Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tuyệt chẳng phải bị đức Phật Thích Ca xỏ mũi dẫn đi

Ðức Phật đã kiến tánh, chúng ta hiện nay chưa kiến tánh, chúng ta nghe lời Phật dạy tức là thuận theo tự tánh, tuyệt chẳng phải bị đức Phật Thích Ca xỏ mũi dẫn đi. Bạn y giáo phụng hành là tánh đức của tự tánh hiển lộ, lời răn dạy của đức Phật mới đạt đến mức cao minh chân…

Xem chi tiết

Tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ

– Hoan hỷ nghĩa là chấp nhận một cách nhẹ nhàng tất cả những gì xảy ra cho cuộc sống tu hành của chúng ta. Ý này được Phổ Hiền Bồ Tát xác nhận trong kinh Hoa Nghiêm rằng: ” Các thiện tri thức lợi ích tôi. Vì tôi chỉ bày hạnh Phổ Hiền. Nguyện cùng tôi thường chung hộp họp, đồng…

Xem chi tiết

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Bồ Tát Phổ Hiền (Visvabhadhra Bodhisattva) là vị Bồ Tát Đẳng Giác có nhân duyên sâu nặng với chúng sinh. Phổ tức là rộng khắp. Hiền là đức thiện của Thánh nhân. Phổ Hiền là đem điều đức thiện mà trải rộng trong vô biên vô tận pháp giới, để cho đến cả hư không cũng tràn ngập hương thơm của đức…

Xem chi tiết

Phổ Hiền Bồ tát
Đức Phật

Cảm niệm những hạnh nguyện rộng lớn của Phổ Hiền Bồ tát

Bồ tát Phổ Hiền là vị Bồ tát được nói đến trong phẩm Nhập Bất Tư Nghì giải thoát cảnh giới, Kinh Hoa Nghiêm. Bồ tát cũng có mặt trong phẩm Phổ Hiền Bồ tát khuyến phát kinh Pháp Hoa. Sở dĩ Ngài xuất hiện trong hai bộ kinh Đại thừa quan trọng với tư cách là một đại Bồ tát thượng…

Xem chi tiết

Đại Phương quảng Phổ Hiền sở thuyết Kinh - Huyền Thanh

Đại Phương quảng Phổ Hiền sở thuyết Kinh – Huyền Thanh

Đại Tạng Kinh_ Tập 10_ No.298 Hán dịch: Đời Đường_ Vu Điền Tam Tạng THẬT XOA NAN ĐÀ (Śikṣānanda:Học Hỷ, hay Hỷ Học) Việt dịch: HUYỀN THANH. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại nơi đã được Thần Lực của Như Lai trì giữ, cùng với mười nhóm Bồ Tát Ma Ha Tát (Bodhisatva-mahā-satva) nhiều như số bụi nhỏ…

Xem chi tiết

Đại Phương quảng Phổ Hiền sở thuyết Kinh (Phổ Hiền Bồ Tát Sở Thuyết Kinh) - Bùi Đức Huề

Đại Phương quảng Phổ Hiền sở thuyết Kinh (Phổ Hiền Bồ Tát Sở Thuyết Kinh) – Bùi Đức Huề

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại nơi đã được Thần Lực của Như Lai trì giữ, cùng với mười nhóm Bồ Tát Ma Ha Tát (Bodhisatva-mahā-satva) nhiều như số bụi nhỏ của chẳng thể nói chẳng thể nói trăm ngàn ức na do tha cõi Phật, trước sau vây quanh để mà nói Pháp (Dharma), đều thành tựu…

Xem chi tiết

Nhập hạnh Bồ Tát - Nguyễn Hiển

Nhập hạnh Bồ Tát – Nguyễn Hiển

Ngài Sàntideva (Tịch Thiên, 691-743) viết luận này tại Học Viện Nalanda, Ấn Độ vào thế kỷ 8. Ngài diễn giảng đường tu hạnh Bồ Tát, hạnh Lục độ và tu mười đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Đọc tụng luận này, hành giả có thêm hùng tâm dũng chí để giúp Đạo, cứu đời. Dịch giả đã tham cứu các…

Xem chi tiết

Phổ Hiền Bồ tát
Đức Phật

Thỉnh tượng Phổ Hiền Bồ tát – Phật tử cần phải biết

Việc mua, thỉnh tượng Phổ Hiền Bồ tát phải xuất phát từ sự thành tâm của gia chủ muốn thỉnh tượng Phổ Hiền Bồ tát về nhà để thờ. Nhưng tôn tượng Phổ Hiền Bồ tát không phải là việc ngẫu hứng thích là mua, thỉnh được. Phổ Hiền Bồ tát là ai? Tây phương Tam Thánh thì có Đức Phật A…

Xem chi tiết