Đức Phật Tịnh Độ
Tịnh Độ

Giáo huấn của các vị tổ Tịnh Độ

Thuở xưa, đức Thích Tôn nói kinh Vô lượng thọ tại núi Kì xà quật, nói kinh Quán vô lượng thọ tại thành Vương xá và nói kinh A Di Đà tại vườn Kì Thọ Cấp cô độc, đều nhằm chỉ bày nhân quả của cõi Tịnh độ A Di Đà, nói rõ pháp môn Vãng sanh Tây phương. Nền tảng của…

Xem chi tiết

Đả kích pháp môn Tịnh độ đại thừa là sai lầm
Tịnh Độ

Đả kích pháp môn Tịnh độ đại thừa là sai lầm

Ngài nói: “Mọi tôn giáo đều có ý nghĩa chân thật, trong đó có đạo Phật. Tôn giáo nào cũng đưa con người đến với hạnh phúc và hạnh phúc đó phải bắt nguồn từ một cái nhìn chân thật, trong sáng về mọi bản chất của sự vật…” 1) Xin mời đọc trích dẫn trong Kinh Canki, Trung Bộ Kinh (PG…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 (Giảng lần 5) – HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 (Giảng lần 5) – HT Tịnh Không

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian: Ngày 19 tháng 1 năm 2018. Biên tập: Thích Thiện Luận Dịch giả: Thích Thiện Trang. Youtube Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 MP3   Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập…

Xem chi tiết

A Di Ðà Kinh yếu giải - Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc đại sư biên soạn

A Di Ðà Kinh yếu giải – Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc đại sư biên soạn

Tu Thiền Tông mau chóng thành Phật nhất, tu Tịnh Ðộ tông còn mau chóng và chắc chắn hơn. Tu môn này thì mỗi tiếng niệm Phật danh là thấy rõ Phật tính hiện tiền. Thấy rõ Phật tính là thành Phật quả, thành Phật quả là chuyển hóa ñược quả ñất Ta Bà thành quả ñất Cực Lạc, là diệt trừ…

Xem chi tiết

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian
Tịnh Độ

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian

“Pháp và Luật của ta là thầy của các con, đừng nương tựa vào bất kỳ điều gì khác”, là di huấn vàng ngọc của Thích Tôn trước khi nhập vô dư niết bàn, nhất là cho chúng sanh trong thời mạt pháp như ngày nay. Những lời dạy của Ngài được kết tập và lưu trữ trong các tàng kinh kệ…

Xem chi tiết

Đại sư Châu Hoằng Liên Trì - Liên Tông Bát Tổ
Các vị tổ Tịnh Độ

Đại sư Châu Hoằng Liên Trì – Liên Tông Bát Tổ

Châu Hoằng đại sư, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. Năm mười bảy tuổi ngài đã được bổ làm Giáo thọ, nổi tiếng là người học hạnh kiêm toàn. Láng giềng có bà lão, mỗi ngày niệm Phật vài ngàn câu, lấy làm thường khóa. Nhân lúc rỗi…

Xem chi tiết

Đại sư Tỉnh Thường - Liên Tông Thất Tổ
Các vị tổ Tịnh Độ

Đại sư Tỉnh Thường – Liên Tông Thất Tổ

Tỉnh Thường đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Đường. Khi lên bảy, ngài gặp duyên lành xuất gia và mới mười bảy tuổi đã thọ giới cụ túc. Trong niên hiệu Thuần Hóa, Đại sư đến trụ trì chùa Chiêu Khánh. Vì mến di phong của Lô Sơn, ngài tạo tượng Phật A Di…

Xem chi tiết

Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ - Liên Tông Lục Tổ
Các vị tổ Tịnh Độ

Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ – Liên Tông Lục Tổ

Diên Thọ Đại sư, tự Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mọp nghe kinh. Lớn lên, Xung Huyền được Văn Mục Vương tuyển dụng, cho làm quan trông nom về thuế vụ. Nhiều lần ngài lấy tiền công qũy đến Tây Hồ…

Xem chi tiết

Đại sư Thiếu Khang - Liên Tông Ngũ Tổ
Các vị tổ Tịnh Độ

Đại sư Thiếu Khang – Liên Tông Ngũ Tổ

Thiếu Khang đại sư họ Châu, người đời nhà Đường, ở vùng núi Tiên Đô xứ Tấn Vân. Từ buổi sơ sanh, ngài im lặng không nói. Năm bảy tuổi nhân lễ trai hội, ngài theo mẹ vào chùa lạy Phật. Bà chỉ tượng Phật hỏi đùa rằng: “Con có biết đó là ai chăng?” Ngài bỗng ứng tiếng đáp: “Đức Bổn…

Xem chi tiết

Đại Sư Pháp Chiếu - Liên Tông Tứ Tổ
Các vị tổ Tịnh Độ

Đại Sư Pháp Chiếu – Liên Tông Tứ Tổ

Pháp Chiếu đại sư, chưa rõ là người bậc thế nào? Trong năm Đại Lịch thứ hai đời nhà Đường, hàng đạo tục được biết ngài ở chùa Vân Phong tại Hoành Châu, thường chuyên cần tu tập. Một buổi sáng, vào lúc thanh trai, ngài thấy trong bát cháo ở Tăng đường; hiện rõ bóng mây ngũ sắc. Trong mây hiện…

Xem chi tiết

Đại sư Thiện Đạo - Liên Tông Nhị Tổ
Các vị tổ Tịnh Độ

Đại sư Thiện Đạo – Liên Tông Nhị Tổ

Thiện Đạo Đại Sư, người đời nhà Đường, chưa am tường được xuất xứ. Trong niên hiệu Trinh Quán, nhân thấy bài văn Tịnh độ Cửu Phẩm Đạo Tràng của Đạo Xước Thiền Sư ở Tây Hà, ngài rất mừng bảo: “Đây mới thật là cửa mầu đi vào cảnh Phật. Tu các hạnh nghiệp khác xa vời quanh quất khó thành,…

Xem chi tiết