Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chỉ duy nhất người niệm A Di Đà Phật mới được tất cả chư Phật gia hộ

Vì sao có người bị ung thư, niệm phật liền hết bệnh? - HT Tịnh Không
Đức Phật bảo chúng ta nhất tâm trì danh sẽ Quyết Định Vãng Sanh, nghe điều tốt đẹp này người ấy bèn phát nguyện cầu sanh, đó là hạng Thiện căn sâu dày, chúng ta thường nói là bậc Thượng căn lợi trí. Vì sao ? từ địa vị phàm phu tu thành Phật quả Phải mất ba đại a-tăng-tỳ kiếp, bình thường nói như vậy. Nói Theo Kinh Hoa Nghiêm sẽ chẳng phải là ba đại a tăng kỳ kiếp mà là vô lượng kiếp. Vì sao trong kinh Hoa nghiêm Đức Phật nói chẳng giống với những kinh khác?
Chư vị phải hiểu Thành Phật thì Phật có bốn loại là Tạng Thông Biệt Viên. Phật nói ba đại a tăng kỳ kiếp thành Phật là nói tới Tạng giáo Phật, thông giáo Phật Và Biệt Giáo Phật. Hoa Nghiêm nói tu vô lượng kiếp thành Phật tức là Viên giáo Phật. Phật có rất nhiều chủng loại, rốt cuộc quý vị thành loại Phật nào cần thời gian dài ngần ấy. Vừa nghe kinh này nói nhất tâm trì dang Quyết Định Vãng Sanh, đó là thành tựu ngay trong một đời, quý vị ngẫm Xem người thông minh lẽ nào chẳng chọn Pháp Môn này. trước kia tu hết thảy Pháp Môn nay nghe được Pháp Môn này lập tức buông xuống bỏ sạch chuyên tu Pháp môn này.
Vì sao ? Pháp Môn này dễ dàng thành tựu nhanh chóng lại còn thành tựu ổn thỏa thích đáng, quyết định thành tựu. người thông minh Lợi Căn bèn chọn lựa Pháp môn này. Niệm Phật được mười phương chư Phật Bồ Tát gia hộ quý vị, nghe có công đức và lợi ích thù Thắng Như vậy mới phát tâm. Người Hoa nói hộ tức bảo vệ gìn giữ. niệm một câu A Di Đà Phật, mười phương ba đời hết thảy chư Phật Bồ Tát đều gia hộ quý vị. vì sao? bởi A Di Đà Phật được tất cả Chư Phật tôn kính nhất, hết thẩy chư Phật thành Phật đều do niệm A Di Đà Phật mà thành Phật, vì lẽ đó quý vị Niệm A Di Đà Phật đương nhiên Chư Phật hoan hỷ, đương nhiên là hộ niệm quý vị. Nói thật thà quý vị niệm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chưa chắc Chư Phật đã gia hộ quý vị. Quý vị niệm kinh A Di Đà niệm Kinh Vô Lượng Thọ Niệm A Di Đà Phật chư Phật nhất định gia hộ quý vị. Thật vậy. quý vị Niệm Chú Đại Bi, Chú Lăng Nghiêm cũng chẳng thể nào được hết thẩy chư Phật đều gia hộ quý vị, công đức và lợi ích thù Thắng như vậy đến đâu để tìm cho ra. Kẻ bình phàm chẳng hiểu chuyện này, do vậy Pháp môn niệm Phật là Pháp môn bậc nhất để hết thảy Chư Phật Độ hết thảy chúng sanh thành Phật đạo. Trong một bài kệ cụ Hạ Liên Cư có viết” ức vạn nhân chung nhất nhị tri” nghĩa là trong ức vạn người chỉ có một hai kẻ biết, nói lời này chẳng sai chút nào. nay quý vị tu Pháp Môn này gặp một số Pháp Sư Đại Đức khuyên quý vị đừng nên tu pháp môn niệm Phật, khuyên quý vị chớ nên niệm kinh này Chớ nên Niệm A Di Đà Phật, kẻ ấy có kỳ quái hay không ? Chẳng kỳ quái !Vì sao? trong ức vạn người chỉ có một hai kẻ biết. Đặc biệt là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư xuất hiện trong thế gian còn chưa đầy 50 năm, người 50 năm trước chẳng biết, người 50 năm sau biết đến bản này cũng chẳng có mấy, trong vòng vài ba năm nay chúng ta cật lực tuyên dương.
Hòa Thượng Tịnh Không
Xin thường niệm A Di Đà Phật
Được gắn thẻ , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *