Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đạo Tràng của chúng ta có chúng Quỷ Thần không?

Niệm Phật thuộc về định thiện hay là tán thiện?
Đạo Tràng của chúng ta có chúng Quỷ Thần không?
Dĩ nhiên là có ! Niệm Phật Đường của chúng ta có trời Dục Giới, trời Sắc Giới, “Chư Thiên Phạm Chúng” ở đây niệm Phật hay không ? Có !
Không những có, mà còn chư đại Bồ Tát của mười phương đến cũng đang niệm Phật ở Niệm Phật Đường. Một Đạo Tràng thù thắng !
Vì sao Bồ Tát, Thiên Thần, đại chúng đến tham dự pháp hội của chúng ta?
Vì sự CHÂN THÀNH chiêu cảm. Chúng ta cho rằng mình là phàm phu, nhưng trong mắt họ xem thấy chúng ta là Bồ Tát. Ngay đến “Chư Thiên Phạm Chúng” xem thấy chúng ta cũng đều là Bồ Tát.
Chỉ cần bạn phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, là đệ tử Di Đà, tương lai bạn nhất định được sanh Tịnh Độ. Hiện tại tuy chưa đi, nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc đã ghi danh rồi. Đã có danh sách, nhất định sẽ đi.
Những Thiên Thần này thấy rõ ràng tường tận mấy ngày nữa bạn phải đi, thì họ làm sao không tôn kính bạn ? Làm sao họ không đến ủng hộ pháp hội này của bạn ?
Cho nên Niệm Phật Đường có rất nhiều Bồ Tát, Hộ Pháp, Quỷ Thần đến tham gia, từ trường không như nhau. Chúng ta bước vào đây pháp hỉ sung mãn, đạo lý chính ngay chỗ này.
HT. Ân Sư
A Di Đà Phật xin thường niệm
Được gắn thẻ , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *