia chẻ khác nhau vô tận, và vận hành hài hòa trong những tình huống.
Để sử dụng tròn đầy bản tâm của các bạn như thế, các bạn phải nhận ra hương giới, định và huệ. Các bạn phải nhận ra tâm thái mà chúng ta gọi là “hương thơm” của con người có thể giúp chúng sanh thoát khỏi dính mắc và vô minh. Bên trên điều này là cấp độ nơi các bạn có thể biểu hiện khi cần, tự do tới lui trong quá khứ, hiện tại, và vị lai khi công việc đòi hỏi, biểu hiện như bất cứ gì. Chỉ khi đạt được đến trạng thái này của Như Lai, các bạn có thể nắm bắt tia sáng mặt trời, cũng như những vấn đề của những vì sao khác, những hố đen và vũ trụ.
– Trích: Chạm Mặt Đất
Tác giả: Thiền sư ni Daehaeng
Người dịch: Hạnh Huệ
NXB Hồng Đức – 2018
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *