Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trong lúc làm Phật sự nếu thật sự đạt được “chuyển phàm thành thánh”, thì vong linh chắc chắn thoát ly ác đạo

Nếu không thực sự làm bạn sẽ không nhận được lợi ích nào từ Phật pháp
📿 Hôm nay chúng ta làm Phật sự, làm theo nghi thức một biến, nếu cảnh giới của chúng ta không chuyển đổi, thì hiệu quả siêu độ rất mong manh. Vong linh tại địa ngục vẫn ở địa ngục; tại ngạ quỉ vẫn là ngạ quỉ.
Khi làm Phật sự, nếu quan niệm người siêu độ chuyển đổi, “chuyển ác thành thiện”, “chuyển mê thành ngộ”, người được siêu độ sẽ hưởng được lợi ích; trong lúc làm Phật sự nếu thật sự đạt được “chuyển phàm thành thánh”, thì vong linh chắc chắn thoát ly ác đạo.
Cho nên nhận làm siêu độ cho người khác không phải chuyện dễ. Tín đồ mang tiền đến và cung kính thỉnh quí vị giúp siêu độ cho thân nhân họ, quí vị độ không được, mà tiền đã nhận, đó là phiền phức lớn đấy! Tôi cả đời không dám làm chuyện này, vì tôi hiểu cái lý và sự thật bên trong. Do đó, làm Phật sự không nên thu nhận tiền bạc, phải chân thành tận tâm tận lực mà làm, các vong linh sẽ hưởng được lợi ích. 
Nếu làm Phật sự cầu siêu mà nêu ra giá cả, như thế không những không có hiệu quả gì mà lại còn có tác dụng phụ, điều này chúng ta cần phải biết. Do đó, chỉ cần tự ta có lòng thành, đạt công phu, phần hình thức không quan trọng.
Làm Phật sự Tam Thời Hệ Niệm phải nhất tâm chú niệm một câu hồng danh sáu chữ, nhờ sức mạnh oai đức gia trì của chư Phật, lễ thỉnh chư vong linh, cô hồn, những chúng sanh khổ nạn đến dự thắng hội, nghe pháp, tụng kinh, trì danh, sám hối, phát nguyện, thọ trì tam qui, hồi hướng, đem Phật pháp thù thắng cúng dường chúng sanh, làm cho họ tâm khai ý giải, lìa khổ được vui, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Pháp Sự Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm biểu hiện của Đạo Hiếu. Trịnh trọng đối với sự chết và luôn nhớ ơn đối với tổ tiên. Dạy mọi người phải hiếu dưỡng cha mẹ, biết đền ơn đáp nghĩa, đó là gốc rễ của đức hạnh. Người xưa vẫn coi trọng đạo hiếu, đặc biệt việc chú trọng tế lễ tổ tiên.
(Ân Sư Thượng Nhân Hoà Thượng Tịnh Không)
Trích: Công Đức Tu Tập Tam Thời Hệ Niệm
Được gắn thẻ , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *