Quán Thế Âm Bồ Tát

4 pháp chuyển tâm

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(Sự quán niệm về Đức Quán Thế Âm Tứ Thủ)
Một người tu tập cần chuyển hóa khổ đau chính mình bằng động lực của Bồ Đề Tâm vì mục đích lợi lạc chúng sanh. Không riêng mật pháp mà tất cả con đường tu đều phải nên thực hành như vậy.
4 TÂM VÔ LƯỢNG
*TÂM TỪ . Phải phát một động cơ yêu thương tất cả chúng sanh . Không phân biệt ngã chấp ta và người. Giàu có sang hèn quý tiện thấp cao xấu đẹp. Có từ tâm sẽ phát sanh bình đẳng.
*TÂM BI. Phải xuất phát động cơ là thấy chúng sanh vui trong ái dục khổ đau sanh tử luân hồi mà phát lòng thương cảm và dùng hết phương tiện cứu khổ ban vui đem giáo pháp và phương tiện mà giúp chúng sanh thoát hiểm nạn . Có thể dùng giáo pháp. Tiền tài vật chất đôi khi cũng là 1 lời nói cũng đầy lòng thương xót mà ban sư vô úy.
*TÂM HỶ. Phải hoan hỷ cho tất cả những việc thiện lành của chúng sanh du bé nhỏ. Và hoan hỷ tha thứ cho những việc làm sai trái của chúng sanh dù việc ấy rất to lớn. Phát triển 1 tâm niệm hỷ lạc nội tâm để dẹp trừ ngã chấp sân hận.
*TÂM XÃ. Phải học được hạnh buông xã vô ngã vị tha . Biết buông xuống cảnh duyên giữ tâm cho chân chánh. Ai nói gì nói tâm phải vững tin chánh pháp con đường mình đã đi. Và biết buông bỏ phiền não sân hận ngã chấp để tiến lên đường giải thoát .
Chúc tất cả thật an lành trong chánh pháp.
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *