Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khi công phu đắc lực thì sẽ thấy được A Di Đà Phật

Lưu ý khi Niệm Phật
Người niệm Phật khi công phu đắc lực thì từ trong định, hoặc khi nằm mộng sẽ thấy được A Di Đà Phật. Đến lúc lâm chung nếu thiện căn phước đức nhân duyên đều đã chín mùi, nhất định thấy Phật đích thân đến đón về Cực Lạc.
Bồ Tát Đại Thế Chí trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, nói rằng:
– “Nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật”.
“Thấy Phật” ở hiện tại bao gồm 2 loại: Thấy Phật trong Định và thấy Phật trong mộng.
Thế nào là thấy Phật trong Định? Khi tâm thanh tịnh hiện tiền, thì có lúc đứng thấy được Phật, ngồi cũng thấy được Phật, đi trên đường thấy được Phật cũng có, trong lúc lạy Phật cũng có thể thấy được Phật. So với thấy Phật trong mộng, thì thấy trong Định là thù thắng nhất. Vì trong Định là lúc ta hoàn toàn tỉnh thức.
Thế nào là thấy Phật trong mộng? Là khi ta ngủ rồi từ trong lúc nằm mộng mà thấy được Phật. Tuy rằng so với thấy Phật trong Định thì không bằng, nhưng cũng là 1 cảnh giới tốt.
Chẳng kể là thấy trong Định hay thấy trong mộng, chúng ta hãy nhớ kỹ 1 nguyên tắc. Nguyên tắc gì vậy? Nếu ngẫu nhiên thấy Phật thì đây là tướng lành. Nếu thường thường thấy thì việc này phiền phức rồi, đây là cảnh giới của ma biến hiện, chẳng phải cảnh giới của Phật, là ma biến hiện ra để dụ hoặc ta.
Những người niệm Phật chúng ta bởi vì thật sự phát tâm cầu sanh Tịnh Độ, nên được A Di Đà Phật bổn nguyện gia trì, có 10 phương tất cả chư Phật Như Lai hộ niệm, nên ma chẳng dám đến gần ta. Nguyên nhân tại sao người niệm Phật ít gặp các cảnh giới ma hơn là tu các pháp môn khác, là ở chổ này. Phật trong Kinh Lăng Nghiêm phần 50 ngũ ấm ma, là để dạy cho nhóm người tu các pháp môn khác này phải có khả năng phân biệt các cảnh giới ma. Nếu anh có khả năng nhận dạng, phân biệt các cảnh ma, thì chúng không thể hại anh được. Nếu anh không nhận biết chúng, thường hay bị chúng dụ hoặc, dùng theo lời thế tục của chúng ta gọi là bị mắc lừa, theo chúng mà đi, kết quả tương lai thành tựu đều trở thành con của ma, cháu của ma đi mất. Đây là thuở ban sơ mới phát tâm học Phật là chuyện tốt, đến sau cùng học thành ra ma mất. Cho nên, Kinh Lăng Nghiêm từ xưa đến nay không luận là tu học tông phái nào, pháp môn nào, hầu như không thể nào không học, không thể nào không nghiên cứu qua, đạo lý là ở chỗ này.
Dù là thấy trong Định hay trong mộng, thì cũng chớ có sanh tâm vui mừng, vẫn phải lấy cái tâm bình thường để đối phó. Phải làm cho được thấy như không thấy, thì đây chính là cảnh giới tốt. Cũng chẳng cần nói với người khác, càng không thể đi khoe khoang cho mọi người biết. Nếu không thì tự chuốc lấy việc bị ma nhập vậy.
Tương lai thấy Phật cũng gồm có 2 loại:
1. Lâm chung thấy Phật: Tức là lâm chung thấy Phật đến rước. Chúng ta là những người tu học Tịnh Độ, đến lúc lâm chung quyết định là A DI Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn. Lúc bấy giờ bất cứ ma vương nào cũng chẳng dám biến hiện ra A Di Đà Phật. Bởi vì A Di Đà Phật là bổn tôn của chúng ta, ma chẳng dám biến ra hình dáng của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhớ kỹ, lúc mệnh chung, nếu thiện căn-phước đức-nhân duyên của chúng ta kém 1tí, thì ma có thể biến hiện ra những vị Phật và Bồ Tát khác đến tiếp dẫn ta, chúng ta vừa nhìn thấy cảm thấy rất hoan hỷ liền đi theo chúng, bị chúng mắc lừa.
Tỷ như lúc mệnh chung, những người cầu sanh Tịnh Độ chúng ta ngày ngày niệm A Di Đà Phật, đến lúc lâm chung thì Dược Sư Như Lai đến tiếp dẫn, lúc đó phải làm sao đây? Vừa nghĩ Dược Sư Như Lai cũng được lắm, ta phải theo Ngài đi, như vậy là bị mắc lừa rồi. Đây tuyệt đối chẳng phải là Dược Sư Phật thật sự đến. Hoặc giả nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đến, cũng quyết không đi theo. Tại vì sao? Vì hằng ngày chúng ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật đó cùng với những vị Phật này đều chẳng có cảm ứng, nay họ đột nhiên đến, thì liền có vấn đề.
Bởi thế cho nên, đến lúc lâm chung, có thấy bất cứ vị Phật, Bồ Tát nào đến cả thẩy đều chớ có đếm xỉa đến, cứ tiếp tục niệm A Di Đà Phật. Nhất định phải niệm đến khi A Di Đà Phật đến mới thôi.
2. Hoa khai thấy Phật: Đây là khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, hoa nở thấy Phật ngộ Vô Sanh.
A Di Đà Phật!
_ Pháp sư Tịnh Không_
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *